Matyu Osirizir Akar Aghuim
O
Matyu
Akar faragha zuim
Matyu Osirizir Akar Aghuim, a 4plan akɨnafaribar tongɨn faragha zui. Egha akɨnafarir 4plan kaba, da Iesusɨn Akar Aghuim mɨgɨa, egha dughiar Iesus nguazimɨn ikiava amir bizir otivizibagh eghari.
Matyun akɨnafarim, a Maria Iesus batezir dughiamɨn otivizir bizibagh egharava, egha ghua dughiar me Iesus mɨsoghezɨ an aremezimɨn tu. Egha a ua mozimɨn dɨkavigha, uan adarazi ategha Godɨn Nguibamɨn ghuavanabo.
Ezɨ bizir ekiar mam Matyu anekakaghasa, a kamakɨn, Iesus bizir God fomɨra dɨkɨrɨzir akamɨn dagh amigha gɨfa. Me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Ghurimɨn da osirizɨ, da iti. God akam akɨrigha ghaze, a Israelia ua me inisɨ gumazitam amadaghtɨ a izam. Ezɨ akɨnafarir kam kamaghɨn en aka, Iesus a gumazir kamra. Egha Matyun akɨnafarir otevir avɨravɨrir mabar, akaba kamaghɨn e mɨgɨa ghaze, bizir Iesus amiziba, da bar mɨgɨrɨgɨar Godɨn akam nɨgha izir gumaziba fomɨra mɨkemezir akabar mɨraram otivigha gɨfa. Nɨ vezɨn kabar gan: Matyu 1:22-23, 2:4-6, 2:14-15, 2:23, 4:13-16, 8:16-17, 12:15-21, 13:34-35, 21:2-5, 21:16, 26:24, 26:31, 26:54, 27:6-10ɨn gan.
Ezɨ bizir ekiar igharazir mam, Matyun akɨnafarim a mɨgei, a God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn mɨgei. God kamaghɨn ifonge, Iesusɨn ingangarimɨn God bar gumazamizibar atrivimɨn ikiasa, eghtɨ gumazamiziba bar an ifongiamɨn gɨn mangam.
Matyun akɨnafarimɨn aven, Iesus mɨkemezir akar ruarir 5pla, da iti. Faragha zuim, a sapta 5, 6 ko, 7ɨn iti, kar akar Iesus mɨghsɨar mam gisɨn ikia, mɨkemeziba. Akar kam a guizbangɨra God gumazamizibar arazibar en aka. Ezɨ namba 2ɨn akar ruarim, a sapta 10ɨn iti. Kar akar Iesus uan suren gumazibagh anɨngizim. Dughiar kam, me mangɨva Iesusɨn akam gumazamizir igharazibav kɨmasa, ezɨ Iesus me mangɨ damuamin bizibav gei.
Ezɨ namba 3ɨn akar ruarim, a sapta 13ɨn iti, Iesus God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn akar isɨn zuibar gumazamizibav gei. Ezɨ namba 4ɨn akar ruarim, a sapta 18ɨn iti, Iesus gumazamizir guizbangɨra an suren gumazibar itir arazibar gun mɨgei. Egha namba 5ɨn akar ruarim, a sapta 24 ko 25ɨn iti, Iesus Dughiar Abuananamɨn bizibar gun mɨgei.
Akɨnafarir kam uabɨ, gumazir akɨnafarim osirizimɨn gun mɨkemezir puvatɨ. Akɨnafarir kam kamaghɨn ziar kam ini, Matyu Osirizir Akar Aghuim. Guizbangɨra, me ti dagɨaba isir gumazim Matyu, a gɨnɨghnɨsi. (Nɨ Matyu 9:9-13ɨn gan.)
Iesus nguazir kamɨn oto
1
(Sapta 1:1--4:16)
Iesusɨn inaziba ko ovavibar ziaba
(Luk 3:23-38)
Stt 22:18, 1 Sto 17:11 Jenesis 22:18; 1 Eghaghaniba 17:11Kar Krais Iesusɨn inaziba ko ovavibar eghaghanim. Iesus a Devitɨn ovavim. Ezɨ Devit Abrahamɨn ovavim.
Abraham Aisakɨn afeziam. Ezɨ Aisak, Jekopɨn afeziam. Ezɨ Jekop Juda ko an aveghbuabar afeziam.* Juda uan aveghbuaba ko, me Israelɨn anabar 12plan inaziba. Stt 38:29-30, Rut 4:18-22 Jenesis 38:29-30; Rut 4:18-22Ezɨ Juda, Peres ko Seran afeziam. Aningɨn amebam Tamar. Ezɨ Peres Hesronɨn afeziam, Ezɨ Hesron, Ramɨn afeziam. Ezɨ Ram Aminadapɨn afeziam, Ezɨ Aminadap Nasonɨn afeziam, ezɨ Nason Salmonɨn afeziam. Ezɨ Salmon Boasɨn afeziam. An amebam Rahap. Ezɨ Boas Obetɨn afeziam, an amebam Rut. Ezɨ Obet Jesin afeziam, Ezɨ Jesi Atrivim Devitɨn afeziam.
2 Sml 12:24 2 Samuel 12:24Ezɨ Devit Solomonɨn afeziam, an amebam Urian amuim. Amizir ziar kagh otiviziba, Israelian amiziba puvatɨ. Me Israelɨn gumazibar iti. Tamar ko Rahap aning Kenanɨn amizimning. Rut, a Moapɨn amizim. Batseba Solomonɨn amebam, a uabɨra Israelɨn amizim. A faragha Urian ike, Uria Hititɨn gumazim. 1 Sto 3:10-16 1 Eghaghaniba 3:10-16Ezɨ Solomon Rehoboamɨn afeziam. Ezɨ Rehoboam Abiyan afeziam, Ezɨ Abiya Asan afeziam. Ezɨ Asa Jehosafatɨn afeziam. Ezɨ Jehosafat Jehoramɨn afeziam. Ezɨ Jehoram Usian afeziam. Ezɨ Usia Jotamɨn afeziam. Ezɨ Jotam Ahasɨn afeziam. Ezɨ Ahas Hesekian afeziam. 10 Ezɨ Hesekia Manasen afeziam. Ezɨ Manase Emonɨn afeziam. Ezɨ Emon Josaian afeziam. 11  2 Kin 24:14-15, 1 Sto 3:15, 2 Sto 36:10, Jer 27:20 2 Atriviba 24:14-15; 1 Eghaghaniba 3:15; 2 Eghaghaniba 36:10; Jeremaia 27:20Ezɨ Josaia Jehoiakin ko an aveghbuar mabar afeziam. Dughiar kamɨn Israelia ghua kalabuziar gumazamizibar mɨn Babilonɨn nguibar ekiamɨn ghue.
12  Esr 3:2 Esra 3:2Ezɨ me Babilonɨn kalabusɨn ghuezɨ, gɨn Jehoiakin Sealtielɨn afeziam. Ezɨ Sealtiel Serubabelɨn afeziam. 13 Ezɨ Serubabel Abiutɨn afeziam. Ezɨ Abiut Eliakimɨn afeziam. Ezɨ Eliakim Asorɨn afeziam. 14 Ezɨ Asor Sadokɨn afeziam. Ezɨ Sadok Akimɨn afeziam. Ezɨ Akim Eliutɨn afeziam. 15 Ezɨ Eliut Eleasarɨn afeziam. Ezɨ Eleasar Matanɨn afeziam. Ezɨ Matan Jekopɨn afeziam. 16 Ezɨ Jekop Josepɨn afeziam, a Marian pam.
Ezɨ Maria Iesus bate, ezɨ me ziar kam Krais a gatɨ. A Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim.
17 Kamaghɨn amizɨ, Abrahamɨn dughiamɨn ikegha ghua Atrivim Devitɨn dughiamɨn tu, 14plan ovaviba otifi. Ezɨ Devitɨn dughiamɨn ikegha ghua dughiar Israelia Babilonɨn nguibar ekiamɨn kalabuziabar mɨn ikezim, 14plan ovaviba otifi. Ezɨ dughiar me kalabuziabar mɨn ikezimɨn ikegha ghua God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, Kraisɨn dughiamɨn tuzim, uaghan 14plan ovaviba otifi.
Maria Krais Iesus bate, a God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim
(Luk 2:1-7)
18  Lu 1:27, 1:35 Luk 1:27; 1:35Krais Iesus otozir eghaghanimra kara, a God Uam e Iniasa Mɨsevezir Gumazim. An amebam Maria, me Josepɨn ikiasa a ginaba. Egha aning tɨghar uaning inigh ikiasava amima, Maria navim asangi. Godɨn Duamra borim a gatɨ. 19  Lo 24:1 Godɨn Araziba 24:1Ezɨ Josep Godɨn damazim derazir gumazim an averara Maria ataghɨraghasa nɨghnɨsi. An azenan Maria aghumsɨzim a danɨngan aghua. 20 Egha a kamaghɨn nɨghnɨgha itima Ekiamɨn enselɨn mam irebamɨn kamaghɨn a mɨgei, “Josep, nɨ Devitɨn ovavim, nɨ atiatingan markɨ. Nɨ Maria inigh an ikɨ. A navim asangizir borim, a Godɨn Duam da ize. 21  Lu 1:31, 2:21, Ap 4:12, 13:23, 13:38 Luk 1:31; 2:21; Aposel 4:12; 13:23; 13:38An otarim bateghtɨma, eghtɨ a uan gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadagh men akurvagham. Kamaghɨn nɨ ziam Iesus a datɨgh.” Ziam Iesus Hibrun akamɨn mɨgɨrɨgɨar kam ko magh ghu, “Ekiam, a gumazamiziba ua me iniamin gumazim.” Ziam Iesus Grighɨn akam. Me Hibrun akamɨn ziam, “Josua,” Iesus garɨsi.
22 Arazir kaba kamaghɨn otiva, egha Godɨn akam inigha izir gumazir mamɨn mɨgɨrɨgɨamɨn mɨraram otifi. 23  Ais 7:14 Aisaia 7:14A kamaghɨn mɨkeme:
 
“Amizir gumazitam ko akuizir puvatɨzim navim asegh, otaritam bategham.
Eghtɨ me ziar kam Emanuel a darɨgham, ziar kamɨn mɨngarim kara, ‘God e ko iti.’ ”
 
24 Ezɨ Josep daguraguimɨn dɨkavigha, Ekiamɨn ensel irebamɨn aven a mɨkemezɨ moghɨn, ghua Maria inigha an iti. 25  Lu 2:7, 2:21 Luk 2:7; 2:21A poroghamiba uari isava akuir arazitam Maria gamizir puvatɨgha, ghua dughiar an otarim batezim. Ezɨ a ziam Iesus isa a gatɨ.

1:1: Stt 22:18, 1 Sto 17:11

1:1: Jenesis 22:18; 1 Eghaghaniba 17:11

*1:2: Juda uan aveghbuaba ko, me Israelɨn anabar 12plan inaziba.

1:3: Stt 38:29-30, Rut 4:18-22

1:3: Jenesis 38:29-30; Rut 4:18-22

1:6: 2 Sml 12:24

1:6: 2 Samuel 12:24

1:6: Amizir ziar kagh otiviziba, Israelian amiziba puvatɨ. Me Israelɨn gumazibar iti. Tamar ko Rahap aning Kenanɨn amizimning. Rut, a Moapɨn amizim. Batseba Solomonɨn amebam, a uabɨra Israelɨn amizim. A faragha Urian ike, Uria Hititɨn gumazim.

1:7: 1 Sto 3:10-16

1:7: 1 Eghaghaniba 3:10-16

1:11: 2 Kin 24:14-15, 1 Sto 3:15, 2 Sto 36:10, Jer 27:20

1:11: 2 Atriviba 24:14-15; 1 Eghaghaniba 3:15; 2 Eghaghaniba 36:10; Jeremaia 27:20

1:12: Esr 3:2

1:12: Esra 3:2

1:18: Lu 1:27, 1:35

1:18: Luk 1:27; 1:35

1:19: Lo 24:1

1:19: Godɨn Araziba 24:1

1:21: Lu 1:31, 2:21, Ap 4:12, 13:23, 13:38

1:21: Luk 1:31; 2:21; Aposel 4:12; 13:23; 13:38

1:21: Ziam Iesus Hibrun akamɨn mɨgɨrɨgɨar kam ko magh ghu, “Ekiam, a gumazamiziba ua me iniamin gumazim.” Ziam Iesus Grighɨn akam. Me Hibrun akamɨn ziam, “Josua,” Iesus garɨsi.

1:23: Ais 7:14

1:23: Aisaia 7:14

1:25: Lu 2:7, 2:21

1:25: Luk 2:7; 2:21