43
Me Jeremaia inigha, gumazamizir ikiavɨra itir varazira sara Isipɨn ghue
Akar Ikiavɨra Itir God, men God, gumazamizibav kɨmasa Jeremaia mɨkemeziba, Jeremaia dar gun gumazamizibav kemegha gɨvazɨma, Hosaian otarim Asaria, ko Karean otarim Johanan, ko gumazir akaba batozir maba, me kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Nɨ ifari. Ikiavɨra Itir God, en God, e mangɨ Isipɨn ikiasa en anogorogha, e mɨkɨmasa nɨ amadazir puvatɨ. Bar puvatɨ. Kar Nerian otarim Baruk, anarɨra e dɨkabɨnasa nɨn nɨghnɨzimɨn fe. Nɨ Kaldiaba e inigh e mɨsueghtɨ e aremeghasa, o en aku kalabus bagh Babilonɨn mangasa nɨ ifonge.” Egha me akar kam mɨkemezɨ, ezɨ Karean otarim Johanan ko gumazir dapanir maba, ko gumazamiziba bar moghɨra Ikiavɨra Itir Godɨn akam batogha, Judan nguazimɨn ikian aghua. 5-6  2 Atriviba 25:26Karean otarim Johanan uan gumazir dapaniba ko, me dɨkavigha, Judan gumazamizir ikiavɨra itir varazira, bar moghɨra me inigha zui. Gumazir kaba, ko amiziba ko boriba, apaniba fomɨra me batoghezɨ me kantrin igharazibar ghueziba, me fomɨra uamategha Judan nguazimɨn ize. Ezɨ datɨrɨghɨn Johanan uaghan, Judan atrivimɨn guiviba ko gumazamizir igharaziba ini. Kar Nebusaradan, Babilonɨn mɨdorozir gumazibar gumazir faragha zuim, me gativagh men ganasa Gedalia amɨsefe. Ezɨ datɨrɨghɨn Johanan ko gumazir dapaniba, Judan gumazamizir kaba ko, Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia ko Nerian otarim Baruk, bar me inigha zui. Egha me men akua bar Isipɨn ghu. Egha arazir kamɨn me Ikiavɨra Itir Godɨn akam batoke. Egha me ghua nguibam Tapanesɨn otifi, kar Isipɨn kantrin nguibar mam.
Me Tapanesɨn itima, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Jeremaia mɨkeme, “Nɨ mangɨ dagɨar ekiar taba inigh mangɨ Isipɨn atrivimɨn dɨpenir nguibar kamɨn itimɨn tiar akamɨn apengan, nguazim gɨkuigh an aven dar afegh. Judan marazi nguibar kamɨn iti, me nɨn gantɨ, nɨ a damu.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. 10 Egh Judan kaba kamaghɨn me mɨkemegh: Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, a kamaghɨn mɨkeme: Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ uan ingangarir gumazim Babilonɨn Atrivim Nebukatnesarɨn diagham. Eghtɨ a danganir kamɨn izam. Egh dagɨar kɨ mozim gɨkuigha dafezir kabagh isɨn, uan atrivir dabirabim afagham. Egh a uaghan uan purirpenim asaragh, nguazir otevir dagɨar kaba itir kam avaragham. 11 A izɨ Isipɨn kantri gasɨghasigham. Kɨ gumazir maba me arɨmariar kuram inigh arɨghirasa me amɨsefe, eghtɨ dughiar kamɨn me arɨmariar kuram iniam. Ezɨ gumazir maba me mangɨ kantrin igharazimɨn kalabusɨn ikiasa, kɨ me amɨsefe, eghtɨ dughiar kamɨn me kalabusɨn mangam. Ezɨ kɨ gumazir maba me mangɨ mɨsogh arɨghirasa, me amɨsefe, eghtɨ dughiar kamɨn me mangɨ mɨsoghɨva arɨghiram. 12 Egh kɨ Isipɨn asebar ziaba fer dɨpenibar apongegham. Dɨpenir kaba, da Isipɨn asebar marvir guaba dar iti. Eghtɨ Nebukatnesar marvir guar katabar apongɨva, taba inigh uan kantrin mangam. Egh a Isipɨn kantrin biziba bar ada batuegham, mati sipsipbagh eghuvir gumazim, uan korotiamɨn piba batosi. A Isipba bar me gafiragham. Egh a kantrin kam ategh deraghvɨra mangam. 13 A Isipɨn ikiamin dughiamɨn, a dagɨar dɨpenir akɨnir ruarir dɨpenir kamɨn itiba apɨrigham, gumazamiziba zurara dɨpenimɨn ghua, aruemɨn ziam fe, mati men asem. Egh a bar Isipian asebar ziaba fer dɨpeniba, bar dar apongtɨ da isigham.”

43:5-6: 2 Atriviba 25:26

*43:9: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.