9
9:1-25 Poll Damaskas Pupa Tirim Temanele
 
9:1-19 Poll Numanu Topele Topa ‘Yesos Yunu Sika Yi-Nuim Kraisele.’ Nimba Yunga Yili Mulurum Temanele (8:1-3, 9:1-25 pali kanui.)
Soll ui pulu monjupa Auliele-nga lumbili anduli yambuma mindili liipa sirim mele mundupa naa kelepa, ‘Enini kolangi.’ nimba we mindili liipa sipa mulurum. Aku-sipa tepa molumbandu Pulu Yili popu tunjuring yi-auli-olandupale mulurumna pupa mawa tepa walsurum kene yi-nuimele-ni pepá te topa sipa kene nimba mele: “Yi Soll ili kolea-auli Damaskas pupa, Juda-yambuma liiku máku toku Pulu Yili-nga ungele piliilimili lkumanga pupaliinga, Yesos-ni tirim akili mele piliiku molemele yambuma kanupa liipa ka sipa, Jerusallem yandu memba upili.” nirim.
Kanu-kene Soll yunu kolea-auli Damaskas nondupa pumba purum kene walsekale mulú-koleana talang te mania omba yunu mulurumna talang auli-tepa purum. Yunu topa mana mania mundurum lepa piliirim kene ung te yunundu nimba mele: “Soll, Soll, nambimuna nu-ni na taki-taki mindili liiku sikenuye?” nirim.
Soll-ni nimba mele: “Auliele, nu naeye?” nirim.
Yunu-ni pundu topa kene nimba mele: “Na Yesos, nu-ni mindili liikunu sillu yili. (Nu-nunu kupanda wisiku angnjukunu mindili naa kolkunu kene polkunu tendika pullale.) Ekupu ola molkunu ne kolea-aulina sukundu pui. Akuna puní kene nu tiní mele yi te-ni nimba simba.” nirim.
Soll-kene wasie puring yi kanuma popuremi ung mele te piliiku yambu te naa kanuku kene, enini ung naa niku we angiliiring. Soll mong makiliipa ola mulurum akiliinga-pe mongale-ni méle te naa kanurum. Akiliinga, yunu-kene wasie puring yima-ni yunu ki ambolku meku kolea-auli Damaskas sukundu puring. Ena yupuku yunga mongale-ni méle te naa kanupa keri-langi kepe no kepe naa nomba we mulurum.
10 Kolea-auli Damaskas sukundu Yesos-nga lumbili anduli yi te mulurum, yunga bili Ananais. Auliele-ni Ananais mulurumna omba uru-kumbu mele sipa kene “Ananais.” nimba walsurum. Yunu-ni pundu topa kene nimba mele: “Auliele, na ya moliu.” nirim.
11 Auliele-ni yunundu nimba mele: “Kupulanum bi leku ‘Kupulanum Sumbi Niliele’ nilimele kanuna nu pukunu kene, Judas-nga lkuna puku walsikunuliinga, kolea-auli Tasis yi te, yilinga bili Soll, yunu akuna na-kene popu topa ung nimba molemú kilia puku kanui. 12 Soll yunu uru-kumbu mele tepa kanum kene yi te, yilinga bili Ananais, yunu omba yunga kili-ni mongselenga ambulúm kene yunga mongsele kaí lim kanum.” nimba Auliele-ni aku-sipa nirim.
13 Ananais-ni pundu topa kene nimba mele: “Auliele, yi kanili-ni nunga yambu kake tili Jerusallem muluringma tepa kis-sipa mindili liipa sirim akili yambu pulele-ni temani toku nilimele piliiliu. 14 Pulu Yili popu tunjuring yi aulima-ni yunu pepá toku siring liipa ya memba omba kene, nunga bi leku
nu-kene ung nilimele yambuma ka simbandu urum.” nirim.
15 Akiliinga-pe Auliele-ni yunundu nimba mele: “Mólu.
Yi niker akili ‘Yunu nanga kongunale tinjipili.’ nimbu makó turundu yili. Isrel-yambu-talapena naa molku ulsukundu yambu bo-lupa mululi yambuma kene eninga yi nuim kingima kene mulungímanga kepe Isrel-yambu mulungímanga kepe pupaliinga nanga ungele nimba simba akiliinga niker mele ti-pui. 16 Yunu-ni nanga ungele andupa nimba sipa kene buni memba mindili nombá mele na-ni liipu ora simbu.” nirim.
17 Kanu-kene Ananais pupaliinga lku nirim kanuna sukundu pupaliinga Soll ⸤pendeku⸥na ambulupa kene nimba mele: “Ang Soll, nu kupulanum-na uní urunu kene Auliele nu-ni kanurunu, yi Yesos kanili-ni ‘Nu mongale-ni alsuku kanukunu Mini Kake Tiliele nunga numanuna omba molupa kapula tinjipili.’ nimba na “Pui.” nímeliinga okur.” nirim. 18 Kanu-kene enaliinga yunga mongselenga méle te pipi sirim kanili omba wendu purum kene yunu alsupa mongale-ni mélema kapula kanupa kene, yunu ola molupa ‘Krais-nga yili kamu molumbu.’ nimba no liirim. 19 Aku-sipa tepa kene, keri-langi mare nurum kene yunu alsupa tondulu pirim.
9:19-22 Poll-ni Temani Kaiéle Damaskas Yambuma Topa Sirim Temanele (9:1-25 pali kanui.)
Soll yunu ena mare kolea-auli Damaskas molupa Yesos-nga lumbili anduli yambuma kene mulurum. 20 Yunu sumbi-sipa pupaliinga Juda-yambuma liiku máku toku Pulu Yili-nga ungele piliiring lkumanga pupa Yesos mulurum mele nimba sipa kene nimba mele: “Yi ili yunu Pulu Yili-nga Málale.” nirim.
21 Yunga ungele piliiring yambuma-ni mini-wale munduku kene walsiku piliiku kene niku mele: “Ne aku nikem yili, Yesos-nga bili leku yu-kene ung niring yambu Jerusallem muluringma tepa kis-sipa topa bulu-bale sipa mundupa mindili liipa sirim yi kanili móluye? Pe ekupu ya omba aku-siku teku molemele yambuma ka sipa Pulu Yili popu tunjuring yi-aulima molemelena memba pumba yili ili lam.” niring.
22 Akiliinga-pe Soll yunga tondulale aima lakupa pirim, Pulu Yili-ni ‘Enini nokupa konjumba yi te liipu mundumbu.’ nimba makó turum yi-nuim Kraisele Yesos yunu yi kanili mulurum mele tondulu mundupa nimba sirim kilia Juda-yambuma-ni yunundu ung te pundu toku kapula naa niring.
9:23-25 Juda-Yambuma-ni Poll-Kene Ele-Túli Muluringeliinga Kolea-Auli Damaskas Mundupa Kelepa Kowa Takara Topa Purum Temanele (9:1-25 pali kanui.)
23 Ena pulele omba purum kene Juda-yambuma-ni Soll toku kunjingíndu ele-langi niring, 24 akiliinga-pe yunu piliirim. Yunu toku kunjingíndu tanguli kepe sumbulsuli kepe polu-pakana nokunjuku muluring. 25 Akiliinga-pe walse sumbulsuli yunga lumbili puring yambuma-ni ‘Yunu naa toku konjangi.’ niku meku puku, ku-pala pakana olakundu meku puku wale basket tenga laliiku ka moku toku ⸤kolea-auli Damaskas⸥ ulsukundu liiku munduring.
9:26-31 Poll Jerusallem Pupa Tirim Mele Temanele
26 Soll ⸤Damaskas mundupa kelepa pupaliinga⸥ kolea-auli Jerusallem omba kene, Yesos-nga lumbili anduli yambuma-kene wasie molumba tirim akiliinga-pe enini ‘Yunu-ni liipa lu sipaliinga we nikem. Yunu aima sika Yesos-nga ungele piliili yi ili mólu.’ niku piliikuliinga yunu-kene mundu-mong tiring. 27 Akiliinga-pe Yesos-ni “Nanga kongunale tenji-pai.” nimba liipa mundurum yima muluringna Banapas-ni Poll yunu liipa memba pupa kene eninindu nimba mele: “Yi ili kupulanum-na pupaliinga Auliele kanurum, Auliele-ni yunundu ung te nirim kene yunu kolea-auli Damaskas pupa “Yesos-nga ungele niker.” nimba mundu-mong naa tepa nimba sirim.” nimba aku-sipa mele nirim. 28 Aku-sipa nirimaliinga Soll yunu enini-kene wasie molupa, Jerusallem we andupa molupa, “Auliele-nga ungele niker.” nimba mundu-mong naa tepa andupa nimba sirim. 29 Yunu kene Grik-ung niring Juda-yambuma kene tombulku niring akiliinga-pe enini yunu toku kunjingí tiring. 30 Toku kunjingí tiring akili ⸤Yesos piliiku muluring⸥ anginipilima-ni piliiku kene, yunu kolea-auli Sisaria mandu meku puku kene “Kolea-auli Tasis pui.” niku liiku munduring.
31 Kanu-kene ⸤Soll-ni yambuma tepa kis-sirim ulele mundupa kilirim kene⸥ Judia kene Gallalli kene Sameria kene distrik kanumanga Krais-nga yambu-talapele-kene buni te wendu naa urum, molku kunjuring. Auliele mundu-mong tenjiku ‘Yunga ungele piliipu liipu teamili.’ niku muluring kilia Mini Kake Tiliele-ni enini liipa tapunjurum kene Auliele yunga talapele tondulu pupa yambu pulele yunga talapena sukundu-sukundu puring.
9:32-35 Pita-ni Kolea LLida Yi Inias Anambu Lirim Kene Tepa Kaí Tirim Temanele
32 Pita koleamanga pali andupa kene, walse LLida taon ⸤Pulu Yili-nga⸥ yambu kake tili muluringma pupa kanu-purum. 33 Akuna yi te mulurumeliinga bili Inias, yunu kimbu kima kolupa pora sirim kilia punie engkaki anambu we lirim. 34 Pita-ni yunundu nimba mele: “Inias, Yesos Krais-ni ‘Nunga kimbu-kima kaí lipili.’ nikem akiliinga nu ola molkunu nunga anambu lellu kunungele kimbui.” nirim. Aku-sipa nirim kene enaliinga yunu ola mulurum. 35 LLida taon yambuma kene Saron taon yambuma kene pali yunu kanukuliinga numanu topele toku Auliele-nga ungele piliiku muluring.
9:36-43 Kolea Jopa Ambu Tapita Dokas Kulurum Kene Pita-ni Pupa “Nu Ola Mului.” Nirim Temanele
36 Jopa taon Auliele-nga lumbili anduli ambu te mulurum, yunga bili Tapita, (Grik-ungna “Dokas” niring). Yunu taki-taki enimbu naa kolupa, buni pirim yambuma kondu kolupa yambu-korupama liipa tapunjurum. 37 Pita LLida taon mulurum ena kanumanga ambu kanili kuru topa kulurum, yunga ónale no lenjiku sulumina tenga nusiring. 38 LLida taon lirimna Jopa taon nondupa lirim. Akiliinga, Auliele-nga lumbili anduli yambuma-ni Pita LLida taon-na mulurum akili piliikuliinga enini yi tale yunu mulurumna liiku munduring kene elsele okulu yunu aima mawa tekululiinga nikulu mele: “Nu ‘Wasie pamili.’ nimbu, liimbulú okumbulu.” niringli.
39 Pita elsele-kene wasie purum. Yunu lkuna purum kanuku kene enini yunu lku-suluminana meku puring. Ambu-wayema Pita angiliirimna nondupa oku poku teku angiliiku kola teku kene, Dokas yunu-ni kona molupaliinga eninga mulumbale tinjirim-ma oku liiku ora siring.
40 Pita-ni “Eni suluminana naa molku, wendu pai.” nimbaliinga, koporungu langupa mania molupa Pulu Yili-kene popu topa ung nimba mawa tirim. Aku-sipa tepaliinga ambu-ónale lirimna topele topa kanupa kene nimba mele: “Tapita, nu ola mului.” nirim. Kanu-kene mong makiliipaliinga Pita kanupa bi sipa kene ola mulurum. 41 Pita-ni yunga kili ambulupa liipa ola angnjipa kene, ⸤Pulu Yili-nga⸥ yambu kake tílima kene ambu-wayema kene wasie walsipaliinga “Dokas kona pum akiliinga oku liai.” nirim. 42 Ulu wendu urum ili Jopa taon yambuma pali piliiku kene, yambu pulele-ni ‘Auli ⸤Yesos⸥ yunu sika ⸤Pulu Yili-ni “Enini nokupa konjumba yi te liipu mundumbu.” nimba makó turum yi-nuim Kraisele⸥.’ niku tondulu munduku piliiring. 43 Pita ena pulele Jopa yi te-kene we mulurum. Yili-nga bili Saimon, yunu kung pirimu-kao kalu tepa mimi tepa ku-moni liirim yili.