3
Me ua Jerusalemɨn dɨvazir bar mɨtiar gavgavimɨn ingari
Ezɨ gumaziba ua Jerusalem avɨnizir dɨvazimɨn ingari. Ofa gamir gumazibar dapanim Eliasip, ko ofa gamir gumazir igharaziba, tiar akar ekiar, me kamaghɨn dɨborim, Sipsipɨn Tiar Akam, me faragha an ingari. Egha me anegɨvagha, maghɨra God bagha inabazir danganimɨn Godɨn ziam fe. Egha gɨn me agasasa, tiar akamningɨn ingarigha a gasara. Egha me dɨvazir ekiamɨn ingara ghua gumazir 100plan Apaniba Bagha Gara itir Taua ko Hananelɨn Tauan tu. Me anegɨvagha God bagha inabazir danganimɨn, maghɨra Godɨn ziam fe. Ezɨ Jerikon nguibamɨn gumaziba, ofa gamir gumazibar boroghɨn ingara dɨvazir namɨn ingari. Ezɨ Sakur, a Imrin otarim, a gumazir maba ko ingara ghua, Jerikon gumaziba ingari naghɨn oto.
Ezɨ Hasenan adarazi tiar akar ekiar kam, me kamaghɨn a dɨbori, Osiribar Tiar Akam, me faragha an ingari. Egha ter akɨniba isa tiar akamɨn mɨriabagh asegha, tiamɨn danganim da arɨgha tiam asamin loghɨn gavgaviba ko ainɨn ruariba isa, tiam dukumasa dagh arɨsi. Ezɨ Meremot gumazir maba ko dɨvazir nar Osiribar Tiar Akam boroghɨn an ingara gavgavim a ganɨdi. Meremot a Urian otarim, egha Hakosɨn igavatarim. Ezɨ Mesulam gumazir maba ko, dɨvazir nar igharazimɨn ingari, a Meremotɨn adarazi ingarizir dɨvazir namɨn boroghɨn iti. Mesulam a Berekian otarim, egha Mesesabelɨn igavatarim. Ezɨ Sadok gumazir maba ko, dɨvazir namɨn ingara ghua Mesulamɨn adarazi ingarizir dɨvazir namɨn boroghɨn iti. Sadok a Banan otarim. Ezɨ Tekoan nguibamɨn gumaziba an nar mam Sadokɨn adarazi boroghɨn an ingara zui. Ezɨ Tekoan gumazir dapaniba, uari fava dɨvazim faragha an garir gumazibar akaba baraghan aghua, kamaghɨn amizɨ, gumazir dapaniba uan dafaribar ingangaritam gamizir puvatɨ.
Ezɨ Pasean otarim Joiada, ko Besodean otarim Mesulam, aning gumazir maba ko, ingara ghua dɨvazir kamɨn tiar akar mamɨn ingari. Me Jesanan Tiar Akam a garɨsi. Egha ter akɨniba isa tiar akamɨn mɨriabagh asegha, tiamɨn danganim da arɨgha egha tiam asamin loghɨn gavgaviba ko ainɨn ruariba isa, tiam dukumasa dagh arɨsi.
Ezɨ Gibeonɨn nguibamɨn gumazim Melatia, ko Meronotɨn nguibamɨn gumazim Jadon, ko Gibeonɨn nguibam ko Mispan nguibamɨn gumaziba, me dɨvazir nam Joiada ko Mesulamɨn adarazir boroghɨn an ingara, ghua Yufretisɨn Fanemɨn vongɨn itir, provinsɨn gavmanɨn faragha zuir gumazir dapanimɨn dɨpenimɨn oto.
Ezɨ Harhaian otarim Usiel, ko gumazir maba, dɨvazir nam, Melatia ko Jadonɨn adarazir boroghɨn an ingari. Usiel, gumazir golɨn bizibar ingarir mam. Ezɨ Hanania ko gumazir maba dɨvazir nam Usielɨn adarazir boroghɨn an ingara ghua Dɨvazir Nar Bar Ekiamɨn oto. Hanania, a borer mughuriar aghuibar ingarir gumazir mam. Ezɨ Hurɨn otarim Refaia, gumazir maba ko, dɨvazir nam Hananian adarazir boroghɨn an ingari. Refaia a Jerusalem itir distrighɨn akuar vuer mamɨn faragha zuir gumazir dapanim. 10 Ezɨ Harumapɨn otarim Jedaia, ko gumazir maba dɨvazir namɨn ingara an dɨpenimɨn boroghɨn oto. Ezɨ Hasapnean otarim Hatus, dɨvazir nam Jedaian adarazir boroghɨn an ingari. 11 Ezɨ Harimɨn otarim Malkia, ko Pahatmoapɨn otarim Hasup, gumazir maba ko dɨvazir nam Hatusɨn adarazir boroghɨn an ingari. Egha me uaghan Tauan Bretba Tuer Danganimɨn dɨvazimɨn ingari. 12 Ezɨ Halohesɨn otarim Salum, dɨvazir nam Harimɨn adarazir boroghɨn an ingari. Ezɨ an guiviba an akuragha an ingari. Salum, a Jerusalem itir distrighɨn akuar igharazimɨn faragha zuir gumazir dapanim.
13 Ezɨ Hanun ko Sanoan nguibamɨn gumaziba, Danganir Zarimɨn Tiar Akamɨn ingari. Egha tiamning isa tiamɨn danganim garɨgha egha tiam asamin loghɨn gavgaviba ko ainɨn ruariba isa, tiam dukumasa aning garɨsi. Egha me ghua dɨvazir nar ekiamɨn, ingaravɨra ghua Tiar Akar Bizir Bar Mɨzɨrɨziba Akurir Danganimɨn oto, dɨvazir nar kamɨn ruarim a 440 mitan tu.
14 Ezɨ Rekapɨn otarim Malkia, ko gumazir maba, Tiar Akar Bizir Mɨzɨrɨziba Akurir Danganim ua an ingari. Egha tiamning isa tiamɨn danganim garɨgha, egha tiam asamin loghɨn gavgaviba ko ainɨn ruariba isa, tiam dukumasa aning garɨsi. Malkia, a Bet Hakeremɨn Distrighɨn gumazir dapanim.
15 Ezɨ Kolhosen otarim Salum, a Mispan Distrighɨn gumazir dapanim. A gumazir maba ko, ua Mozir Pamɨn Tiar Akam, an ingari. Egha ter ararir naba inigha tiar akam avasa a gisɨn ivemɨn ingari. Egha tiamning isa tiamɨn danganim garɨgha, egha tiam asamin loghɨn gavgaviba ko ainɨn ruariba isa, tiam dukumasa aning garɨsi. Egha me ghua dɨvazir nam Selan Dɨpar Akarer Muziarim boroghɨn an ingara zui. Dɨvazir nar kam atrivimɨn azenimɨn boroghɨn iti. Egha me uam an ingara ghua Atrivim Devitɨn Nguibar Ekiamɨn ghuavanadir dagɨar adɨdiamɨn oto. 16 Ezɨ Asbukɨn otarim Nehemia, a Betsurɨn Distrighɨn akuar mamɨn gumazir dapanim, a gumazir maba ko, dɨvazir nam Salumɨn adarazir boroghɨn an ingara zui. Me dɨvazimɨn ingara ghua, Atrivim Devitɨn mozimɨn otogha ghua, dɨpar akarer gumaziba ingarizim ko mɨdorozir gumazir gavgaviba itir dɨpenimɨn boroghɨn oto.
Livain dɨvazir bar mɨtiar gavgavimɨn ingangarimɨn faragha zuibar ziaba
17 Ezɨ Livain gumaziba dɨvazir nar igharazibar ingari. Men ziabar kara: Banin otarim Rehum, ko Livain gumazir maba, dɨvazir nam Nehemian adarazir boroghɨn an ingari. Ezɨ Hasabia, a Keilan Distrighɨn akuar mamɨn gumazir dapanim, a ko an distrighɨn itir Livain gumazir maba, dɨvazir nam Rehumɨn adarazir boroghɨn, uam an ingari. 18 Ezɨ Henadatɨn otarim Bavai, a Keilan Distrighɨn akuar igharazimɨn gumazir dapanim, a ko an distrighɨn itir Livain gumaziba, dɨvazir nam Hasabian boroghɨn uam an ingara zui. 19 Ezɨ Jesuan otarim Eser, a Mispan nguibar ekiamɨn gumazir dapanim, a Livain adarazir marazi ko, dɨvazir nam Bavain adarazir boroghɨn an ingari. Ezɨ dɨvazir nar kam ghua me mɨdorozir biziba arɨzir dɨpenimɨn oto. Danganir kamɨn, dɨvazim bar sɨgharkonim atɨ, ezɨ me Sɨgharkonim a garɨsi. 20 Ezɨ Sabain otarim Baruk, Livain igharaziba ko, dɨvazir nam Eserɨn adarazir boroghɨn an ingari. Me bar gavgavigha pamtem an ingara Sɨgharkonimɨn ikegha ghua ofa gamir gumazibar dapanim Eliasipɨn dɨpenimɨn tiar akamɨn oto. 21 Ezɨ Urian otarim Meremot, an Hakosɨn igavatarim, a Livain maba ko, dɨvazir namɨn ingara Eliasipɨn dɨpenimɨn tiar akamɨn ikegha, ingara ghua an dɨpenimɨn kuebamɨn tu.
Ofa gamir gumazir, dɨvazimɨn ingangarim gamibar ziaba
22 Ezɨ ofa gamir gumazir maba, dɨvazir nar mabar ingari. Jerusalemɨn boroghɨn itir ofa gamir gumaziba, dɨvazir nam Meremotɨn adarazir boroghɨn an ingari. 23 Ezɨ ofa gamir gumazimning Benjamin ko Hasup, ko marazi ua dɨvazir nar ofa gamir gumaziba ingarizimɨn ikegha, an ingara ghua aningɨn dɨpenimɨn mɨriamɨn oto. Ezɨ ofa gamir gumazim Asaria, a Masean otarim, egh an Ananian igiavotarim, a marazi ko, dɨvazir nam uan dɨpenimɨn boroghɨn an ingari. Ezɨ dɨvazir nar kam, me Benjaminɨn adarazi ingarizir naghɨn suiragha, an ingara zui. 24 Ezɨ ofa gamir gumazim Binui, an Henadatɨn otarim, dɨvazir nam uam an ingara Asarian dɨpenimɨn boroghɨn ikegha ghua Sɨgharkonimɨn tu. 25 Ezɨ ofa gamir gumazim Palal, a Usain otarim, marazir ko, dɨvazir nam uam an ingara Sɨgharkonimɨn vongɨn ikegha ghua atrivimɨn dɨpenimɨn itir tauan tu. Tauan pɨn itir kam, a nguibar ekiamɨn garir gumazibar dɨpenimɨn boroghɨn tu. Ezɨ Parosɨn otarim Pedaia, marazi ko, dɨvazir nar igharazim Palalɨn adarazir danganimɨn boroghɨn uam an ingari. 26 Me dɨvazimɨn ingara ghua, Dɨpaba Isir Tiar Akamɨn ko tauan gumaziba Godɨn Dɨpenim garimɨn tu. Tiar akar kam, aruem anadi naghɨn dɨvazir nar kamɨn iti, ezɨ tauan kam aruem ghuaghiri naghɨn iti, ezɨ dɨvazir me ingarizim, aningɨn tɨzimɨn iti. Dɨvazir nar kam Ofelɨn boroghɨn iti. Danganir kam, Godɨn Dɨpenimɨn ingangarir gumaziba, an iti.
Dɨvazimɨn ingarizir gumazir igharazibar ziaba
27 Ezɨ Tekoan nguibamɨn gumaziba, dɨvazir nam Pedaian adarazir boroghɨn uam an ingari. Kar dughiar namba 2ɨn, me ua dɨvazimɨn ingari. Dɨvazir nar kam, me tauan ekiar Godɨn Dɨpenim boroghɨn itimɨn vongɨn ikegha ghua Ofelɨn dɨvazimɨn tu.
28 Ezɨ ofa gamir gumazir maba dɨvazir nam uam an ingari, a notɨn amadaghan itir Hoziaba Zuir Tiar Akamɨn boroghɨn iti. Me vaghvagha dɨvazir nar men dɨpenibar boroghɨn itibar ingari. 29 Ezɨ Imerɨn otarim Sadok, marazi ko, dɨvazir nar ofa gamir gumazir kabar boroghɨn uam an ingari. Kar, an dɨpenim boroghɨn itir dɨvazir nam. Ezɨ Sekanian otarim Semaia, marazi ko, dɨvazir nar mam Sadokɨn adarazi boroghɨn an ingari. Semaia, a Godɨn Dɨpenimɨn Aruem Anadi Naghɨn Tiar Akamɨn garir gumazim. 30 Ezɨ Selemian otarim Hanania, ko Salapɨn otarir namba 6 Hanun, aning gumazir maba ko, dɨvazir nam Semaian adarazir boroghɨn an ingari. Aning dɨvazir nam faragha an ingarigha, datɨrɨghɨn ua dɨvazir igharazir mam uam an ingari. Ezɨ Berekian otarim Mesulam, marazi ko, me dɨvazir nam Hanania ko Hanunɨn boroghɨn an ingari. Me Mesulam dɨpenimɨn boroghɨn an ingari.
31 Ezɨ Malkia, a gumazir golɨn bizibar ingarim, a gumazir maba ko dɨvazir nam Mesulamɨn boroghɨn uam an ingara ghua, Godɨn Dɨpenimɨn ingarir gumazibar dɨpenimɨn tu. Dɨpenir kam, Godɨn Dɨpenimɨn dagɨabar ingarir gumaziba uaghan an aven iti. Dɨpenir kam Godɨn Dɨpenimɨn tiar akamɨn vongɨn iti, me ghaze kar Uari Akuvamin Tiar Akam. Egha a dɨvazir mɨkebamɨn, bar pɨn itir ghuriamɨn boroghɨn iti. 32 Ezɨ golɨn bizibar ingarir gumaziba ko dagɨabar ingarir gumaziba, dɨvazimɨn ingara dɨvazir mɨkebamɨn bar pɨn itir ghuriamɨn ikegha ghua Sipsipbar Tiar Akamɨn tu.