Akɨnafarir Pol Filipain Nguibamɨn Itir Sios Bagha Osirizim
O
Filipai
Akar faragh zuim
Pol faragha kurimɨn ongarimɨn ghua faragha Yuropɨn danganimɨn otogha, Masedonian Provinsɨn aven itir nguibar ekiam Filipain ghua, Akar Aghuim akuri (Aposel 16:8-15). A gɨn ghua nguibar igharazimɨn itima me a kalabus gatɨ. Ezɨ a kalabusɨn ikia orazima gumazir maba Filipain itir Kraisɨn adarazir nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨghasava ami. E Pol Filipaiba bagha amadazir akɨnafarir kamɨn gara fo, bizir kaba Pol gamima an osemezir pu. Puvatɨ. A nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikia, egha bar akuegha iti.
Pol faragha bar dagɨabar otefe, ezɨ Filipaiba an akurvaghasa dagɨaba a bagha da amada. Kamaghɨn amizɨ, Pol akɨnafarir kamɨn Filipaiba a gamizir bizim bagha me mɨnabi. Egha uaghan a men nɨghnɨzir gavgaviba, gavgavim dar anɨngasa. A kamaghɨn aghua, me Polɨn mɨkɨm suam, gumaka, a kalabusɨn ikiama, egh me nɨghnɨzir avɨribar amuva osɨmam.
Pol bizir aghuir God me ganɨngizimɨn me mɨgei, kar ikɨrɨmɨrir igiar me Krais Iesus ko porogha inizim. A ghaze, me Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua bizir aghuir kam inizir puvatɨ. Me nɨghnɨzir gavgavimra Iesusɨn ikia egha a ini. Pol kamaghsua, Filipaiba Kraisɨn arazibar gɨn mangam. Krais kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ, a uabɨ gumazir ekiam, egha uabɨ uan ifongiamɨn gɨn zuir puvatɨ. A uabɨ dɨkabɨragha God a ganɨngizir ingangarir kam gami. Pol kamaghɨn mɨgei, gumazamizir bar Krais ko poroghav itiba, me Godɨn navir amɨrizim isi, egha bar akueghavɨra iti.
E akɨnafarir kamɨn gara fo, Pol Filipain nguibar ekiamɨn itir siosɨn gumazamiziba bar me gifonge.
Filipain gumazamiziba bar deravɨra Pol ko ingarima a bar akonge
1
(Sapta 1--4)
Ap 16:12-40 Aposel 16:12-40Pol ko Timoti, Krais Iesusɨn ingangarir gumazimning, ga, ia Godɨn gumazamizir Filipain nguibar ekiamɨn itiba bagha akɨnafarir kam osiri. Ia Krais Iesusɨn poroghav iti. Ia ko ian tongɨn itir gumazamizir dapaniba ko siosɨn ingangarir gumazamiziba, ga bar ia bagha osiri. Ro 1:7, Ga 1:3, Fm 3 Rom 1:7; Galesia 1:3; Filemon 1:3E ghaze, God en Afeziam, ko Ekiam Krais Iesus, aning ian apangkuvighɨva, ia damutɨ ia navir amɨrizimɨn ikɨ.
Pol God ko mɨgɨava a mɨnabi
Ro 1:8, 1 Ko 1:4, Ef 1:15-16 Rom 1:8; 1 Korin 1:4; Efesus 1:15-16Dughiabar kɨ ia gɨnɨghnɨgha, ia bagha uan God mɨnabi. 4-5 Dughiar faragha zuimɨn ghua iza datɨrɨkɨn, ia nan akurvagha na ko Akar Aghuimɨn ingangarim gami. Kamaghɨn, dughiar kɨ ia bagha God ko mɨgeiba, kɨ zurara bar akonge. Jo 6:29, 1 Ko 1:8, Fl 1:10, 2:13, 1 Te 1:3 Jon 6:29; 1 Korin 1:8; Filipai 1:10; 2:13; 1 Tesalonika 1:3Ezɨ kɨ kamaghɨn fo, God uabɨ ingangarir kam ia ganɨga, ian navir averiabar aven ingar mangɨ, Krais Iesus Ua Izamin Dughiamɨn ingangarir kam agɨvagham.
Kɨ uan navir averiamɨn aven bar ia gifuegha ia gɨnɨghnɨghavɨra iti. Datɨrɨghɨn dughiar kɨ kalabusɨn itim, ko dughiar faragha kɨ pura itim, kɨ Akar Aghuim deragha a mɨgɨa gumazamizibagh amima me fo, Akar Aghuim a bar guizbangɨra, egha nɨghnɨzir gavgavim an iti. God uan apangkuvimɨn ingangarir kam na ganɨngizɨma, ia bar nan akurvagha na ko ingari. Kamaghɨn amizɨ, bar deragha kɨ nɨghnɨzir aghuir kam ian iti. Ro 1:9, 2 Ko 1:23 Rom 1:9God kamaghɨn fo, Krais Iesusɨn apangkuvim uabɨ nan navim gamima kɨ bar ian ganasa bar ifonge.
1 Te 3:12, Fm 6 1 Tesalonika 3:12; Filemon 1:6Ezɨ kɨ zurara kamaghɨn God ko mɨgɨa ghaze, arazir igharaz darazigh ifongezim, a ian ikɨva aghungɨva ekevegh mangɨvɨra ikɨ. Eghtɨ ia fofozir ekiam ikɨva, ian nɨghnɨziba bar dɨkɨrɨmigham. 10  Ro 12:2, Ef 5:10, Fl 1:6, 2:16, 1 Te 3:13, Hi 5:14 Rom 12:2; Efesus 5:10; Filipai 1:6; 2:16; 1 Tesalonika 3:13; Hibru 5:14Kɨ ghaze, ia deravɨra araziba bar dar gan da tuisɨgh arazir aghuibar gɨn mangɨ. Eghtɨ Krais Ua Izamin Dughiamɨn, ia Godɨn damazimɨn bar zuegh ikɨtɨ arazir kuratam ian poroghan kogham. 11 Eghtɨ arazir aghuir Krais Iesus ami otiviba, da bar ia gizɨvagham. Eghtɨ gumazamiziba dar ganɨva ziar ekiam God danɨngɨva egh an ziam fam. Kamaghɨn, kɨ ia bagha God ko mɨgei.
Pol kalabusɨn iti, ezɨ bizir kam Akar Aghuimɨn akurvasi
12  2 Ti 2:9 2 Timoti 2:9Nan adarasi, kɨ ia foghasa, na batozir bizir kaba da Akar Aghuimɨn anogorozir puvatɨ. An Akar Aghuim gamima a ghuavɨra iti. 13  Ap 28:30, Ef 3:1 Aposel 28:30; Efesus 3:1Kamaghɨn mɨdorozir gumazir Romɨn atrivimɨn dɨpenimɨn gariba ko gumazir igharaziba sara, me bar kamaghɨn fogha gɨfa, kɨ Kraisɨn ingangarim gamima, me bizir kam bagha na isa kalabus gatɨ. 14 Ezɨ en adarazir avɨriba oraki, kɨ kalabusɨn iti, ezɨ me na gɨnɨghnɨsi. Ezɨ bizir kam gavgavim men navibagh anɨdima me nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn iti. Egha me atiatir arazim ataghɨragha bar gavgavigha Godɨn akam akura ghuavɨra iti.
15 Guizbangɨra, marazi gumazamizibar garima, me ziar ekiam na ganɨdima, men naviba nan ikuvigha na dɨkabɨnasa. Egha kamaghɨn me Kraisɨn akam akuri. Ezɨ marazi me nɨghnɨzir aghuiba ikiava akam akuri. 16 Gumazamizir kaba me fo, God ingangarim na ganɨga na mɨsefe, ingangarir kam an Akar Aghuim deragha an gun mɨgeir ingangarim, ezɨ bizir kamɨn kɨ kalabusɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, me bar na gifonge, egha akam akuri. 17 Ezɨ gumazamizir igharazir kɨ faragha mɨgeiba, me uari ziar ekiaba iniasa, egha Kraisɨn akam akuri. Me guizɨn nɨghnɨzir aghuiba puvatɨgha kamaghɨn ami. Me kamaghɨn nɨghnɨsi, kɨ kalabusɨn itir dughiamɨn me uam osɨmtɨzir taba na darɨghasa. 18 Ezɨ a pura bizim. Me nɨghnɨzir aghuim iti, o nɨghnɨzir kuram iti, gumazamizir kaba zurara Kraisɨn akam akuri. Ezɨ bizir kam bagha kɨ bar akonge. Egh bar akuegh mamaghɨra ikiam.
Pol ghaze, an angamɨra ikɨva Filipain gumazamizibar akurvagham
19  2 Ko 1:11 2 Korin 1:11Kɨ bar fo, ia zurara nan akurvaghasa God ko mɨgei, ezɨ Krais Iesusɨn Duam gavgavim na ganɨdi. Ezɨ tuavir kamɨn God nan akurvaghtɨ, kɨ kalabus ategh azenan izam. Kɨ bizir kam gɨfo, egh bar akueghɨva mamaghɨra ikiam. 20  Ro 5:5, 8:19, Ef 6:19-20, 1 Pi 4:16 Rom 5:5; 8:19; Efesus 6:19-20; 1 Pita 4:16Egha nan nɨghnɨzir bar ekiam kamakɨn, kɨ arazir derazir puvatɨzitam damuva an aghumsɨzim inian kogham. Puvatɨ. Nan nɨghnɨzim kamakɨn, datɨrɨghɨn ko gɨn, kɨ zuraram ami moghɨn, atiatingan koghɨva tugh gavgavigh arazir aghuibara damuam. Ezɨ kɨ angamɨra ikiam o kɨ aremegham, bizir kɨ amiba bar, ziar ekiam Krais danɨngam. 21  Ga 2:20 Galesia 2:20Nan nɨghnɨzim kamakɨn, kɨ nguazir kamɨn itir ikɨrɨmɨrimɨn ikɨ, Krais baghvɨra ikiam. O kɨ aremeghɨva, nan ovevem nan ikɨrɨmɨrir kam gafiragham. 22  Ro 1:13 Rom 1:13Egh kɨ angamɨra nguazir kamɨn ikɨvɨra ikɨ, kamaghɨn kɨ gumazamizir avɨribar akurvagham. Egh kɨ tuavir manamɨn mangam? Kɨ fozir puvatɨ. 23  2 Ko 5:8, 2 Ti 4:6 2 Korin 5:8; 2 Timoti 4:6Nɨghnɨzir pumuning na getui. Kɨ bar ifonge, kɨ aremegh Krais ko ikiam. Nɨghnɨzir kam a bar dera. 24 Kɨ ia bagha nɨghnɨgha, ian akurvaghasa, kamaghɨn kɨ angamɨra ikiam. 25-26 Kɨ kamaghɨn ifonge, kɨ ua mangɨ ia batoghɨva ia ko ikɨtɨ, ia Krais Iesusɨn poroghɨv ikɨva kɨ ia ko ikiamin bizim bagh ia na bagh bar akuegham. Kamaghɨn kɨ bar fo, kɨ ian akurvaghamin ingangarim ikiavɨra iti. Eghtɨ kɨ ikɨ ia ko ingarɨva, ian akurvaghtɨ ia nɨghnɨzir gavgavim ikɨ egh bar akuegham.
Filipain gumazamiziba, God deravɨra me gamima me uaghan mɨzaziba isi
27  1 Ko 1:10, Ef 4:1, Fl 4:3, Kl 1:10, 1 Te 2:12 1 Korin 1:10; Efesus 4:1; Filipai 4:3; Kolosi 1:10; 1 Tesalonika 2:12Ezɨ bar bizir ekiam kara, ian daroriba Kraisɨn Akar Aghuim mɨkemezɨ moghɨn an gɨn mangɨva bar deragh ikɨ. Kɨ kamaghɨn ifonge, kɨ izɨ ian ganam, o kɨ saghon ikɨva ia baragham, egh kɨ fogh suam, ia tuivigha gavgavigha egha navir vamɨra iti. Egha ia uari inigha nɨghnɨzir vamɨran ingarava, gumazamizibar nɨghnɨziba fema me nɨghnɨzir gavgavimɨn Akar Aghuimɨn iti. Kamaghsua, kɨ ghaze, ia deravɨra daru ikɨ. 28 Kamaghɨn, ian apaniba ia damutɨ ia atiatingan markɨ. Ia zurara uan nɨghnɨzir gavgavim men akakaghsɨ gavgafigh. Kamaghɨn me fogham, me ovengam, eghtɨ Godra, a uabɨ ian akurvagham. 29  Ap 5:41, Ro 5:3, Ef 2:8 Aposel 5:41; Rom 5:3; Efesus 2:8Ia fogh, God deravɨra ia gamuava ingangarim ia ganɨngizɨma, ia Kraisɨn ingangarim gami. Ingangarir kam, a nɨghnɨzir gavgavimra Kraisɨn itir pu. Puvatɨ. Ia uaghan ingangarir kam damuva Kraisɨn ziam bangɨn mɨzaziba iniam. 30  Ap 16:19-40, Fl 1:13, Kl 2:1, 1 Te 2:2 Aposel 16:19-40; Filipai 1:13; Kolosi 2:1; 1 Tesalonika 2:2Fomɨra ia nan garima kɨ mɨdorozir kamɨn aven iti. Ezɨ datɨrɨghɨn ia nan akam barasi, kɨ mɨsoghavɨra iti. Ezɨ ia na ko e mɨdorozir kamɨn aven ikia, kamaghɨn, ia mɨzaziba isi.

1:1: Ap 16:12-40

1:1: Aposel 16:12-40

1:2: Ro 1:7, Ga 1:3, Fm 3

1:2: Rom 1:7; Galesia 1:3; Filemon 1:3

1:3: Ro 1:8, 1 Ko 1:4, Ef 1:15-16

1:3: Rom 1:8; 1 Korin 1:4; Efesus 1:15-16

1:6: Jo 6:29, 1 Ko 1:8, Fl 1:10, 2:13, 1 Te 1:3

1:6: Jon 6:29; 1 Korin 1:8; Filipai 1:10; 2:13; 1 Tesalonika 1:3

1:8: Ro 1:9, 2 Ko 1:23

1:8: Rom 1:9

1:9: 1 Te 3:12, Fm 6

1:9: 1 Tesalonika 3:12; Filemon 1:6

1:10: Ro 12:2, Ef 5:10, Fl 1:6, 2:16, 1 Te 3:13, Hi 5:14

1:10: Rom 12:2; Efesus 5:10; Filipai 1:6; 2:16; 1 Tesalonika 3:13; Hibru 5:14

1:12: 2 Ti 2:9

1:12: 2 Timoti 2:9

1:13: Ap 28:30, Ef 3:1

1:13: Aposel 28:30; Efesus 3:1

1:19: 2 Ko 1:11

1:19: 2 Korin 1:11

1:20: Ro 5:5, 8:19, Ef 6:19-20, 1 Pi 4:16

1:20: Rom 5:5; 8:19; Efesus 6:19-20; 1 Pita 4:16

1:21: Ga 2:20

1:21: Galesia 2:20

1:22: Ro 1:13

1:22: Rom 1:13

1:23: 2 Ko 5:8, 2 Ti 4:6

1:23: 2 Korin 5:8; 2 Timoti 4:6

1:27: 1 Ko 1:10, Ef 4:1, Fl 4:3, Kl 1:10, 1 Te 2:12

1:27: 1 Korin 1:10; Efesus 4:1; Filipai 4:3; Kolosi 1:10; 1 Tesalonika 2:12

1:29: Ap 5:41, Ro 5:3, Ef 2:8

1:29: Aposel 5:41; Rom 5:3; Efesus 2:8

1:30: Ap 16:19-40, Fl 1:13, Kl 2:1, 1 Te 2:2

1:30: Aposel 16:19-40; Filipai 1:13; Kolosi 2:1; 1 Tesalonika 2:2