Arazir aghuir God damuasa
Israelia mɨkemeziba
17
(Sapta 17--27)
Ofabar amuamin danganir vamɨra
1-2 Ikiavɨra Itir God, akam Aron ko an otariba ko Israelian gumazamizibav kɨmasa akam Moses mɨkeme. Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
“Kɨ Akar Gavgavir kaba ia ganɨdi. Ia Israelian gumazamiziba ofa damusɨ ifuegh, bulmakaun tam, o sipsip, o memen tam danganir ia itimɨn aven o azenan a mɨsuegh, egh a inigh Ikiavɨra Itir God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn izɨ ofan mɨn na danɨngan aghuagh, ia mati gumazim gumazir igharazim mɨsoghezɨ an areme, egh ia nan damazimɨn osɨmtɨzim ikiam. Kamaghɨn amizɨ, kɨ uan gumazamizibar tongɨn ia batuegham. Akar kamɨn mɨngarim kamakɨn: Ia Israelia fomɨra asɨzibav sogha danganir ia itimɨn azenan ofa gami, ezɨ datɨrɨghɨn ia asɨziba inigh ofa gamir gumaziba bagh mangɨ, na bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn ofa damu, egh na ko navir vamɨran ikiam. Eghtɨ ofa gamir gumazim asɨzimɨn ghuziba inigh, ofa gamir dakozir God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn itim, an mɨriabar da kavamang. Egh an ofa bagh asɨzir ovim ofa gamir dakozimɨn a tuaghtɨ a bar mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogh. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, ofan tuer kamɨn mughuriam baregh, egh a gifuegh navir aghuim an ikiam. Godɨn Araziba 31:16; 32:17; 2 Eghaghaniba 11:15; Onger Akaba 106:37; 1 Korin 10:20Ia Israelia uam aseba bagh asɨzibar ofabar amuan markɨ. Ia faragha kamaghɨn amua, na tegha asebar gɨn ghue.* Gumazir maba ghaze, aser kam, a memen asemɨn mɨngari. Eghtɨ ian gɨn otivamin adarazi zurara asɨziba inigh ofa bagh nan Purirpenimɨn izɨ.
8-9 “Egh nɨ kamaghɨn me mɨkɨm, Israelian gumazitam o ikɨzir igharazibar gumazir ian tongɨn ititam, a ofan bar isia mɨghɨribar amusɨ, o a ofan igharazim na bagh a damusɨ, kamaghɨn an asɨzim inigh izɨ na bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn ofa damu. Puvatɨghtɨma, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ uan gumazamizibar tongɨn a batuegham.”
Ghuzimra arazir kuraba gɨn amadi, kamaghɨn amizɨ ia ghuzibar aman markɨ
10  Jenesis 9:4; Ofa Gami 7:26-27; 19:26; Godɨn Araziba 12:16; 12:23; 15:23“Ia asɨzim mɨsoghezɨ an aremezir dughiamɨn, ia an fɨrim atugh, egh aneguraghtɨ an ghuzim bar iregh. Eghtɨ ia Israelian gumazitam o ikɨzir igharazibar gumazir ian tongɨn iti tam, ghuzim itir asɨzitam ameghtɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ an apanim damigh, egh uan gumazamizibar tongɨn a batuegham. 11  Hibru 9:22Ghuzim an angamɨra itir ikɨrɨmɨrim gumaziba ko asɨziba bar me ganɨdi. Ezɨ kɨ kamaghɨn ia mɨgei, ofa gamir gumazim ghuzim isɨ ofa gamir dakozimɨn ofan mɨn a gingegh, gumazamizibar arazir kuraba gɨn amangam. Ghuzim an angamɨra itir ikɨrɨmɨrimɨn mɨngarim. Ghuzimra gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadi. 12 Ezɨ kɨ Israelia ia mɨgei, ian tav o ikɨzir igharazibar gumazir ian tongɨn ititam, asɨzir ghuzim itim aman markɨ. Bar markɨ.
13 “Eghtɨ Israelian tav o ikɨzir igharazibar gumazir ian tongɨn ititam, an asɨziba buriva, kɨ damasa ian anogoroghezir puvatɨzir memen atiatam, o kuarazir tam mɨsuegh, egh an ghuzim nguazim gingegh anevaragh. 14 Kamaghɨn ami, gumazamiziba ko asɨzibar angamɨra itir ikɨrɨmɨrim, a ghuzimɨn aven iti. Ezɨ bizir kam bagha kɨ Israelia ia mɨgɨa ghaze, ia asɨzir ghuziba itibar aman markɨ. Eghtɨ gumazim ghuzim itir asɨzim ameghtɨ, kɨ uan gumazamizibar tongɨn a batuegham.
15 “Kamaghɨn amizɨ, asɨzitam puram areme, o asɨzir atiam asɨzir tam mɨsoghezɨ an areme, eghtɨ gɨn Israelian gumazitam o ian amizitam o ikɨzir igharazimɨn gumazir ian tongɨn ititam, asɨzir kamɨn tuzim amegham, a nan damazimɨn mɨzegham. Kamaghɨn amizɨ, a uan korotiaba ruva, egh uaghan dɨpamɨn uabɨ ruegh. Egh a mɨzɨrɨziba sara ikɨ mangɨtɨ aruem magɨrɨghtɨ, a ua zuegham. 16 Egh a uan korotiaba ruva mɨkarzim rueghan kogh, mar an osɨmtɨzim, a mar uan arazir kuramɨn osɨmtɨzim ater.”

17:7: Godɨn Araziba 31:16; 32:17; 2 Eghaghaniba 11:15; Onger Akaba 106:37; 1 Korin 10:20

*17:7: Gumazir maba ghaze, aser kam, a memen asemɨn mɨngari.

17:10: Jenesis 9:4; Ofa Gami 7:26-27; 19:26; Godɨn Araziba 12:16; 12:23; 15:23

17:11: Hibru 9:22