Dabirabir Aghuimɨn Aghuzir Akaba
O
Aghuzir Akaba
Akar faragha zuim
Israelia akar bar otevir isɨngtɨzir gumazamizibar ikɨrɨmɨrim akɨr dabirabir aghuim men akakaghamibagh ifonge. Akar otevir kaba me Inglisɨn akamɨn kamagh da dɨbori: ol Provep. Dabirabir Aghuimɨn Aghuzir Akabar akɨnafarir kamɨn aven, me akar otevir avɨrir kaba, kar Israelian tisaba gumazamizir igiabar sure gamiba. Dughiar maba, e Aruamɨn gumazamiziba kamagh dɨbora ghaze, Aghuzir Akaba.
Bizir bar faragha zuir dabirabir aghuim me danɨngam, me kamagh a dɨbori, nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuim. Akɨnafarir kam, kamaghɨn en aka, nɨghnɨzir gavgavim Ikiavɨra Itir Godɨn itir arazim, ko an atiatia an apengan itir arazimra, aning nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuimɨn mɨngarim.
Akɨnafarir kamɨn averiam, dabirabir aghuimɨn mɨgɨrɨgɨar avɨriba en aka. A e uan amuiroghboriba ko deragh dapiamin tuavim en akakasi. Egha dagɨar ingangaribar amu igharaz darazi ko deragh dapiamin tuavim en aka. Igiabar akar bar avɨriba iti, me da baragh egh gumazir uari fa orazir puvatɨziba ko daruan kogham. Kamaghɨn dera, e uarira uari abɨnigh gumazamizir onganarazibar akurvagh.
Akɨnafarir kamɨn otevir maba, Godɨn Akar Gavgaviba, gavgavim dagh anɨdi. Ezɨ akar maba fofozir gumaziba uari dar gara dagh fo, da en ikɨrɨmɨrimɨn akurvaghasa, ezɨ me dar gun mɨgei. Me mɨgɨrɨgɨar kaba bar da isa akɨnafarir kamɨn da osiri, eghtɨ da dabirabir aghuim en akakagham.
Nɨghnɨzir aghuim, a bizir bar aghuim
1
(Sapta 1--9)
Akɨnafarir kam a gumazamiziba bar men akurvagham
1 Atriviba 4:32Akɨnafarir kam a Solomonɨn aghuzir akar otevir aghuiba an iti, a Devitɨn otarim, a Israelian atrivim.
 
Egh akar kaba, nɨghnɨzir aghuim e danɨngɨva, egh uaghan en sure damuam.
Eghtɨ e mɨngariba izɨvazir akaba, deraghvɨra dagh fogham.
Egh akɨnafarir kamɨn itir akaba, dabirabir aghuimɨn tuavim, en sure damuam.
Eghtɨ e arazir aghuimɨn gɨn mangɨva, egh gumazamiziba bar deragh me damuva, arazir magh garimɨn bar me damuam.
Eghtɨ gumazir fofozir muziariba itiba, akar kam men akurvaghtɨ me nɨghnɨzir aghuiba iniva,
egh fofozir aghuim gumazamizir igiabar anɨngtɨ, me deragh tuaviba tuisɨghamin arazim gɨfoghɨva egh tuavir aghuimɨn gɨn mangam.
Aghuzir Akaba 9:9; 14:6; Fofozir Gumazim 9:11Eghtɨ akɨnafarir kam gumazir fofoziba itiba bar men akurvaghtɨ, me fofozim inivɨra ikiam.
Egh gumazir nɨghnɨzir aghuiba itibar sure damutɨ, me tuavir aghuimɨn gɨn mangɨsɨ nɨghnɨgham.
Egh akar kam men akurvaghtɨ, me aghuzir akaba ko akar isɨn zuibagh fofoghɨva,
egh gumazir fofozibar akar aghuiba ko akar mogomebagh fofogham.
 
Jop 28:28; Onger Akaba 111:10; Aghuzir Akaba 9:10; 15:33Eghtɨ nɨ nɨghnɨzir aghuim inisɨ, nɨ faragh Ikiavɨra Itir Godɨn apengan ikɨ an atiating.
Ezɨma gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, me fofozir aghuiba ko suren akaba inian aghua.
Gumazamizir igiabar sure damuamin akaba
Nan borim, nɨ uan amebam ko afeziamɨn aghuzir akaba baragh
egh aningɨn akaba batoghan markɨ.
Eghtɨ aningɨn akaba nɨ damutɨ nɨn dabirabimɨn ganganim deragham,
mati nɨ adɨsir aghuim gami, ezɨ nɨn ganganim dera.
10  Godɨn Araziba 13:8; Onger Akaba 50:18; Aghuzir Akaba 16:29Nan borim, arazir kurabagh amir gumazamiziba arazir kuram damusɨ nɨ gaghontɨ,
nɨ men akam baraghan markɨ.
11 Eghtɨ kamagh garir gumaziba kamaghɨn mɨkɨmam, “Nɨ izɨ, e mangɨ tuavir mɨriamɨn muegh ganam. Eghtɨ gumazir manaba izɨtɨ, e me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregham.
Gumazir manaba iza uarir akurvaghamin tuaviba puvatɨ, e uan ifongiamɨn gɨn mangɨ pura me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregham.
12 Me angamɨra ikɨvɨra ikɨ izɨtɨ, e zuamɨram otivighɨva me mɨsoghtɨ me arɨmɨghiregham,
mati ovevem gumazamiziba bativi me ariaghira Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn ghuaghiri.
13 Egh e gumazir kabar bizir avɨriba initɨ
da bar en dɨpenibagh izɨvagham.
14 Nɨ izɨ en akuragh,
egh e koma bizir avɨriba iniam.”
 
15  Onger Akaba 1:1; 119:101; Aghuzir Akaba 4:14Nan borim, kamagh garir gumaziba ko daruan markɨ,
men saghuiamɨn ikɨva egh men gɨn mangan markɨ.
16 Kamagh garir gumaziba zurara arazir kurabar amuasa bar ifonge.
Egha zurara gumazibav soghtɨ me arɨghirasava ami.
17 E fo, kuaraziba nɨghnɨzir aghuiba ikia garima, gumazim da bagha ivem arɨsi, ezɨ da kamaghɨn garava ara zui.
Ezɨ kamaghɨn amir gumaziba nɨghnɨzir aghuiba puvatɨ, me ivezir kuramɨn arɨmangamin nɨghnɨziba puvatɨ.
18 Ezɨ kamagh garir gumaziba uari uari bagha azuaziba adui,
da me mɨsoghtɨ me arɨmɨghiram.
19 Ezɨ gumazir mɨsogha okeba, me arazir kamɨn gɨn zui, me arɨmɨghiram.
Bizir me okeba, da me gasɨghasɨgham.
Gumazir nɨghnɨzir aghuimɨn gɨn zuir puvatɨziba, me osɨmtɨzir ekiaba bativam
20  Aghuzir Akaba 8:1-3Nɨghnɨzir aghuim, a mati amizim tuavibar biziba amaga dagh ivezir danganibar tuivav ikia
gumazamizibar dei.
21 Egha a gumaziba danganir uari akuvim ko, gumazamizir avɨriba itir danganibar tuivav ikia,
egha kamaghɨn dei,
22  Onger Akaba 1:1; Aghuzir Akaba 1:4; 1:32; 9:4; 22:3“Ia gumazamizir nɨghnɨziba puvatɨziba, ia zurara kamaghɨra ikiasa, a? Ia gumazamizir onganiba!
Ia fofozir aghuim inian aghuagha egha dɨbovibar a mɨgei. Ia manadɨzoghɨn arazir kam ataghɨragham?
23 Ia oragh! Kɨ akar gavgavimra ia mɨgei, ia uan arazir kuraba atakigh.
Kɨ ian sure damuva egh nɨghnɨzir aghuiba ia danɨngam, eghtɨ ia nan akamɨn gɨn mangɨ.
24 Ia na bagh izasa kɨ uan agharim amadagha ian dei.
Ezɨ ia aghuagha izezir puvatɨ.
25  Onger Akaba 107:11; Aghuzir Akaba 15:10; Luk 7:30Kɨ ia akɨrasa mɨgei, ezɨ ia aghua.
Egha ia bar moghɨra akɨrim ragha nan akam gasara.
26 Eghtɨ osɨmtɨzir ekiam ia batoghtɨ ia ikuvighamin dughiamɨn,
kɨ uaghan bar puvɨram akɨva, dɨbovir akabar ia mɨkɨmam.
27 Dughiar kuram zuamɨram otogham, mati amɨnir gavgavir kuram bizibagh asɨghasɨsi.
Eghtɨ osɨmtɨziba ko mɨzaziba ia batogh ia gasɨghasigham, mati amɨnir bar ekiam oto.
 
28  Onger Akaba 18:41; Aisaia 1:15; Maika 3:4; Sekaraia 7:13“Dughiar kamɨn ia uarir akurvaghsɨ nan dɨmtɨ, kɨ oreghan kogham.
Ia na buriva, egh ia nan apighan kogham.
29 Guizbangɨra, ia fofozir aghuim batoke.
Egha Ikiavɨra Itir Godɨn apengan ikɨ an atiatingan aghua.
30 Dughiar kɨ ia akɨrasava amim, ia akɨrim ragha na gasara.
Egha nan akar aghuim batoke.
31 Kamaghɨn amizɨ, ia datɨrɨghɨn uan arazir kurar ia amiba bagh
ivezir bar kuram iniam, mati gumazim dagher kuram amegha puvɨram arei.
32 Ezɨ gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, zurara akɨribagh igha na gasi, ezɨ men arazir kam me mɨsozima, me ariaghiri.
Me ghaze, me bar bizibagh fogha gɨfa, egha me mati gumazir onganiba. Ezɨ men nɨghnɨzir kam meraram asɨghasɨgham.
33  Onger Akaba 25:12-13; Aghuzir Akaba 3:24-26Ezɨ gumazamizir deraghavɨra nan akam baraziba, me deraghvɨra ikiam.
Egh osɨmtɨziba men puvatɨghtɨ, me atiatingan kogh, egh me fogham, bizir kuratam me batoghan kogham.”

1:1: 1 Atriviba 4:32

1:5: Aghuzir Akaba 9:9; 14:6; Fofozir Gumazim 9:11

1:7: Jop 28:28; Onger Akaba 111:10; Aghuzir Akaba 9:10; 15:33

1:10: Godɨn Araziba 13:8; Onger Akaba 50:18; Aghuzir Akaba 16:29

1:15: Onger Akaba 1:1; 119:101; Aghuzir Akaba 4:14

1:20: Aghuzir Akaba 8:1-3

1:22: Onger Akaba 1:1; Aghuzir Akaba 1:4; 1:32; 9:4; 22:3

1:25: Onger Akaba 107:11; Aghuzir Akaba 15:10; Luk 7:30

1:28: Onger Akaba 18:41; Aisaia 1:15; Maika 3:4; Sekaraia 7:13

1:33: Onger Akaba 25:12-13; Aghuzir Akaba 3:24-26