13
⸤Ulu kanili yambuma numanu monjumulú ulele.⸥
Yambuma-kene ung nimbúndu ma-koleana pali yambuma-ni bo-ung lupa-lupa lelemelema kene, angkellamanga bo-ung lelemele ungma kene, ⸤yambuma⸥ numanu naa monjupu we nilkanje na aku-sipu ungma we nilka. Bella ⸤we⸥ toku, bikull ung ⸤we⸥ silimele kene ung pulele we nilimú ⸤ung-pulele⸥ mele mindi ung akili-ni ulu te naa telka. Pulu Yili-ni “Ninjai!” nimba ung nimba silimúma manda piliipu yambuma numanu naa monjupu we nimbu sipu, ⸤Pulu Yili-nga⸥ ungmanga puluma pali mo tolemú-na we-yambuma-ni naa piliilimili ung-puluma yambuma numanu naa monjupu we piliipu, yambuma numanu naa monjupu ung lupa pelemúma pali we piliipu kongnjupu, ‘Sika temba.’ nimbu tondulu mundupu piliiliu ulele-ni ma-pangi te ‘anju pupa tenga angiliipili.’ nimbu, aku-sipu uluma ⸤yambuma⸥ numanu naa monjupu we telkanje na bi aima naa mululi yi wéle molka. ‘Yambu korupama langi taropu toku liiku nangi.’ nimbu nanga méle nosiliuma pali ku liipu enini numanu naa monjupu we moke tepu silkanje, mola yambuma numanu naa monjupu kene ⸤‘Yambuma tepu liambu.’ nimbu⸥ ‘Nanga kangiele tepi-ni kamu nupili kalupu kene kolambu.’ nimbu aku telkanje ⸤yambuma⸥ numanu naa monjulkaliinga ulu akusele-ni na naa liipa tapunjulka.
⸤Yambu te-ni yambuma⸥ numanu monjupa kene yambuma-ni yu teku kis-singí kene lkisipa arerembi naa kolupa anju pundu naa tolemú. Yambu te-ni ⸤yambuma⸥ numanu monjupa kene enini kondu kolupa liipa tapunjilimú. Yambu te-ni ⸤yambuma⸥ numanu monjupa kene yambu méle pulele nosuku tondulu pulimú yambuma kene numanu kis naa panjilimú. ⸤Yambuma⸥ numanu monjulemú yambu te-ni ⸤‘Na aima piliipa kungnjuli yili. Aima ulu-tondulu olandupama teliu.’ nimba⸥ yu-ni yunu kape nimba bi paka naa tolemú. ⸤Yambuma numanu monjulemú yambu te-ni yambuma-kene⸥ kara pupa mong naa kondupa, yu-ni yunu mindi ‘Uluma teambu.’ mola ‘Mélema liambu.’ nimba numanu kimbu-sipa naa molupa, yambuma-kene lkisipa arerembi naa kolupa ung-mura naa sipa, yambuma-ni yu teku kis-silimele kene mundupa kelepa ‘Pundu tambu.’ nimba numanu liipa mundupa naa molemú. Yambu te-ni ⸤yambuma⸥ numanu monjupa kene yambu mare-ni ulu mare teku kis-silimele kene kanupa kene numanu naa sipa, ulu sumbi-nílima mindi telemele kene kanupa kene numanu silimú. ⸤Yambuma⸥ numanu monjupa kene, ⸤enini yu-kene teku kis-silimele kene⸥ ‘enini-kene buni te wendu upili.’ naa nilimú. ‘Sika ⸤Pulu Yili-ni enini liipa tapunjumba kene numanu tondulu pupili molku, molku kunjingí.’⸥ nimba tondulu mundupa piliipa, ⸤‘Aku-siku sika topele toku mulungínje.’ nimba⸥ kanupa nokupa molupa, ulu buni tílima telemele kene kepe enini mundupa naa kelepa numanu monjupa mindi molemú.
8-10 Numanu munjuli ulu-pulu akili pora naa nimbá, lepa mindi pumba. ⸤Mini Kake Tiliele-ni silimú tonduluma temba mele yu aku-sipa naa temba.⸥ Pulu Yili-ni “Ninjai!” nimba ung nimba silimúma piliiku yambuma niku silimele tondulale lepa mindi naa pumba; bo-ung lupa-lupama naa piliiku walu-siku lelemele tondulale pora nimbáko; ⸤Pulu Yili-nga ungmanga puluma⸥ piliipa kungnjuli pelemú tondulale mania pumbako. Ekupu ungmanga puluma pali naa piliipu laye-kolte mindi piliipu, Pulu Yili-ni ung nimba silimú ungma pali piliipu naa nimbu sipu laye-kolte mindi piliipu nimbu silimulu. Akiliinga-pe penga uluma pali kamu wendu ombá, ulu sika akuma wendu ombá kene, ekupu ulu laye kis lepa tondulu naa pulimú uluma kamu mania pupa pora nimbá, akiliinga, Pulu Yili-nga ungma piliiku niku silimele ulele kene, bo-ung lupa-lupama walu-siku lelemele ulele kene, Pulu Yili-nga ungmanga puluma piliiku kongnjulemele ulele kene sika pora nimbá.
11 ⸤Ya ‘Ulu sikama wendu ombá kene ulu telemulu ulu akuma kapula naa lelemúma pora nimbá.’ niker akili kangambulama ai lelemele mele.⸥ Na kang-kelú kene molupu kene kangambulama-ni ung niku, numanale-ni piliiku, numanu kimbu-siku molemele mele na aku-sipu ung nimbu, numanale-ni piliipu, numanu sumbi-sipu mulurundu. Akiliinga-pe na ai lepu yili molupu kene kangambulama telemele mele mundupu kilirindu. 12 ⸤Niker akili i-sipa mele-ko:⸥ Kariyapana mélemanga minima sumbi-sipu naa kanolemulu mele ekupu ⸤Pulu Yili-nga⸥ méle kanolemuluma aku-sipu kanolemulu; akiliinga-pe penga ⸤mulú-koleana pupu molupu kene⸥ sumbi-sipu kanomulú. Ekupu ⸤Pulu Yili-nga⸥ uluma laye tepu mindi piliiliu, akiliinga-pe yu-ni ekupu na moliu mele sumbi-sipa kanupa piliilimú mele penga aku-sipu na-ni yu molemú mele sumbi-sipu kanupu piliimbu.
13 Aku lem,
‘Sika’ nimbu tondulu mundupu piliili ulele kene,
‘Pulu Yili-ni oliu ⸤mulú-koleana memba pupa⸥ ‘Kamu molku konjangi.’ nimba tepa liimba enale sika wendu ombá.’ nimbu numanu sipu nokupu molemulu ulele kene,
⸤yambuma⸥ numanu munjuli ulele kene,
ulu yupuku akuma ekupu pelemú. Akiliinga-pe ⸤yambuma⸥ numanu munjuli ulu akili aima olandupa.