14
14:1-7 (14:1-5) Poll Banapas-sele Kolea Akoniam Taon-na Andukulu Ung Nikulu Siringli Kene (14:5-7) ‘Ku-ni Topu Konjumulú.’ Niring Piliikulu Kene Takara Toku Pukulu Kolea LLikonia Propinjina Puringli Temanele
Poll Banapas-sele Akoniam taon-na pukulu kene, taki-taki taon-manga sukundu pukulu kene tiringli akili mele aku-sikulu Akoniam kepe akuna Juda-yambuma liiku máku toku Pulu Yili-nga ungele piliiring lkuna sukundu pukulu ung-bo tonjukulu mani siringli. Niku kunjuringli kilia piliikuliinga Juda-yambuma kene yambu-lupama kene eninga yambu pulele ‘Yesos molupa tirim akili nikimbili ungele aima sika.’ niku tondulu munduku piliiring. Akiliinga-pe ‘Gólu tokombele.’ niku Juda-yambu ung naa piliiringma-ni yambu-lupama teku arerembi konjuku kundi turing kanu-kene yambu-lupama-ni Poll kene Banapas-sele numanu kis panjiring. Poll Banapas-sele ena pulele Akoniam taon-na molkulu Auliele-nga ungele niku singilíndu yambuma mundu-mong naa tenjikulu ungele tondulu munduku ninjiringli kanu-kene, Pulu Yili-ni ‘Na-ni yambu we kondu kululi ungele ninjikimbeliele yambuma-ni ‘Aima sika nikimbili.’ niku, piliiku liangi.’ nimba ‘Elsele-ni ⸤aku-sipa⸥ liipa ora simba ulu-tondulu pulele teangli.’ nimba liipa tapunjurum kene ulu-tondulu pulele tiringli.
Kanu-kene taon akuna yambuma numanu tale teku panjiku muluring. Mare-ni “Juda-yambuma-ni nikimili akili sika nikimili.” niring, mare-ni “Poll Banapas-seleni nikimbili akili sika nikimbili.” niring. Juda-yambuma kene yambu-lupama kene enini ‘Poll Banapas-sele tepu kis-sipu ku-ni topu konjamili.’ niku ele-langi niring akiliinga-pe ele-langi niring akili piliikulu kene elsele takara toku pukulu kolea LLikonia propinj pukulu kanuna LLisira taon-na kene Depi taon-na kene kolea akuna nondupa lirim koleamanga pali andukulu temani kaiéle we toku silsiliiku anduringli.
14:8-20 (14:8-18) LLisira Taon-na Pukulu Ung Niku Siringli Kene (14:19-20) Poll ‘Kulupili’ Niku Ku-ni Turing Temanele
LLisira taon-na lkenuwa tambululi yi te mulurum. Anum-ni mirim kene lkenuwa tambululiele mirim, walse kepe kupulanum naa andurum. Poll-ni ung nirim mele piliipa mulurum. Poll-ni yunu nem-nemi nimba kanupaliinga, ‘Pulu Yili-ni na kapula tepa kaí temba.’ nimba tondulu mundupa piliipa mulurum akili kanupa kene, 10 tondulu mundupa yunundu nimba mele: “Nu kimbu kambiliiku ola angilíí!” nirim. Kanu-kene yi kanili enaliinga kimbu kambiliipa ola angiliipa purum.
11 Poll-ni yi lkenuwa tambulurumele tepa kaí tirim kanukuliinga yambu liiku máku toku muluringma-ni eninga LLikonia ung leku niku mele: “Oliunga popu tolemulu pulu-yi kanumanga pulu yi tale mana mania okulu mana-yi au talkulu oliu molemuluna okumbele lam.” niring. 12 Poll-ni ung pulele nimba sirim kilia kanukuliinga ‘Yunu pulu-yi Emis.’ niring. Banapas yunu Poll-kene tapú-toku uringli-na kanukuliinga ‘Yunu pulu-yi Sus.’ niring. 13 Gólu tuli pulu-yi Sus kaniliinga popu tunjuring lkuli taon kanuna ulsukundu angiliirim, yunga ála-yili kung-kao pela talse kene pllawa-kuku mulkapiye talse kene liipa ‘Elsele au sipu popu topu kungma kalupu samili.’ nimba taon polu-pakana memba urum.
14 Akiliinga-pe Yesos-ni “Nanga kongunale tenji-pale.” nimba liipa mundurum yi Banapas kene Poll-seleni yambuma-ni tingí tiring akili piliiku kis piliikulu kene elsengla wale-pakulima ambolku sungu sikulu, yambuma liiku máku turing akuna lkisiku nangale toku nilsiliiku pukulu kene nikulu mele: 15 “Yima, ulu akili nambimuna tekemeleye? Olsu eni mele, mana-yisele mindi. Temani kaiéle eni topu simbulú úmbulu. Eni pulu yi gólu tuli korupama munduku kelku, méle korupa kanuma liiku bulu siku, muléle kene male kene numú-kusale kene mélema pali tepa, yu yununu kona molemú Pulu Yi kaniliinga ungele ‘Piliiku liangi.’ nimbululiinga, nimbu simbulú úmbulu kanili. 16 Ui sika yambu lupa-lupama-ni eninga numanale-ni piliiku ulu-pulu tiringma Pulu Yili-ni kanupa we mundupa kelepa ulu te naa tepa, teku mulungí kene yunu-ni kanupa kaí piliimba akili kam-kamu naa nimba para sirim. 17 Akiliinga-pe, ui Pulu Yili-ni ‘Na moliu mele naa piliangi.’ nimba mélema pali mo naa turum. ‘Na-ni enini kondu kolupu tepu konjiliu akili kanangi.’ nimba ‘Lo mania omba langi kaíma ola upili, enini noku kapula tenjiku numanu siku molangi.’ nimba aku-sipa tirim.” nirim. 18 Elsele-ni aku-siku niringlieliinga-pe yambuma-ni ‘Elsele pulu-yisele.’ niku popu toku kungma kalungí tiring ulu akuma ‘Munduku kelangi.’ nikulu tondulu munduku karaye tekulu “Mólu!” niringli kanu-kene munduku kiliring.
19 Kanu-kene Akoniam taon-na kene kolea Pisidia propinj lirim Andiyok taon akuna kene muluring Juda-yambu mare LLisira taon-na okuliinga enini kundi turing kene enini Poll ‘Kulupili.’ niku ku-ni toku kene, ‘Kulum.’ niku piliiku yunga ónale kunduku liiku meku puku taon-na ulsukundu toku munduku kiliring. 20 Akiliinga-pe Yesos-nga lumbili anduli yambu kanuma yunu lirimna oku kakapu tiring kene yunu ola angiliipa alsupa taon-na sukundu purum.
14:20-21 Depi Taon-na Kamu Puringli Temanele
Ulsulam-uikundu yunu kene Banapas kene kolea Depi taon-na puringli. 21 Akuna temani kaiéle toku siringli kanu-kene yambu pulele Yesos-nga ungele piliiku liiring.
14:21-28 Depi Taon Munduku Kelkulu, Siria Propinji Kolea-Auli Andiyok Kelkulu Yandu Uringli Temanele
Penga elsele kelkulu LLisira taon yandu okulu, Akoniam taon okulu kolea Pisidia propinj lirim Andiyok taon-na uringli. 22 Taon kanumanga Yesos-nga lumbili anduli yambuma “Pulu Yili yi nuim kingele molupa nokulemú kolea akuna ui naa pupu ya mana molupuliinga Krais-nga yambuma molemuláliinga mindili nombu bunima memuláliinga-pe ‘Aima sika Pulu Yili nokupa molemú koleana pamili.’ niku yunga ungele munduku naa kelku, tondulu munduku piliiku molai.” niku silsiliikulu uringli. 23 Poll kene Banapas-seleni taon-manga pali Krais-nga yambu-talapemanga tápu-yima makó tonjukulu, Pulu Yili-kene popu toku ung niku mawa tinglíndu langi mi toku naa nokululiinga nikulu mele: “ ‘Auli ⸤Yesos Pulu Yili-ni ‘Enini nokupa konjumba yi te liipu mundumbu.’ nimba makó turum yi-nuim Kraisele omba sika tepa liipa mindili nolkumula kupulanum-na wendu liirim.⸥ Yunu sika.’ niku tondulu munduku piliilimili yi kanili-ni enini nokupa kunjupili.” niringli.
24 Kolea Pisidia propinj okululiinga, penga kolea Pambillia propinj sukundu okulu, 25 kanuna Peka taon-na okulu yambuma ungele niku silsiliikulu, Atelliya taon-na uringli.
26 Atelliya taon akili munduku kelkulu, no-numúna sipna kelkulu kolea Siria propinj lirim kolea-auli Andiyok kam-kamu uringli. Kolea-auli Andiyok akili kongun teku liiringli kongun kanili ui pulu monjuku tinglí mele yambuma-ni “Pulu Yili-ni kongun akili sikem yunu-ni elsele kondu kolupa liipa tapunjupili kongun ili te-pale.” niku uinga liiku munduring kolea-auli kanuna kongun teku pora sikulu kene kelku sukundu uringli. 27 Kanuna oku molkulu kene, Krais-nga yambu-talapele liiku máku tokulu, Pulu Yili-ni elsele liipa tapunjurum kene tiringli akili mele kepe, Pulu Yili-ni Juda-yambumanga ulsukundu molemele yambu-lupama-ni yunga ungele piliiku liiku yunga koleana kapula pungí kupulanumele akisinjirim akili mele kepe, temani toku siringli. 28 Kanu-kene elsele akuna Yesos-nga lumbili anduli yambuma kene wasie ena pulele muluring.