6
Aigo Meuma 7 Wagomiya Munne
Apa 4:35Kum me danave aigo meuma tobod mumawa koka aivi. Gae Griik veme Ju igiyawa, mu gae Ibru veme Ju igiyawa gumbo yano veme. Kuiyawa mu kwapura yaimoyai amat den amneme evedni nakwai keb gumbe. Meve apasoro 12 mu aigo muma undag agoniyag toborag waya, “God gae meuma yankwek nakwai amarata me nugnup oraimina onan. Tatangwanen. Apan 7 wagomiya muniya, iyayapan veme oraimumuwa. Sira mu danowa Guwawa Iyakaisiyapama gumbe noidauwane, sira mu ano kokawa gaibu. Nu nau mame mu munta. Nu imunwa undag nun gumbe ge God gae meuma wag dirumtan yumnatta aigimpe.”
Mu gae waya iyayapan undag ung waya. Mu Stepen wagomiyaya, me anotumat ge Guwawa Iyakaisiyapama gumbe noidauwane. Sira mu Pirip, Prokoras, Nikanoru, Timon, Parumenas ge Nikoras gomiya muniya. Antiok abnawa Nikoras me Ju anotumat muma gumbe biroriyanewa. Mu iyayapan mame temiya apasoro namuwo yoiya. Mu nun waya sira nanuwa egowo teya.
Apa 2:41; 16:5God gae meuma wateteyamne. Jerusarem apa aigo meumawa tobod muma tatevit koka aivi. Sira pirisi obiren anotumat gumbe noiwa auya.
Stepen Yumiya
Gare Stepen iyayapan yapowo anopipanumawa oraiwa ge irakoniwa ane matadne. Me God ano meuma oraiwa ge yusiwa gumbe noidauwane. Mu waya intum aya igiyawa Sinagogu mumawa apa onamiyawa wakeya. Mu Sairin igiyawa ge Arekisandria igiyawa sira Sirisia ge Esia apa onamiyawa. Mu wan yoig amatog Stepen gaibu garadi aya. 10  Ruk 21:15Go, me ano kokawa ge Guwawa gumbe gae waivi, meoya mu oma den ane me gumbe garawa waya.
11 Mu uga muma gumbe iyayapan upeba ugai mun waya, “Nu Stepen me Mosisi gumbe ge God gumbe gae kukaeba da waivi anotu.”
12 Sira mu iyayapan ge iyayapan amareme igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa nib danowa auya. Mu Stepen yumiya Daiboru Painauvitwa namive aug amiya. 13 Sira mu iyayapan yangowa den yauyawa wan yoik uga gaiyawa wape, “Ud mame at iyakaisi ge Gwangwan gumbe gae wabatam waiviwa den kwene. 14 Apan mame me, ‘Nasaret apan Iesu me at mame wakukampe, sira inaiinai me Mosisi gumbe on nu gunup uwanewa me biroriyape.’ me meib waiviwa nu anotu.”
15 Iyayapan undag mu Daiboru Painauvitwa danave wakeyawa yangut temtemtem Stepen yaveme. Sira mu yauyawa me ginangawa me aneya ginangawa mina.

6:1: Apa 4:35

6:7: Apa 2:41; 16:5

6:10: Ruk 21:15