3
Kolomong-Auli 3 Yesos Sika Alsupa Ombá. Ombá Kene Mulú-Masele Pora Nimbá, Ena Akiliinga Ung Te
 
3:1-10 Auli Yesos Aima Sika Alsupa Wale Tale-Sipa Ombáliinga Ung Te
1-2 Nanga numanu monjuliu yambuma, pepá tokur ili eninga topu mundunjumbundu wale tale-sipu tokur. Na-ni piliipu kene pepá ili tokur mele nimbu sambu: Yesos ui mana naa upili kórunga-ui Pulu Yili-ni “Ninjai!” nimba ung nimba sirimuma piliiku yambuma niku siring yima-ni ⸤Auliele penga ombá mele⸥ niku siring bukna molemú ungma kepe, pe ekupu Yesos-ni “Nanga kongunale tenji-pai.” nimba liipa mundurum yima-ni Auliele oliunga ninjipa Tepa Liipa, Mindili Nolkumula Kupulanum-na Wendu Liili-Yi Yesos-ni ung-manima enini nimba sirim-ma piliiku kene yandu yambuma niku siring ungma kepe, eni ung kanuma ui-pulu-pulu piliiring mele ‘kelku piliiku numanu liiku munduku molangi.’ nimbu pepá te ui topu sirinduko, ekupu ili kepe topu mundumbundu ung-pulu tiluele piliipu kene pepá ili tokur.
Ung te ui nimbú tekerale mimi-siku piliai: ⸤Yesos ombá kene mulú-masele⸥ pora nimbá enale nondupa wendu ombá enamanga yambu mare oku eni-enini eninga numanuna ungma piliiku ‘Aima teamili.’ niku piliingí ulu-kisima mindi tingí yambu mare eni mulungína oku ung-taka tonjuku kene niku mele: “⸤Yesos⸥ yu “Penga alsupu yandu ombú.” nimba, sika nimba panjurumye? Aku lem ekupu tena molemúye? ⸤Oliunga⸥ lapaliima kuluring enale-kene kepe, yandupa-yandupa ekupu enale-kene kepe, ui-pulu-pulu mélema wendu omba kene lirim mele yandupa ekupu we aku-sipa lepa mindi pulimú. Ulu te-lupa wendu naa olemú.” ningí. Akiliinga-pe yambu akuma-ni “Uluma ui-pulu-pulu wendu urum mele aima naa piliilimulu.” niku kum-ma pipi silimele. Pulu Yili-ni nirim ungele-ni mulále wendu omba, male nona wendu omba lirim. Kanu-kene penga ⸤Pulu Yili-ni nirim ungele-ni⸥ ui nona male wendu urum no kanili alsupa molupa ola omba kene male pali panda topa, muluring mélema pali topa kunjurum. Aku-sipa mele Pulu Yili-ni “Penga tembu.” nirim mele aima sika ung akili-ni temba. Pulu Yili-ni yu liiku bulu siku teku kis-silimele yambumanga kot tenjipa enini “Mindili nangi.” nimbá enale wendu ombáliinga ‘Isili-ui mulú-masele we lipili.’ nilimú. ‘Kot-ena kanili wendu ombá kene mulále kene male kene tepi-ni nupili. Isili-ui we lipili.’ nirimaliinga ekupu yunga ung nirimele-ni mulú-masele ena akili wendu ombáliinga we nokukulu molembele.
Nanga numanu monjuliu yambuma, ulu tiluele liiku apera naa sai. Auliele-ni piliipa kene,
punie tausen tilu ena tilu mele piliipa,
ena tiluele punie tausen tilu mele piliipa molemú
kanili liiku apera naa sai. Auliele-ni ⸤“Ombú.” nimba,⸥ nimba panjurum kaniliinga yambu mare-ni “Wela naa okum.” niku piliilimili. Akiliinga-pe yambuma-ni niku piliilimili mele yu-ni aku-sipa nimba naa piliilimú. ‘Yambu mare ⸤ulu-pulu-kis telemelema numanuna we pípili molemeláliinga⸥ mindili noku molku kis-singí koleana pungéle, kapula naa temba. Na-ni enini kondu kolupu kene, ulu-pulu-kis telemelema kanuku kis piliiku munduku kelku numanu topele tangi akiliinga eni molemelena wela naa pambu. Ui numanu topele tangi akiliinga ui we nokupu molambu.’ nimba piliipa wela naa olemú.
3:10-18 Auliele-nga Enale Wendu Ombá Kene Mulú-Masele Sika Pora Nimbá Akiliinga Mimi-Siku Molangi Ung Te (3:pali kanui)
10 Akiliinga-pe Auliele ombá enale aima sika wendu ombá. ‘Wa nuli yi te ombá.’ niku nokuku naa molangi liipa sinjipa olemú mele aku-sipa wendu ombá. Ombá kene mulále tepi ung nilimú mele sukuraka nimba pora nimba, Pulu Yili-ni méle kelúma-ni mana lelemú méle tirim-ma ⸤pali⸥ tepi-ni nomba pora simba. Penga male kene mana lelemú mélema kene pora nimbáko.
11-12 ‘Méle kanuma pali aku-sipa pora nimbá.’ niku piliiku kene ekupu eni nambulka yambu mele mulungí kene kapulaye? Eni ‘Pulu Yili-nga enale ombá.’ niku nokuku molku kene ‘Aima wela upili.’ niku ulu-pulu kaíma kene, ‘Pulu Yili-nga yambuma mendepulu molamili.’ niku yu-ni ulu kake tílima nimba kanolemú uluma kene, teku molai. Pulu Yili-nga enale wendu ombá kene tepi-ni mulále nomba pora sipa, tepi aima kundúlina Pulu Yili-ni méle kelúma-ni mana lelemú méle tirim-ma ⸤pali⸥ no au talomba. 13 ⸤Sika aku-sipa ulele wendu ombá⸥ akiliinga-pe oliu-ni piliipu kene Pulu Yili-ni ⸤oliunga⸥ “Mulú kona te kene ma kona te kene tenjimbu. Kanuna ulu sumbi-nílima mendepulu pemba.” nimba, nimba panjurum. Mulú-ma kona kanusele ‘wendu ombá.’ nimbu oliu numanu sipu nokupu molemulu.
14 Akiliinga, nanga numanu monjuliu yambuma, ‘Aku-sipa uluma wendu ombá.’ niku numanu siku nokuku molemeláliinga ‘Yu-ni omba na kanomba kene, na aima numanu kake tipili, mong pemba ulu te aima naa pípili, yu-kene wasie aima kapula-kapula molambili, aima aku-sipu molambu omba kanupili.’ niku eni-lupa-lupa aku-siku molku yu nokuku molai. 15 Oliunga Auliele wela naa omba táka-nimba molemú kaniliinga pulele eni piliiku molai. Yambuma tepa liipa, ‘Mindili nolkemela kupulanum-na wendu oku, yu-kene wasie molku kunjingí kupulanum-na pangi.’ nimba táka-nimba nokupa molemú kanili piliiku molai. Oliunga numanu monjulemulu angin Poll Pulu Yili-ni piliipa kungnjuli sirimeliinga na-ni ya niker mele yu-ni aku-sipa pepá topa sirimko. 16 Yu-ni koleamanga pali pepá topa sirim akumanga pali na-ni ya pepá topu ⸤‘Auliele alsupa ombá.’⸥ niker mele tilu-sipa mindi nirim. Sika yunga pepána ung tolemúmanga pulu mare piliimulúndu mindili silimulu, ung kanuma yambu piliipa kungnjuli naa pepa, tondulu munduku naa piliilimili yambuma-ni lawa teku ung-bo tonjilimele, yambu kanuma-ni Pulu Yili-nga bukna molemú ung mare kepe yambuma lawa teku ung-bo tonjilimele. Aku telemeláliinga ⸤Pulu Yili-nga kot-enale wendu ombá kene⸥ mindili auli-teku nungí kupulanumele eni-enini akisilimele.
17 Akiliinga, aima nanga pulu lelemú yambuma, ⸤yi kanuma-ni penga eni kundi tungí⸥ ulu aku-sipama wendu ombá mele ui piliiku molemeláliinga mimi-siku piliiku kongnjuku molai. ‘⸤Pulu Yili-ni “Ulu mare i-siku teai! I-siku naa teai!” nilimú⸥ ung-manima naa piliiku, toku pula toku gólu tuli yima-ni oliu kundi toku mani singíndu lawa teku ungma niku singí kene piliipuliinga tondulu mundupu piliipu molemulu mele mundupu kelemulú. Akili mania pumba.’ niku mimi-siku piliiku molai.
18 Yesos Krais oliunga Auliele, oliunga ninjipa Tepa Liipa, Mindili Nolkumula Kupulanum-na Wendu Liili-Yili, ‘Yu-ni oliu we kondu kolupa tepa konjulimú mele piliipu molemulu akili olandupa-olandupa aku-sipu piliipu molamili.’ niku molku, yu-ni telemú mele kene yu molemú mele kene olandupa-olandupa tondulu munduku mimi-siku piliiku molai.
Bi aima ola pelemú yilinga bili
ekupu kepe penga-penga taki-taki kepe
yambuma-ni paka tonjuku molangi.
Aku-sipa sika tipili.
 
⸤Aku manda niker.⸥