12
Amizim borim bategha gɨn uabɨ zuer arazim
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Moses mɨgei, “Nɨ kamaghɨn Israelian gumazamizibav mɨkemegh: Amizitam navim asegh, otarim bategham, a nan damazimɨn mɨzeghvɨra ikɨ mangɨ 7plan aruebar tugham, mati a uan iakɨnibav sozir dughiam. Jenesis 17:12; Luk 2:21Eghtɨ 7plan arueba gɨvaghtɨ, namba 8ɨn aruem otoghtɨ, me otarir kamɨn mɨkarzir mogomemɨn inim atugham. Amizim borim bategha ghuzir avɨrim makuri. Kamaghɨn amizɨ, a nan damazimɨn mɨzegh, 33plan aruebar ikeghɨva gɨn ua zuegham. Dughiar a mɨzeghvɨra ikiamimɨn, a bizir kɨ ua baghavɨra mɨsevezir tamɨn suighan kogham. Egh a nan Purirpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven mangan kogh, mangɨ a ua zueghamin dughiamɨn tugham.
“Amizim borir guivim bategh, a 14plan aruebar mɨzeghvɨra ikiam, mati a uan iakɨnibav sozir dughiam. A uan ghuzir avɨrim makuni, kamaghɨn amizɨ a nan damazimɨn mɨzegh, ua 66plan aruebar ikeghɨva, gɨn ua zuegham.
“Egh amebam ua zueghɨva, a uan otarir iririvim o guivir iririvim gɨnɨghnɨgh, ofan bar isia mɨghɨrim bagh, sipsipɨn igiar azenir vamɨra itim inigh, egh uaghan ofan arazir kuraba gɨn amangamim bagh, kuarazir bunbam inigh. An ofan kamning isɨ ofa gamir gumazim bagh God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn mangɨ. Eghtɨ ofa gamir gumazim amizir kamɨn kuarazim ko sipsip inigh na bagh ofa damutɨ, amizim ua zuegham. Eghtɨ ghuzir kam amizim damutɨ a ua mɨzeghan kogham. A datɨrɨghɨn nan damazimɨn zuegha gɨfa. Amizim otarim o guivim bategh, an arazir kamra damu.
Luk 2:24“Amizitam sipsip givezamin dagɨaba otevegh, a kuarazir bunbar igiar pumuning o osɨrvar igiar pumuning inigh izɨ. Eghtɨ ofa gamir gumazim kuarazir tamɨn, ofan bar isia mɨghɨrim damu, egh kuarazir igharazimɨn, an arazir kuraba gɨn amadir ofa damu. Eghtɨ ofa gamir gumazim kuarazir kamningɨn ofa damightɨ, amizim ua nan damazimɨn zuegham.”

12:3: Jenesis 17:12; Luk 2:21

12:8: Luk 2:24