23
Godɨn ziam fer dughiar ekiaba
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Moses mɨgei, “Nɨ kamaghɨn Israelian gumazamizibav mɨkemegh: Kar dughiar ekiar ia nan ziam fasa kɨ inabaziba. Ia uari akuvagh dughiar kabar nan ziam fam.
Ua Me Ini 20:8-10; 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Godɨn Araziba 5:12-14“Ia 6plan aruebar ingangaribar amu. Egh aruer namba 7, kar Sabatɨn dughiam, avughsazir dughiar kamɨn ia ingaran markɨ. Ia uari akuvagh nan ziam fɨ. Egh ia danganir manamɨn iti, ia na bagh Sabatɨn dughiam amɨsefegh, kɨ Ikiavɨra Itir God. Kɨ datɨrɨghɨn ia bagha mɨsevezir dughiabar gun ia mɨkɨmasa. Egh azenibar zurara ia dughiar kabar uari akuv nan ziam fɨ.”
God Israelia Gitazir Dughiam Gɨnɨghnɨghamin Isam, ko Yis Puvatɨzir Bretɨn Isam Damuamin Dughiam
(Dɨboboniba 28:16-25)
Ua Me Ini 12:1-13; Godɨn Araziba 16:1-2Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨkeme, “Ia, God Israelia Gitazir Dughiam Gɨnɨghnɨghamin Isam damuam. Dughiar kam, azeniba vaghvagha, dar iakɨnir faragha zuim, an namba 14ɨn aruemɨn guaratɨzimɨn, ia uari akuvagh nan ziam fɨ. Ua Me Ini 12:14-20; 23:15; 34:18; Godɨn Araziba 16:3-8Ezɨ iakɨnir kamɨn namba 15ɨn aruemɨn, kar Yis Puvatɨzir Bretɨn Isam Damuamin Dughiam. Egh ia yis puvatɨzir bretɨn kam amɨ mangɨ 7plan aruebar tugh. Eghtɨ aruer kabar faragha zuir aruemɨn, ia uari akuvagh nan ziam fɨva, uan ingangaribar amuan markɨ. Ia asɨziba ko dagheba isɨ avimɨn Ikiavɨra Itir God bagh ofa damu mangɨ 7plan aruebar tugh. Egh namba 7 aruemɨn ia ua uari akuvagh nan ziam fɨ. Dughiar kamɨn, ia uan ingangaribar amuan markɨ.”
Dagher faragha anigha gɨvazibar ofaba
Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn Moses mɨgei, 10 “Nɨ Israelian gumazamiziba kamaghɨn me mɨkemegh: Dughiar ia mangɨ nguazir kɨ ia danɨngamimɨn ikiamimɨn, ia witɨn ian azenibar itir aniziba inigh, egh zurara azeniba bar, witɨn ikɨzir ia faragha ikeziba, ia da ater ofa gamir gumaziba bagh mangɨ. 11 Eghtɨ ofa gamir gumazim witɨn ikɨzir kamɨn suiragh a fegh a damutɨ, a nan damazimɨn ighuavamang, eghtɨ kɨ ia gifuegham. Ofa gamir gumazim, Sabatɨn gɨn otivamin aruemɨn, an ofan kam damu. 12 Eghtɨ ia witɨn ofabar amuamin dughiamɨn, ia sipsipɨn nguzir azenir vamɨra itimɨn ofa damu, a bar deragh duaba an mɨkarzimɨn puvatɨgham. Eghtɨ sipsipɨn kam, an ofan bar isia mɨghɨrim. 13 Egh ia plauan nar aghuim inigh, an osɨmtɨzim 2 kilogrem, egh olivɨn borem ko a veregh witɨn ofa tu. Ia ofan isia bar mɨghɨrim sara an ofa damu, eghtɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ofan tuamin kamɨn mughuriar aghuim baregh, egh a gifuegh navir aghuim an ikiam. Egh uaghan, ia 1 lita wainɨn dɨpam inigh ofan kamning sara ofa damu. 14 Ia witɨn ikɨzir faragha ikezir kam, ia uan God bagh a inigh izeghan koghɨva, ia witɨn igiar faragha azenimɨn inizir kam aman markɨ. Puvatɨ. Ia faragh witɨn ikɨzir faragha ikezir kam inigh izegh, egh gɨn ia witɨn igiam amɨ. Ia witɨn ovɨzir isizir puvatɨziba, ko witɨn ovɨzir ia avimɨn tuamiba, ko bretɨn ia ingarigh tuamiba, ia dar amɨ. Ia ofan arazir kɨ ifongezir kamɨn gɨn mangɨtɨ, ian ovavir gɨn otivamiba, me uaghan dar gɨn mangam.”
Azenibar Dagher Igiaba Asiamin Dughiamɨn Isar Ekiam
(Dɨboboniba 28:26-31)
15  Ua Me Ini 23:16; 34:22; Godɨn Araziba 16:9-12Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn Moses mɨgei, “Ia na bagha witɨn ikɨziba atera izir aruemɨn gɨn, 7plan wighba mengegh. 16 Egh namba 7 wigh gɨvaghtɨ, aruer namba 50 otoghtɨ, ia ua witɨn igiamɨn ofan igharazim na danɨng.* Israelian dughiar ekiar kam, me Grighɨn akamɨn me, “Pentekos,” a garɨsi. Ezɨ Grighɨn akamɨn aven ziar kam, a “50plan arueba,” an mɨrara ghu. Nɨ uaghan Aposel 2:1ɨn gan. 17 Ian avitoriba vaghvagh bretɨn rubuzir pumuning inigh izɨ na danɨngigh, kar witɨn faragha anibar ofa. Ia bretɨn rubuzimningɨn ingarsɨ bretɨn rubuzir tam bagh, plauan aghuir 2 kilogremɨn itim inighɨva, yis koma a veregh, egh bretɨn rubuzir igharazim uaghan kamaghɨra an ingarigh, aning tuagh. Egh bretɨn rubuzir kamning inigh izɨ, Ikiavɨra Itir God bagh ofa damu. Ia aningɨn suiragh aning fɨ aning damutɨ, aning Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn ighuavamang. 18 Ia bizir kaba sara bretɨn kamɨn ofa damu. Ia 7plan sipsipɨn nguzir azenir vamɨra itiba, ko bulmakaun apurir igiar tam, ko sipsipɨn apurir pumuning inigh izɨ. Ia asɨzir duaba mɨkarzibar itiba inian markɨ. Asɨzir aghuibara inigh. Egh ia ofan bar isia mɨghɨrim na bagh a damu. Egh ia zuraram ami moghɨn, witɨn taba ko wain sara, ofan kam datɨgh. Ofan kam avim an isi mangɨ a bar mɨghɨrightɨ, averenir kɨnimɨn otogh. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, ofan kamɨn mughuriar aghuim baregh, a gifuegh navir aghuim an ikiam. 19 Ia memen apuritam inigh arazir kuraba gɨn amadir ofa damu, egh sipsipɨn apurir igiar azenir vamɨra itir pumuning inigh, God ko navir vamɨran ikiamin ofa damu. 20 Eghtɨ ofa gamir gumazim witɨn faragha anibar ofan mɨn, bretɨn kam ko sipsipɨn nguzimningɨn suiragh da fɨ da dar amutɨ, da nan damazimɨn ighuavamangɨ. Bizir kaba nan bizibara. Eghtɨ kɨ da inigh ofa gamir gumazibar anɨngam. 21 Ia ofan kam gamir dughiamɨn ia uari akuvagh, nan ziar ekiam fɨ, egh ia uan ingangaribar amuan markɨ. Ian ovaviba gɨn otivigh managh ikɨ, me bar zurara arazir kamɨn gɨn mangam.
22  Ofa Gami 19:9-10; Godɨn Araziba 24:19-22“Dughiar ia uan azeniba aghorimɨn, ia dagher azenimɨn dazighiamɨn tughav itim asian markɨ. Egh ia azenibar tongɨn dagheba asi, egh taba ateghɨva, ua mangɨ da asian markɨ. Ia da ateghtɨ da mamaghɨra ikɨtɨ, onganarazir gumazamiziba ko ikɨzir igharazibar gumazamizir ian tongɨn itiba, me da iniam. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ian God, kɨ kamaghɨn mɨkeme.”
Sɨghabagh Iviamin Dughiar Ekiam
(Dɨboboniba 29:1-6)
23 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Moses mɨgei: 24 “Nɨ kamaghɨn Israelian gumazamizibav kemegh. Namba 7ɨn iakɨnim, an aruer faragha zuimɨn ia avughsɨ. Kar ian dughiar ekiar mam, egh ia sɨghabagh ivi uari akuv, egh Ikiavɨra Itir God mɨnabɨva an ziam fɨ. 25 Dughiar kamɨn ia uan ingangaribar amuan markɨ. Ia ofa gamir dakozimɨn mangɨ, egh avimɨn nan ofa damu.”
God Gumazamizibar Arazir Kuraba Gɨn Amadir Dughiar Ekiam
(Dɨboboniba 29:7-11)
26  Ofa Gami 16:29-34Egha Ikiavɨra Itir God Moses mɨgei: 27 “Namba 7ɨn iakɨnim, an namba 10ɨn aruem, kar Gumazamizibar Arazir Kuraba Gɨn Amadir Dughiar Ekiam. Egh dughiar kamɨn ia dagheba ko agoroger araziba atakigh. Ia uari akuvagh nan ziam fɨ na mɨnabɨva na bagh avimɨn tuamin ofan tam inigh izɨ. 28 Aruer kamɨn, God Gumazamizibar Arazir Kuraba Gɨn Amadir Dughiar Ekiam. Ofa gamir gumazim, ia bagh arazir kuraba gɨn amadir ofa damutɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God, kɨ ian arazir kuraba bar da gɨn amadagham. Kamaghɨn amizɨ, ia aruer kamɨn ingaran markɨ. 29 Eghtɨ gumazitam aruer kamɨn daghebar amɨva uan agorogeba abɨraghan koghtɨ, kɨ uan gumazamizibar tongɨn a batuegham. 30 Eghtɨ gumazitam ingangaritam aruer kamɨn a damutɨ, kɨ uabɨ uan gumazamizibar tongɨn a mɨsueghtɨ, an aremegham. 31 Ia oragh. Kɨ ua mɨgei, ia ingangaritam aruer kamɨn a damuan markɨ. Ia arazir kɨ ifongezir kam zurara an gɨn mangɨ. Eghtɨ ian ovavir gɨn otivigh managh ikiamiba, me uaghan an gɨn mangɨ. 32 Ia dughiar ekiar kamɨn deraghvɨra avughsɨ. Iakɨnir kam, an aruer namba 9ɨn, aruem uaghirir dughiamɨn ikegh mangɨtɨ, aruer namba 10ɨn aruem ghuaghiri dughiam otoghtɨ, dughiar kam bar moghɨra, ia an dagheba ko agoroger biziba bar da atakigh.”
Averpenibar Ikiamin Dughiar Ekiaba
(Dɨboboniba 29:12-40)
33-34  Godɨn Araziba 16:13-15Ikiavɨra Itir God akar kam Israelia danɨngasa kamaghɨn Moses mɨkeme: “Iakɨnir namba 7, an aruer namba 15ɨn, kar Averpenibar Ikiamin Dughiar Ekiam. Dughiar kamɨn, gumazamiziba temer aguabar averpenibar ingaram, egh 7plan aruebar dar ikɨ Ikiavɨra Itir God gɨnɨghnɨgh. 35 Egh wighɨn kamɨn faragha zuir aruemɨn, ia nan ziam fɨsɨ uari akuv, egh ia uan ingangaribar amuan markɨ. 36 Egh ia wighɨn kamɨn arueba bar ia Ikiavɨra Itir God bagh ofa damuam. Egh namba 8ɨn aruemɨn, ia ua Ikiavɨra Itir God gɨnɨghnɨgh an ziam fɨsɨ uari akuv, egh an ofan avimɨn tuamiba inigh izɨ dar ofa damu. Aruer namba 8, kar Ikiavɨra Itir Godɨn ziam famin dughiam, kamaghɨn amizɨ ia uan ingangaribar amuan markɨ.
37 “Aruer kaba, kar nan dughiar ekiabara, kɨ Ikiavɨra Itir God. Ia nan ziam fɨsɨ uari akuv, avimɨn na bagh ofabar amu. Ia ofan bar isia mɨghɨriba, ko wit tuer ofa, ko wain ingamin ofa, ko ofan igharazir maba, ia ofan kaba vaghvagh dar aruebara dar amu. 38 Ia dughiar ekiar kabar gɨn mangɨ, egh uaghan nan Sabatɨn dughiabar gɨn mangɨ. Egh uaghan bizir ia zurara na ganɨdiba, ko akar dɨkɨrɨziba akɨramin ofaba, ko ofan ia uari uan ifongiabar gɨn mangɨ na danɨngamiba, ia bar da isɨ na danɨngam.
39  Ua Me Ini 23:16; 34:22“Ezɨ namba 7ɨn iakɨnimɨn, an dughiar namba 15ɨn, ia faragh dagher faragha aniziba inigh gɨvagh, egh ia Ikiavɨra Itir Godɨn dughiar ekiar kam damuam, an aruer namba 15ɨn ikegh, 7plan aruebar mangam. Dughiar kabar, ia averpenibar ikɨva na gɨnɨghnɨgham. Dughiar ekiar kamɨn aruer faragha zuim ko namba 8 aruemɨn, ia bar avughsɨ. 40 Aruer faragha zuimɨn ia temer ovɨzir ia apibar dagher bar aghuitaba inigh. Ia temer detɨn aguaba ko temer dafarir avɨriba itibar aguaba inigh. Egh ia nan damazimɨn 7plan aruebar bar akongegh. Kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God. 41 Egh azeniba bar dar namba 7ɨn iakɨnimɨn, ia 7plan dughiar kaba na bagh da mɨsevegh, dughiar ekiar kam damuam. Ian ovaviba gɨn otivigh zurara arazir kabar gɨn mangam. 42 Ia Israelian gumazamiziba bar, 7plan aruebar averpenir muziaribar ikɨ. 43 Ia kamaghɨn damutɨ, ian ovavir borir gɨn otivamiba ganigh fogham, kɨ Isipɨn kantrin ia inigha ian akua azenan ize, egha dughiar kamɨn kɨ ia gamima, ia averpenir muziaribar iti. Kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
44 Moses akar kam baregha, Ikiavɨra Itir Godɨn ziam famin dughiar ekiar a inabazibar gun Israelian gumazamizibav gei.

23:3: Ua Me Ini 20:8-10; 23:12; 31:15; 34:21; 35:2; Godɨn Araziba 5:12-14

23:5: Ua Me Ini 12:1-13; Godɨn Araziba 16:1-2

23:6: Ua Me Ini 12:14-20; 23:15; 34:18; Godɨn Araziba 16:3-8

23:15: Ua Me Ini 23:16; 34:22; Godɨn Araziba 16:9-12

*23:16: Israelian dughiar ekiar kam, me Grighɨn akamɨn me, “Pentekos,” a garɨsi. Ezɨ Grighɨn akamɨn aven ziar kam, a “50plan arueba,” an mɨrara ghu. Nɨ uaghan Aposel 2:1ɨn gan.

23:22: Ofa Gami 19:9-10; Godɨn Araziba 24:19-22

23:26: Ofa Gami 16:29-34

23:33-34: Godɨn Araziba 16:13-15

23:39: Ua Me Ini 23:16; 34:22