2
Oli Spirit Ibala
Bong biabia ara ‘Pentekos’ ipura nge tamoata be aine moarunga Iesus lama diunani nge kaba tekedia-lo diepurari be disoaki. Makara nge oaikiki-tina garurui kanabibia tekedi lang-lo dipurapura be dilongori. Garurui ngaedi nge suri oasa kanabiabia garuruinga bokana. Garurui ngaedi dipura nge pera ono disoaki nge disukumia-doi. Kodeka kana teadi eoa pururuingadi bokana dita. Kana ngaedi nge ege-ege pera-lo dilako. Kodeka kana ngaedi nedia-la dienegei be dilako tamoata be aine moarunga makara disoaki nge teke-teke odio dibala. Be bong odio dibala nge teke-teke Oli Spirit kaiboang ne ilodia-lo ikauri. Makara nge ambe pile takadia-lo dipilepile. Oli Spirit ka kaiboang iandi be pile takadia-lo dipilepile.
Makara Ierusalem-lo nge Iuda alu ege-ege kateka-o ka dipura nge disoaki. Tamoata ngaedi nge Moses Mata ne be Iuda mata nedi ditagatagadia-tina uia. Be bong garurui ngaedi dilongo nge dipura be makara tamoata be aine Iesus lama diunani disoaki kana dikabuni. Tamoata ngaedi nge dipitilaki-tina be ieboangi-ramo, bakara di teke-teke nge tamoata maka Iesus lama diunani pile-tina nedia-lo dipilepile be dilongoridi. Iuda tamoata ngaedi nge dipitilaki-tina be panganadi ditatai be bokai dikabakidi, “Nge rakana ipura? Tamoata ngaedi maka dipilepile nge Galili tamoata kaoa! Ata nge baituka be pile-tina neda-lo dipilepile be talongolongo? Kita nge ungguma ngaedi kaoa: Patia, Midia, Ilam, Mesopotemia kaba-lonalona, Zudea kaba-lonalona, Kapadosia, Pontus, Esia, 10 Prigia be Pampilia, Izip be kaba maka Sairini saringa dieno ege Libia kaba-lo. Be kita alu nge Rom kaoa! 11 Kita Rom alu nge Iuda kaoa be alu nge Ungguma Takadi ka Iuda mata nedi tatagatagadi kaoa. Be kita alu nge Krit be Arebia kaoa! Ata kita moarunga nge pilengadi pile-tina neda-lo dipilepile be talongolongo! Pile dipilepile nge kana kanabibia Nanaranga iemaki ka dirarangaki!” 12 Makara nge dipitilaki-tina be aoa-diaba disanganga. Bokaibe nedia-la bokai dietegitegi, “Kana ngaedi nge labudi baituka?”
13 Ata alu ditaguraki be tamoata be aine lama diuni nge dingengeridi be bokai dipile, “Tamoata ngaedi nge ‘uain’ dising be diboang.”
Pita Pilenga
14 Kodeka Pita ‘apostel’ kulemoa-be-teke zaiza ituirake be ipi-tina be tamoata be aine moarunga bokai iradi, “Iuda ruangagu be tamoata be aine makare Ierusalem anua-lo kasukoaki. Kamalongora! Kana ngaedi labudi mpasi be kamalongo. Be pile mpile kana nge kamalongo-tina uia. 15 Keka tago ‘uian’ kising be kiboang, kam ilo-ming dipile bokana. Tago. Maka ma nge isi ‘9 kiloki’ oabunabiabia! 16 Bokainatuka kamakaua. Kana kaituka dipurapura nge toira-la ‘Propet’ Zoel igere bokana,
17 “Nanaranga bokai ipile, ‘Bong alalaurituka-lo masa Oli Spirit negu tamoata moarunga odio msuburakaria. Natu-ming moanekadi be ainekadi masa ‘propet’ bokana pile mumuakadi dapilepile. Tamoata amuna neming masa rai-kaba kalingodi daitaita, be kamoangbibia neming masa negu-la be raio kaba ita mianiandi.
18 E! Moimoi. Be bong ngaradia-lo masa Oli Spirit negu dududu kanagu moane be aine odio msuburakaria be. Be masa pile mumuakadi dapilepile.
19 Be makatabala lang-lo masa kilala kaiboangdi memaki, be makeruma kateka-o masa kilala negu memaki. Be dara, eoa be kasu matolidi masa dapura.
20 Tanepoa Bong ne biabia malamaka otioti ngapura kana masa amari ngaoabubu be kalea masa dara bokana ngadaradara.
21 Be bong ngaranao masa tamoata rangguma Tanepoa ara-nao be disinaunau uketadi be muleakadi dapura.’ ” (Zoel 2:28-32)
22 “Kam Israel tamoata kungi-ming kamananga be pilengagu ngaedi kamalongo! Nasaret tamoata Iesus ka mrangaki kana. Ngai moimoi Nanaranga ka idoki be iang-kaming. Be malipi ne nge mangata-tina iememaki be kaita. Ngai luma-nao ka Nanaranga itaguraki be kilala kaiboangdi, kilala Nanaranga-la iboadu ngaemaki be kilala takadiaba nge iememaki. Kam neming-la nge kana ngaedi kakauataki. 23 Nanaranga ne rerenga be kauangana-lo be toira be ilo itekenanai be ipile Iesus masa kam luma-mingo nangaia ngapura. Be ambe kadoki be tamoata muzigoala ememaki luma-dio kanangai be kai kapalapala uauau-o dirokatagaki. Nge kam ma ka kaumoatei! 24 Ata Nanaranga itaguraki be mate-lo be imarangaki. Nge ono mate sururu ne ngairatudi kana ka bokai ibasaki, bakara mate tagona-tina iboadu Iesus ngadokimatei. 25 Maka ma Debiti bokainatuka Iesus irangaki,
‘Bong moarunga nge Tanepoa arogu isukoaki be uteate. Ngai oanagu-lanao ka isukoaki. Bokaibe tago iboadu ilogu ngabukuna.
26 Labu ngaenao ka ilogu iuia-tina be pile moarunga upilepile nge suri-uia pile ka upilepile. Be kaniagu moarunga nge Nanaranga ono unangalako be urapurapu.
27 Bokai ka tago iboadu mariabakagu mate kaba-lo gopereki be ngasoaki. Be malipilipi kanam kusi-rata tago iboadu golikitaki be ngamoapuru.
28 Kaiko ambe zala ono moauringa-lo ilako nge kuitikina, be sakeguo kusukoaki nge kuememaka be surigu diuiauia.’ (Sam 16:8-11)
29 “Taritokagu, nge bokai nge bokai kamakaua. Bong Debiti pile ambe upile ngaedi ipile nge tago nena-la ka irangaki! Tago. Maka ma ngai ambe imate be kumraka ipura be poda isi kaituka makare sakedao ieno. 30 Moimoi ngai ‘propet’ kata. Be pile moimoi be Nanaranga irai nge ikauataki. Nanaranga pile tago tototo ane be Debiti irai masa tubu teke alauri ngaia-la bokana anuatanepoa biabia ngapura. 31 Nanaranga rakana ngaemaki kana nge Debiti ita-doi. Bokaibe Kristus mate-lo be maranga nge bokainatuka irangaki, ‘Tago mate kaba-lo pereka ipura. Be kusi tago imoapuru.’ 32 Nanaranga ambe Iesus-tina ngae ka mate-lo be imarangaki. Be keka nge mata-ita ne bokana. 33 Nanaranga ambe Iesus idokiteteki eta-tina be kaba aradi bibiatuka oana-nao inangai, be itaguraki be Oli Spirit idoki be iani. Oli Spirit ngae nge Tama toira be moimoi be irangakani. Bokaibe kana kaituka-tina kaita be kalongo nge Iesus lumaluma ne omaio isuburakiria ka kate be kalongoraki. 34 Moimoi Debiti nena-la lang anua-lo tago ilako, ata bokai ipile,
‘Nanaranga Tanepoa itaguraki be Tanepoa negu bokai irai: Makare kaba aradi bibiatuka oana-guo gosoaki,
35 nibe erekei nem mduaposakidi be ae salangaka nem bokana aem babadi erumadi mnangadi.’ (Sam 110:1)
36 “Bokaibe Israel tamoata be aine moarunga bokai kamakaua: Iesus ma maka kam kai kapalapala uauau-o karokatagaki nge ka Nanaranga iemaki be Tanepoa be Kristus ipura!”
37 Bokaibe bong tamoata be aine pile ngaedi dilongo nge ilodi dibuku-tina be Pita be ‘apostel’ takadi bokai diradi, “Tarito, masa rakana gaemaki?”
38 Be Pita itaguraki be bokai iradi, “Kam teke-teke moarunga nge muzigoala neming kamarokaki be Iesus Kristus ara-nao be ruku ono tamalinga ane rukua-ming dapura. Bokai masa Nanaranga muzigoala neming ngarokaki, be Nanaranga lumaluma ne Oli Spirit nge kamadoki. 39 Maka ma Nanaranga pile moimoi be iemaki nge kam be natu-ming be tamoata kasau kaba-lo disoaki ka iemaka-kaming. Nge kam-ma maka Nanaranga neda Tanepoa ikilakaming-re!”
40 Pita mangmang bokai iungdi kodeka pile kokoko takadi ane be bokai iakorodi, “Neming-la kamauketi-kaming be masa sururu bibia tamoata muzingadi goalakadi ngaedi kaituka disoaki dadoki kana nge kamairatudi.” 41 Bokaibe tamoata kokoko-tina pile ngaedi lama diungdi be Iesus ara-nao be rukuadi dipura. Be amari ngarana-lo nge ‘3,000’ tamoata be aine ditaguraki be Kristus ungguma ne disilidi. 42 Be tamoata be aine ngaedi nge bong kokoko ‘apostel’ zaiza disukoaki-budu be sulengadi dilongolongo, be soaki-uia muzi be moanako ono Iesus ilodi dianiani kana * Inggilisi pile-lo nge “Communion” kana dipile. be rabo ono soaki-uia dokinga nge diememaki.
Tamoata Lama Diuni Soakingadi
43 Kilala kaiboangdi be kilala takadia-ba nge kokoko-tina ‘apostel’ diemaki. Bokaibe tamoata be aine moarunga nge dipitilaki-tina be dikabakidi. 44 Tamoata be aine lama diuni moarunga nge disukoaki-budu be kana nedi moarunga nge dinegenege-budu. 45 Kateka nedi be kana nedi takadi kaoa ka ‘mone’ odio didoki nge ‘mone’ ngaedi nge danege. Be ‘mone’ ngaedi nge tamoata naita rakana tekena-lo itukura nge dani, ira ireretaki datagadi be dani. 46 Izamaizama nge Nanaranga pera nena-lo uko teke bokana diepurapurari. Be pera kandia-lo nge dimoanakonako-budu. Moanako nedi nge suri-uia be ilo-uia-lo be diememaki. 47 Nanaranga dirakerakeaki, be tamoata be aine takadi ditetedi nge dimakarakaradia-tina. Be bong moarunga nge Tanepoa idumadumadi be tamoata be aine ambe uketadi dipurapura nge isilisiliakidi.

*2:42: Inggilisi pile-lo nge “Communion” kana dipile.