Israelian Dɨboboniba
O
Namba
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kam, a Israelian darorir me Sainain Mɨghsɨam ategha ghua Moapɨn kantrin otozim, kar Kenanɨn nguazimɨn mɨtaghniam, nguazir God me danɨngasa akam akɨrizim a geghari. Me Sainain Mɨghsɨam ataghɨraghasava amima, Moses Israelian gumazamiziba bar me menge. Ezɨ gɨn me Moapɨn kantrin itima, a ua me menge. Kamaghɨn amizɨ, me ziam, “Dɨboboniba,” akɨnafarir kam gatɨ.
Israelia, me gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn aven azenir avɨribar arui. Me faragha Kades Barnean nguibamɨn otifi, a Kenanɨn nguazimɨn sautɨn amadaghan iti. Me azenir avɨribar danganir kamɨn ike, egha me Kenanɨn nguazimɨn ghuezir puvatɨ. Egha gɨn me danganir kam ategha ghua Jordanɨn Fanemɨn, aruem anadi naghɨn otifi. Marazi bar nguazir otevir kam gapia, ezɨ marazi pura avughsegh Jordanɨn Fanem abigh nguazir God me bagha inabazir kam iniasa.
Akɨnafarir kam, Godɨn adarazir darorim geghari. Me dughiar avɨribar osei, egha osɨmtɨzibar dughiabar me atiati. Me dughiar avɨribar akɨriba igha Moses ko God gasi. Egha akɨnafarir kam uaghan God geghari. God Israelia ataghizir puvatɨ. Egha me atiatia arasava amima, God me ataghɨrazir puvatɨ. A me ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir amizir kam gɨnɨghnɨgha, uaghan fomɨra men ovaviba ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir amizir kam gɨnɨghnɨsi. God deraghavɨra men gara ghua an akar dɨkɨrɨzimɨn daghem guizɨn oto.
Israelia Sainain Mɨghsɨamɨn ikia mangasa bizibar kɨri
1
(Sapta 1:1--10:10)
Gumazir dapaniba Israelia medi
Dɨboboniba 26:1-51Israelia, kantri Isip ataghizɨ, azenir namba 2 otozɨ, an iakɨnir namba 2ɨn, an aruer faragha zuimɨn, Ikiavɨra Itir God, Sainain gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn uabɨ bativamin Purirpenimɨn aven Moses ko mɨgei. A kamaghɨn mɨgei, “Nɨ Aron ko gua mangɨ, Israelia bar men ziaba inigh. Gua gumazibar ziaba vaghvagh dagh fogh da osirigh me mengegh. Egh Israelian anababar ikɨziba vaghvagh bar dar ziaba osirigh. Kar gumazir 20plan azenibar itiba, ko 20plan azenibagh afiraziba, me mɨdorozim damuamin gavgaviba iti. Gua, bar men ziaba ko men ikɨziba osirigh da mengegh. Egh gua uaningɨn akurvaghsɨ vaghvagh anababar aven, gua gumazir dapanir vamɨra vamɨra mɨsefegh.
“Gumazir guan akuragh ingangarir kam damuamin mabar ziabar kara: Rubenɨn anabamɨn adarazir gumazim, Sedeurɨn otarim Elisur, gua a inigh. Egh Simeonɨn anabamɨn adarazir gumazim Surisadai, an otarim Selumiel, gua a inigh. Egh Judan anabamɨn adarazir gumazim Aminadap, an otarim Nason, gua a inigh. Egh Isakarɨn anabamɨn adarazir gumazim Suar, an otarim Netanel, gua a inigh. Egh Sebulunɨn anabamɨn adarazir gumazim Helon, an otarim Eliap, gua a inigh. 10 Egh Josepɨn otarir pumuningɨn ovavir boribar tongɨn, Efraimɨn anabamɨn adarazir gumazim Amihut, an otarim Elisama, gua a inigh. Egh Manasen anabamɨn adarazir gumazim Pedasur, an otarim Gamaliel, gua a inigh. 11 Egh Benjaminɨn anabamɨn adarazir gumazim Gideoni, an otarim Abidan, gua a inigh. 12 Egh Danɨn anabamɨn adarazir gumazim Amisadai, an otarim Ahieser, gua a inigh. 13 Egh Aserɨn anabamɨn adarazir gumazim Okran, an otarim Pagiel, gua a inigh. 14 Egh Gatɨn anabamɨn adarazir gumazim Duel, an otarim Eliasap, gua a inigh. 15 Egh Naptalin anabamɨn adarazir gumazim Enan, an otarim Ahira, gua a inigh.” 16 Ezɨ Moses ko Aron, Israelian tongɨn men anababa vaghvagha men gumazir dapanir kaba ini. 17 God men ziabar borogha me amɨsevezɨ, aning deraghavɨra me ini. 18 Egha aning 12plan gumazir dapanir kaba ko, Israelia bar me akuvasa men dei. Ezɨ iakɨnir namba 2ɨn, an aruer faragha zuimɨn, Israelia bar uari akuvazɨ, me gumazamizibar ziaba ko men anababa ko men ikɨzibar ziaba ko dɨboboniba osiri. Gumazir 20plan azeniba itiba ko 20plan azenibagh afiraziba, me bar men ziaba vaghvagha da osira me medi. 19 Ikiavɨra Itir God me mɨkemezɨ moghɨn, me ami. Israelia Sainain gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itima, Moses gumazamizibar ziaba ko men dɨboboniba osiri. 20-46 Gumazir 20plan azeniba itiba, ko 20plan azenibagh afiraziba, me mɨdorozim damuan tughatɨ. Moses ko Aron gumazir kaba vaghvagha men ziaba ko anababa ko men ikɨzibar ziaba ko men apengan itibar ziaba osiri. Me Jekopɨn otarir ivariam Rubenɨn ikegha izaghirɨ. Ezɨ men dɨboboniba da, bar kamakɨn:
 
Rubenɨn anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 46,500ɨn tu.
Ezɨ Simeonɨn anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 59,300ɨn tu.
Ezɨ Gatɨn anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 45,650ɨn tu.
Ezɨ Judan anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 74,600ɨn tu.
Ezɨ Isakarɨn anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 54,400ɨn tu.
Ezɨ Sebulunɨn anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 57,400ɨn tu.
Ezɨ Josepɨn otarir mam Efraim, an anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 40,500ɨn tu.
Ezɨ Josepɨn otarir igharazim Manase, an anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 32,200ɨn tu.
Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 35,400ɨn tu.
Ezɨ Danɨn anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 62,700ɨn tu.
Ezɨ Aserɨn anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 41,500ɨn tu.
Ezɨ Naptalin anabamɨn gumazibar dɨbobonim, 53,400ɨn tu.
 
Ezɨ men gumazibar dɨboboniba bar moghɨra, 603,550ɨn tu.
47 Egha Livain anabamɨn gumaziba, me me mengezir puvatɨ. 48 Ikiavɨra Itir God faragha Moses mɨgɨa ghaze, 49 “Nɨ Israelian gumazir mɨdorozim damuamiba mengɨva, Livain anabamɨn gumaziba mengan markɨ. 50 Nɨ Livaiba amɨseveghtɨ, me nan Purirpenim ko an aven itir bizibagh eghuv dar ganɨva, an ingangaribar faragh mangɨ dar amu. Purirpenir kam, me Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim itir dagɨar akuamning a darɨgham. Egh dughiar ia tuavimɨn zuimɨn me Purirpenim ko an itir biziba ateram. Egh nan Purirpenimɨn mɨriabar uan purirpenibar ingarɨva anekɨarugh. 51 Dughiar manamɨn ia danganir igiamɨn mangɨsɨ, Livaiba nan Purirpenim angarigh mangɨ danganir igharazimɨn uam anesaragh. Eghtɨ gumazir kɨnitam Purirpenimɨn boroghɨn izɨva, an aremegham. 52 Israelian gumazamizir igharaziba, ia uan anababa ko ikɨ, uan purirpeniba asɨ uan danganibara ikɨ uan ababanim itir fleghba aseghtɨ da ghuanang. 53 Eghtɨ Livain anabamɨn adarazi uan purirpeniba nan Purirpenimɨn mɨriaba bar da asegh, egh deraghvɨra a geghuv an gan. Puvatɨghtɨ, gumazir kɨnitam nan Purirpenim boroghɨn izi na damightɨ kɨ bar anɨngaghegh, Israelia bar ia gasɨghasigham. Purirpenir kam, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim itir dagɨar akuamning an aven ikiam.”
54 Ezɨ Moses bizir kabar gun Israelia mɨkemezɨ, me Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨn, biziba bar dagh ami.

1:1: Dɨboboniba 26:1-51