2
Ngau urere bokai kamakaua: Ngau kam kanabe malipi-lo panganagu uzelezelekia-tina. Tago kam-la. Tamoata be aine Laodisia kaba-lo disoaki, be tamoata be aine isi tago ngau liligu dita nge di kanabe upipi be! Labu negu nge bokai: ilodia-lo be dakaiboang be reretaka mata-lo be tekedi bokana dasukoaki. Bokai masa kaua ere-moarunga be dadoki be ono Nanaranga labu sikita zumzumkaki nge dakauataki. Nanaranga labu sikita zumzumkaki nge Kristus. Maka ma kaua malaidi be kaua bibia moarunga nge Kristus-lo ka dieno. Nge bokai ura-kaming nge ono tago teke iboadu pile momona ane be ilo-ming ngaung be ngare-balaki-kaming kana ka bokai ura-kaming. Moimoi ngau makara tago sakeming-o usoaki, ata mariabaka-gu makara kam-lo isoaki. Be surigu diuia kam adoado kasukoaki be lama unianga-ming Kristus-lo nge dikai-tina.
Kristus-lo Moauriuri Soaki
Bokaibe, kam Kristus ambe Tanepoa neming bokana kadoki. Ngaialana-lo kamasukoaki. Ziri-ming ngaia-lo kamataongaki be kamalaba be kamakautaki. Lama unianga sule-kaming ipura nge ono kamakaiboang, be peru mata nge iloming-lo ngakauri be ngarokasuburaki.
Kaba kamaitaita uia! Tamoata teke sule bibia kalingodi tagotago be kana moarunga labudi tagotago ane ngabolesi-kaming be uaura nena-lo ngalakuaki-kaming takana! Kana bokainaina labudi nge tago Kristus-lo ka dipura. Nge tamoata nanari nedi be kateka muzi ne kaoa.
Kristus-lo ka Nanaranga ere-moarunga be isoaki. 10 Bokaibe Kristus ambe ere-moarunga be kam-lo isoaki. Maka ma Kristus ka kaiboang moarunga be kaiboang ono tanepoanga moarunga dienoni. 11 Ngaia-lo ka kusi-ming korototokadi dipura. Kusi-ming korototokadi dipura be ono tamoata-ming muzigoala odio dieno nge karokaki. Kusi korototo mata ngae nge tago tamoata lumadia-lo ka diememaki. Tago. Kusi korototo mata ngae nge Kristus ka iememaki. 12 Bokaibe bokai kamakaua: Bong Kristus-lo rukuaming-lako dipura nge ngai zaiza be kumraka-ming dipura. Be Nanaranga maka Kristus mate-lo be imarangaki kaiboang ne lama kaungdi bokana Kristus zaiza be mate-lo be imarangaki-kaming. 13 Toira isi muzigoala neming-lo kasoaki be mata neming goalakadi ono kusi-ming rerengadi katagatagadi nge kamate bokana. Ata kaituka ambe Nanaranga iemaki-kaming be Kristus zaiza moauriuri kasoaki. Maka ma Nanaranga ka muzigoala neda moarunga irokakile-kita. 14 Nanaranga bokainatuka be muzigoala neda irokakile-kita: Mata moarunga geretadi dipura be ono erumadi tasoaki be tatagatagadi nge oti neda bokana be igamang be dileua. Mata ngaedi nge erekei neda bokana be pile odao diununglako be diduadua-kita. Baituka be igamang be dileua nge idoki be Kristus kai kapalapala uauau nenao irokatagaki-lako be iara-leuadia-tina. 15 Kai kapalapala uauau ngaenao ka Kristus nena-la irubetaki be Satang kaiboang ne be mariaba kaiboang nedi otioti igamangdi, be tamoata koai-lo ngauasa be erekei ne ngauauridi be lili-be-matao ngarepekidi be maladi dipura bokana irepekidi.
16 Nge bokai ka moaki teke kalikitaki be ira-kaming kangkang nangatadi tago iboadu kamakangkang ki dang nangatadi tago iboadu kamasingsing. Ki ira-kaming bong bibia ngaedi barasi teke-teke ilodia-lo nge kamarakerakeaki, ki ira-kaming kalea isereki nge kamarakaeaki, ki ira-kaming bong ono manauanga ‘Sabat’ nge amari ngaenao kamarakerakeaki. Moaki-tina. 17 Kana ngaedi nge kana alauri damai kana nge anunukadi bokana. Kana kalingona-tina nge Kristus-lo ka tea ipurapura. 18 Tamoata teke bokainatuka ngabolesi-kaming takana: masa nena-la ngabalaki be rai kaba itanga odio ngaduasare be ngapile ‘enzel’ rakeakadi dapurapura. Tamoata bokainaina masa rai-kaba itanga nge kili-kili be ngarangakia-doi be kamabaga-uiadi. Be masa muzinga kateka-onaona nge odio ngaduasare be nena-la ngaraketukai. 19 Tamoata bokainaina nge ambe pangana neda Kristus imurinai. Maka ma Kristus ka tamoata moarunga pangana nedi, be ngai ka tamoata moarunga idumadumadi be idoki-kaikaidi be dilabalaba, Nanaranga-la rerengana-lo dilabalaba bokana.
Kristus Zaiza Mate Be Moauriuri Soaki
20 Kam ambe Kristus zaiza be kamate be tago ambe lang be kateka ngaedi kaiboang nedi erumadi ka kasoaki. Tago. Bokaibe, nge bakara ka isi suri kateka ngae kaiboang ne eruma kasukoaki bokana kasukoaki? Nge bakara ka mata bokainaina isi katagatagadi: 21 “Kana ngae moaki ono kudauraki,” “Kana ngae moaki kukani,” “Kana ngae moaki omo igadudu?” 22 Maka ma bong mata ngaedi malipi nedi dimanubu nge ambe kana-ramoba kaoa. Bakara, mata ngaedi nge tamoata ka diemaki be disulesuletaki. 23 Moimoi mata bokainaina nge suridi kaua malaidi odio dieno bokana. Be masa daemaki-kita be rakeaka muzi tatagatagadi, dabolesi-kita be ono neda-la tababalaki-kita, be daemaki-kita be neda kusida nge sururu bibia taniandi. Ata tago iboadu daduma-kita be tamoatada rerengadi tatagatagadi nge dabalaki. Tago-la