3
3:1-13 Poll Yambu-Talape Lupamanga Ung Nimba Sili Yili Mulurum Mele Ung Te
⸤Krais-ni ‘yambu-lupama kene Juda-yambuma kene wasie Pulu Yili-nga yambuma molangi.’ nimba aku-sipa yambu-talape tale liipa tere linjirim⸥ akiliinga na Poll ⸤Pulu Yili-kene popu topu ung nimbu eninga mawa tenjiliu⸥. Eni we-yambu-lupama liipu tapunjuliáliinga na ka-lkuna pili yili molupu kene, ⸤eninga mawa tenjiliu⸥.
⸤Ung te ui piliikerele niambu:⸥
‘Pulu Yili-ni na-kene eninga ninjipa tirim mele piliiring.’ nimbu piliiker. Akili i-sipa mele: Pulu Yili-ni eni we kondu kulurumeliinga liipa tapunjumba mele ‘Kamu piliangi.’ nimba na makó turum. Akili Pulu Yili-ni ulu temba mele ui mo turum akili nandu nimba para sirim, akili ui laye-kolte pepá topu nimbu sindu kanili. Pepá tokur ili kanukuliinga piliingí kene Pulu Yili-ni temba mele mo topa pirimele Krais-ni tirimeliinga mokeringa lirim piliiliu mele piliingí. Ulu tembale mo topa pirim kanili ui muluring yambuma kepe yandupa-yandupa muluring yambumandu kepe nimba para naa sirim. Ekupu mindi Yesos-ni ‘Nanga kongunale tenji-pai.’ nimba liipa mundurum yima kene, Pulu Yili-ni “Ninjai!” nimba ung nimba silimúma piliiku yambuma niku silimele yambuma kene, yunga yambu kake tili yambu akumandu ⸤mindi⸥ Pulu Yili-nga Minéle-ni nimba para silimú. Ulu ui mo turum kanili ekupu para lelemále i-sipa mele: Krais Yesos-ni yambumanga nimba tinjirimele-ni temani-kaiéle pelemú akili-ni we-yambu-lupama kene ⸤oliu Juda-yambuma⸥ kene liipa tere lenjipa ‘kangi tiluele molangi.’ nimba, Pulu Yili-ni ‘yambuma-kene tembu’ nimba, nimba panjurum mele ⸤Juda-yambuma kene we-yambuma kene⸥ pali telemúko.
Pulu Yili-ni we kondu kolupa yu-ni yunu ‘na temani-kaiéle andupu topu sambu.’ nimba makó topa, ‘kongun akili teambu,’ nimba tondulale na sirim. Pulu Yili-nga yambu molemelemanga pali na aima mandupa moliu, akiliinga-pe Pulu Yili-ni na we kondu kolupa kene kongun i-sipa mele sirim: “Juda-yambu naa molemele yambuma temani-kaiéle toku silsiliikunu andui.” nirim. Temani-kaí akili Krais-nga méle kaiéle, oliu-ni manda naa apurupu piliipu kambu manda naa tolemulu mélema. Mulú-masele ui naa tipili yu-yunu molupa kene Pulu Yili-ni “ “Tembu.” nimba, nimba panjurum ulele kamu temba mele ‘yambuma pali piliangi.’ niku temani-kaiéle toku silsiliikunu andui.” nirim. Mulú ma mélema pali tirim Pulu Yili-ni “Penga tembu.” nimba, nimba panjurum mele kórunga-ui yu-yunu piliipa yu-kene mo topa pirim mele penga yambu te naa piliirim kanili ekupu nandu “Yambuma piliangi niku sinji-pui.” nirim.
10 ‘Ung akili Krais-nga yambu-talapele piliingí kene mélema nukungíndu tondulu pelemú kuru mulúna molemelema kene, mulú-koleana yambu namba molemú yambu aulima kene, yambu tondulu pulele pelemú akuma-ni Pulu Yili-nga piliipa kungnjuli lupa-lupa pelemúma piliingéliinga.’ nimba ⸤nandu “temani-kaí akili niku silsiliikunu andui.” nirim⸥. 11 Pulu Yili-ni ⸤aku-sipa tirimele⸥ mulú-ma ui naa tipili aima kórunga-ui “Tembu.” nimba, nimba panjurum mele oliunga Auli Krais Yesos-ni tirimeliinga ‘kamu wendu upili.’ nimba Pulu Yili-ni aku-sipa tirim. 12 ⸤Krais⸥ yu oliunga nimba tinjirimele ‘Sika’ nimbu tondulu mundupu piliipu yu-kene tapú-topu molupu kene, oliu Pulu Yili-kene pupu ung nimulúndu pipili kolupu mini-wale naa mundupu sumbi-sipu kapula pulimulu. Krais yu oliu Pulu Yili molemúna pulimulu kupulanumele, akiliinga yu molemúna pumulú telemulu kene méle-teni oliu pipi naa simba. 13 Akiliinga, na-ni eni mawa tepu kene nimbu mele: “Na eni liipu tapunjumbundu mindili nombu moliu mele numanu pulele naa liiku munduku kene ‘Sika’ niku tondulu munduku piliiku molemele mele enembu naa kolangi. Na mindili noliu ulele-ni Pulu Yili-kene wasie tapú-toku molemele mele liipa tapunjilimáliinga ⸤numanu siku molangi⸥.” niker.
3:14-21 Poll-ni Pulu Yili-Kene Popu Topa Ung Nimba Epesas-Yambumanga Mawa Tinjirim Ung Te
14 ⸤Ui nimbú tindu akili ekupu ya kamu niker.⸥ ⸤Pulu Yili-ni Juda-yambu-talapele kepe we-yambu-lupama kepe oliu pali “Tembu.” nimba, nimba panjurum mele ekupu telemú ulu⸥ akiliinga na ⸤piliipu⸥liinga ‘Oliunga Lapale⸤-kene popu topu ung nimbu eninga mawa tenjambu.’ nimbu⸥ yunga kumbi-kerina koporungu langoliu. 15 Pulu Yili-nga yambu-talape akili mulú-koleana sukundu molemelema kene, ya ma-koleana molemuluma kene, pali ‘Yambu-talape tiluele.’ nimba yu-ni eninga bili simba. Mulú-koleana yambuma kene, ma-koleana yambuma kene, anju-yandu “Tata” nilimele kanili Pulu Yili mélemanga pali lapale molemáliinga piliiku bi siku kene “Tata” niku piliiku kene aku nilimele. 16 Na-ni ⸤‘Lapale-kene ung niambu.’ nimbu yu molemúna koporungu langupu kene⸥ yu-kene ung nimbu mawa tepu kene nimbu mele: ‘Yunga méle aima kaí nosilimáliinga ‘Eninga numanuma tondulu pupili.’ nimba yunga tondulale eni sipili.’ nimbu mawa teker. Tondulu akili yunga Minéle ⸤eni-kene molupa kene eni tondulu⸥ silimú kanili. 17 ‘Eni ‘Sika’ niku tondulu munduku piliingéliinga Krais yu eninga numanumanga ‘yunga lkuli’ nimba kam-kamu mulupili.’ nimbu aku-sipuko eninga nimbu popu topu mawa tenjiliu. ‘Unji te ⸤tondulu mundupa angiliimbandu⸥ yunga pulkanale mana-mania pulimú mele eni aku-siku numanu munjuli ulu-puleliinga sukundu molku tondulu pupili molangi.’ ⸤nimbu yu-kene mawa tenjiliuko.⸥ 18 Aku-siku molku kene Krais-ni oliu pali numanu monjulemú mele aima manda leku piliiku kungnjingí tondulale Pulu Yili-nga yambuma pali-kene eni-kene wasie pípili. Krais-ni oliu pali numanu monjulemú akili aima sulu-tepa pupaliinga aima pera topa aima olandu-sipa pupa aima mandu-sipa pulimú mele piliingí tondulale eni-kene pípili. 19 ‘Pulu Yili yunga ulu-pulu kaí nosupa silimúma eninga numanumanga ulu akuma pali peka topa pípili.’ nimbu ‘Krais-ni numanu monjulemú ulu-pulu kanili eni piliangi.’ nimbu eninga mawa tenjiliuko. Krais-ni numanu monjulemú ulu akili we-numanale-ni mindi manda apurupu piliimulú kupulanum te naa lelemú.
20-21 Akiliinga, ‘Pulu Yili-nga bili aima ola pepa mindi pupili.’ niamili. Pulu Yili yunga tondulale-ni oliunga numanumanga kongun telemáliinga oliu-ni mawa temulú uluma kene ‘Teambu.’ mola ‘Aku-sipu molambu.’ mola aku-sipu ulu lupa-lupa numanale-ni piliimulú mele uluma pali yu-ni yunga tondulale-ni aima olandupama manda temba yili molemú, ⸤akiliinga⸥ oliu Krais-nga yambu-talapena sukundu molupu Krais Yesos-kene wasie tapú-topu molemulu yambuma kongun telemú Pulu Yi kaniliinga bili ‘penga-penga kepe aima kam-kamu aima ola pepa mindi pupili.’ nimbu yu kape nimbu bi paka tunjamili. Aku-sipa tipili.
Kolomong-Auli 4-6 Poll-ni ‘Oliu Krais-nga Yambuma Yunga Kangiele Molupu Kene Pulu Yili-ni “Teai.” Nilimú Ungma Mindi Piliipu Liipu Teamili.’ Nirim Ung Te