21
Iesus Tagataga Ne Lima-rua Ipurakadi
Alauri nge Iesus kaba tagataga ne dang biabia ara Taibirias * Nge dang biabia makasi bokana ara Galili-re. zagenao ipurakadi. Iesus bokainatuka be ipurakadi: Saimon Pita, Tomas (ara taka Didimas), Kena anua ege Galili kaba-lo tamoata Nataniel, Zebidi natu ruoti be tagataga rua takadi nge makara Taibirias zagenao disoaki. Makara disoaki nge Saimon Pita bokai ipile, “Mlako be raka mrokaki be ika mdoki kana.”
Makara nge tagataga takadi bokai dipile, “Talale-budu.” Be kati-o dibuli be dialale, ata oabubu ngarana-lo nge ika tago teke didoki.
Ambe anua izama-sereki nge tamoata teke kabu-lo ituitui, ata tagataga ne tago dikilalangi nge Iesus. Kodeka Iesus bokai itegidi, “Ruanga, ika teke kadoki ki tago?”
Be di dikatu be dipile, “Tago-tina!”
Makara nge Iesus bokai iradi, “Raka kana-ming kati ege oanana-o kamarokakalako masa ika alu kamadoki!” Kodeka raka kandi kaba dang-lo dirokakalako. Dirokakalako nge ika kokoko-tina dilako be tago diboadu darepeka-rake.
Makara nge tagataga Iesus irereretaki nge Pita bokai irai, “Nge Tanepoa!” Saimon Pita bokai ilongo nge kusi-sili ne atabala inanganangai ipasiki be ieno nge kaba iokoria-ba be dang-lo inoku-lako be ingara be itoka. Be tagataga takadi nge kati-o be ika raka-lo dikauri nge dirape be Pita ditagai. Tago kasau-tina ka dipoatipoati. Masa kaleti ngaua-lo nge ‘90 mita’ bokana ka dipoatipoati. Ditoka nge manggeta tekedi dikarakara be dita. Manggeta ngaedia-lo nge ika be ‘bereti’ dieno.
10 Kodeka Iesus bokai iradi, “Ika kaituka-tina kadoki alu kamadokimai.”
11 Iesus bokai ipile nge Saimon Pita dang-lo itaolako be raka kabu-lo irepekaoro. Ika nge biabia-biabia rube ka didoki, moarunga. Moimoi ika kokoko-tina didoki, ata raka tago imasare. 12 Kodeka Iesus bokai iradi, “Kamamai be kamamoanako!” Ata tagataga tago teke itegi, “Kaiko naita?” Di dikaua nge Tanepoa ka makara isoaki. 13 Kodeka Iesus ilako be ‘bereti’ be ika idoki be iandi. 14 Mate-lo be imarang muri nge, nge bong tolia ka tagataga ne ipurakadi.
Iesus Be Pita
15 Dimoanako-doi nge Iesus itaguraki be Saimon Pita bokai itegi, “Saimon, Zon natu, kaiko moimoi be kurereretaka be reretaka nem ngaedi nge tamoata ngaedi reretaka nedi diuasadi ki tago?”
Be Pita ikatu be bokai pile, “E, Tanepoa! Kaiko kukaua ngau urereretakiko!”
Kodeka Iesus bokai ipile, “ ‘Sipisipi’ natu negu goakokolangdi!”
16 Be Iesus kaba bong ruaia itegi, “Saimon, Zon natu, kaiko moimoi be kurereretaka?”
Be Pita ikatu be bokai ipile, “E, Tanepoa! Kaiko kukaua ngau urereretakiko!”
Be Iesus bokai irai, “ ‘Sipisipi’ negu goarogurogudi!”
17 Kodeka Iesus kaba bong tolia itegi, “Saimon, Zon natu, kurereretaka ki tago?”
Makara nge Pita ilo ibuku-tina, bakara, nge ambe bong tolia ka itegi, “Kurereretaka ki tago?” Bokaibe Pita bokai irai, “Tanepoa, kaiko kana moarunga kukauataki. Kaiko kukaua ngau urereretakiko!”
Be Iesus bokai irai, “ ‘Sipisipi’ negu goakokolangdi! 18 Moimoi ka uraiko. Isi amunangam-lo nge nem-la be kusi nem kuokoko be rerengam-lo inanga golako kana nge golako-ba. Ata ambe kukamoangbia masa lumam gonanaraki be tamoata takaia lumam ngauau be tago rerengam-lo ngabagaikolako.” 19 Iesus bokai ipile nge Pita mate bakarairai ngamate be ono Nanaranga ara atabala-tina nganangai kana ka bokai ipile. Kodeka Iesus Pita bokai irai, “Gotagaia!”
Iesus Be Tagataga Takaia
20 Pita ibuiri nge tagataga Iesus irereretaki nge muri itagatagai be ite. (Tagataga ngae ka Iesus moanako nena-lo Iesus saringanatuka isoaki be bokai itegi, “Tanepoa, naita ka erekei luma-dio nganangaiko kana?”) 21 Pita tagataga ngae bokai ite nge Iesus itegi, “Tanepoa! Be tamoata ngae?”
22 Be Iesus ikatu be bokai irai, “Ngau urere be moauriuri-la ngasoaki be kaba mule kana nge iboadu-tina! Bakara ka ilom ibuku? Ata kaiko gotagaia!” 23 Iesus pile ngaedi ipile nge pile tekedi bokainatuka ege-ege dilako tagataga ngae masa tago ngamate. Ata Iesus tago ipile tagataga ngae masa tago ngamate. Tago. Ngai bokai ipile, “Ngau urere be moauriuri-la ngasoaki be kaba mule kana nge iboadu-tina! Bakara ka ilom ibuku?”
24 Tagataga ngae ka kana ngaedi mangata irangaki be ambe ‘buku’-lo igere. Be kita takaua kana ngaedi nge moimoi be kalingodi.
Pile Ono Manubunga
25 Iesus kana kokoko-tina takadi iemaki, ata tago geretadia-doi dipura. Ngau ilogu ipile geretadia-doi dapura nge ambe kateka ngaenao kaba tago daboadu ono ‘buku’ ngaedi daeno. Maka ma dikoko-tina!

*21:1: Nge dang biabia makasi bokana ara Galili-re.