2
Sikeng Pile
Nge bokai nge Nanaranga pilenga moarunga ambe talongo nge tadokimatedia-tina uia! Pilenga tago tadokimatedi masa muku-be-muku lama uniangada tamurinadi be Nanaranga pilenga tapereki. Bokaibe Nanaranga pilenga toira ‘enzel’ tubuda diandi nge ono kaua ipura pile ngaradi nge moimoi be kalingodi. Be tamoata naita pile ngaedi igamang ki tago itagadi masa muzingana-la tagadi dapura be sururu ania ngapura. Bokai kamakaua: Nanaranga ngauketi-kita be ngamuleaki-kita kana nge kana kanabiabia! Bokaibe tago sesu tagea be kana kanabiabia ngae iloda diani nge masa baituka be Nanaranga tairatui? Maka ma Tanepoa ka nena-la be Nanaranga ngauketi-kita be ngamuleaki-kita kana nge mangata ipi be irangaki. Be tamoata maka dilongori nge moimoi be ditiking-kama kana ngae nge moimoi be kalingo. Be Nanaranga nge nena-la be kana ngae muri itui be kilala bibia, kilala takadia-ba, be kilala kaiboangdi ngaia-la iboadu ngaemaki nge iemaki. Be itaguraki be Oli Spirit lumaluma ne nge rerenganalana-lo ka tamoata teke-teke iandi.
Iesus Taritoka Bokana Emaka Ipura
Nanaranga ambe kateka ngaemaki kana nge tago ‘enzel’ inangadi be kateka ngaemaki kana nge dapapananuaki kana! Kateka ma maka tarangarangakia-re! Ata Nanaranga ‘Buku’ ne egedi tekedia-lo nge tamoata teke mata-ita bokana bokai ipile,
“Nanaranga, tamoata nge rakana-tina kata ka kaiko ilom iani be muaka bibia kuiani? Nge tamoata-ramo kata! Bakara ka ilom iani?
Moimoi mukuna-la ‘enzel’ erumadi kunangai, ata ara bibia be muaka bibia nge ono kunangaria,
be kuemaki be kana moarunga itanepoadi be ipapananuaki.” (Sam 8:4-6)
Nanaranga tamoata iemaki be “kana moarunga ngatanepoadi” kana, be nge ono takaua kana moarunga nge tamoata eruma ka dieno. Ata kaituka-tina nge tamoata isi tago tate kana moarunga itanepoadi. Tago-la. Kaituka-tina nge tamoata teke tate kana nge ka kana moarunga itanepoadi. Tamoata ngae nge Iesus! Moimoi balaka ipura be ‘enzel’ erumadi isoaki, ata uanana tago sasalaga bokai isoaki. Balaka ipura, ata Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ane be tamoata be aine moarunga lilidi-o be imate. Be kaituka nge ara bibia be muaka bibia oti ngazinga ipura be tea ipura. Maka ma ngai ka mate kaiboang ne iduadi. 10 Nanaranga ka kana moarunga iemaki, be nge ono malipi ne ngaemaki be dakalingo kana ka kana moarunga iemaki. Be nge iado-tina Iesus inepi be sururu idoki be ono zala imoataungaki be imua be ono natu kokoko masa kaiboang be malama nena-lo ngalakuakidi. Maka ma Iesus ka imua be ditagai be ono Nanaranga iuketidi be imuleakidi.
11 Iesus ka tamoata moarunga iemakidi be muzigoala nedi dirokaki be ngai bokana ilodia-lo giriki tago. Bokaibe ngai be tamoata moarunga iaka-goazadi nge Tamadi teke. Nge bokai ka tago imaia be taritoka kana ikiladi. 12 Maka ma ne bokai ipile,
“Nanaranga, ngau masa taritokagu-lo aram mrangaki. Be lili-kokoko disoaki kana masa rang ane be aram mrakeaki.” (Sam 22:22)
13 Be kaba pile takadi bokai ipile,
“Ngau masa Nanaranga-lo lama uniangagu mnangalako taritokagu zaiza.” (Ais 8:17)
Be kaba takadi bokai ipile, “Gotea! Makare Nanaranga natu iana zaiza usoaki!” (Ais 8:18)
14 Moimoi natu ngaedi nge kusidi be darakadi otioti, ata Nanaranga Natu isilidi be tamoata ipura, dia-la bokana. Be imate be ono Satang kaiboang ne igamang. Satang ka mate kaiboang ne idoki-matematei. 15 Satang kaiboang ne igamang be tamoata moarunga maka mate dududu kana bokana izamizama disukoaki nge irubetakidi be tago mate eruma disoaki. Tamoata bokainaina nge mate dimatakutakuri, bakara, di dikaua di nge muzigoala diememaki. 16 Bokaibe nge ono takaua uia nge tago ‘enzel’ ka idumadi. Tago-la. Nge Abaram tubu ne ka idumadi. 17 Nge bokai ka muzi moarunga-lo nge Iesus kita-la taritoka bokana ipura be ono tamoata be Nanaranga marada isoaki be taritoka moarunga ilo ngatagatagadi be malipi ne moarunga nge ngaememaki-tina uia kana. Bokai imuzi be ono tamoata moarunga muzigoala nedi erumadi disoaki be iuketidi. 18 Be bokaibe kaituka nge ngai iboadu-tina tamoata maka toiadi dipurapura be ono sururu didokidoki nge ngadumadi, bakara ngai nena-la ambe toia ipura be sururu idoki.