4
Pile Ono Ilo-kauanga
Taritokagu moarunga, ngau urereretakikaming-tina! Urere-tina makara mpura be mte-kaming. Surigu diuiauiatakikaming-tina. Be atabala-la ka unangananga-kaming! Bokaibe ruangagu uia-tina, ngau urere pilengagu ambe ugere-kaming nge ilo-ming daniandi be Tanepoa-o kamakaiboang.
Kamru Iuodia be Sintike. Kamalongotina-uiaru. Ngau bokai uakoro-kamingru: Tanepoa-lo be ilo-mingru kamatekenana-diaru. Be kaiko malipilipi-budu-ruangagu Sisikus,* Sisikus Grik pile-lo nge bokai: malipi-lo moatubu bibia tabazibazi-budu. ngau bokai uakoroiko: Aine ngae-diaru goduma-diaru. Aine ngae-diaru ka bong matamata makara upura nge Pile Uia kanabe didumadumaiauru. Tago diarua-la ka didumaru. Klemens be malipilipi-budu-ruangagu moarunga makara nge diduma be. Di ka aradi ‘buku’ ono moauringa-lo dieno.
Izamaizama Tanepoa suri-ming dauiauiataki! Kaba mpile: Suri-ming dauiauiataki!
Tanepoa ambe isaringa! Bokaibe tamoata be aine moarunga malielie-ba kamababasakidi. Kana moaki teke ilo-ming dibukubukutaki. Ata bong karaborabo nge kana kareretaki Nanaranga kamasinaui. Peru mata-lo be kamaraborabo be kamasinaunaui. Be kana kareretaki nge suri uia-lo be Nanaranga kamarangakini. Be Nanaranga ilo-uia ne maka tamoata kaua nedi moarunga iuasadi nge ilo-ming be ilo lelenaki neming dabagabagadi be Kristus Iesus-lo kamasukoaki.
Taritokagu moarunga, pile ono manubunga tekedi memaki-kaming kana. Kana uia-la be kana ono Nanaranga rakeaka ipurapura-la ka iloming-lo be damoa-mingo daeneno. Kana ngaedi ka urangaki: mata moimoi be kalingodi, mata adoadodi, mata ono makaranga, mata maka bolo tago teke ono ieno, mata kulanglang, be mata ono muaka. Kana moarunga usule-kaming be kana moarunga ngau-lo kadoki nge izamaizama kamaememaki. Pilengagu ki muzingagu nge kamaememaki-doi. Be Nanaranga maka ilo-uia ianiang-kita nge iboadu sakeming-o ngasoaki.
Pol Inaba Iperutaki
10 Uanana ambe sasalaga-tina dilako be kaba ilo-ming diana. Bokaibe Tanepoa-lo be surigu diuia-tina. Moimoi, norane be ilo-ming dianana, ata zala-kaming tago ono ‘mone’ neming ngau kamananga-na kana ngae. 11 Tago kana teke ureretaki ka bokai upile. Tago. Maka ma ngau ambe negu-la utongaka be kana dienona ki tago nge uiamang-doi. 12 Bong kana negu tago ki bong kana negu kokoko nge ambe uiamang-doi. Kana bokainaina ambe labudi sikitadi ukauataki. Bokaibe bong nangataio ki inangaio usoaki be tole umate ki udoli nge iadoado-doina. Tago sesu ba uaiuai. Kana kokoko dokimateadi, ki kana negu tago be ureretaki nge ambe uiamang-doi. 13 Kristus kaiboang iana ane be uboadu-tina soaki bakarairai mtalari.
14 Ata kam muzi iauia kaemakana be kadumaia be moatubu negu ngaedi tabazi-budu. 15 Kam Pilipai tamoata be aine kakaua-doi. Matamatana-tina Pile Uia ueleluaki be Masedonia kaba upereki nge ‘sios’ tago teke idumaia. Kam-la ka kadumaia be kana neming kana be negu kadoki. 16 Be bong Tesalonika anua-lo usoaki nge kadumaiau-la be ieno. Duma urere nge kanangananga-lana! 17 Tago inaba ka urere be ukelikeliaki. Tago. Ngau urere muzinga-ming uia dakaiboang be masa alauri ara-ming dalaba. 18 Kana moarunga kainabangaki-na nge ambe udoki be kaba kokokotina-la be udoki. Ambe uboadu-tina. Inaba neming Epaprodaitus kani be idokidoki-na nge ambe udoki. Inaba ngaedi nge tabataba boaudi rongorongo bokana. Tabataba bokainaina nge Nanaranga irereretaki-tina be idokidoki. 19 Be ngau Nanaranga negu iboadu kana uia kokoko-tina dienoni nge ngang-kaming, bakara ngai kana moarunga iboadu-tina.
20 Nanaranga neda Tamada nge ara atabala-la tananganangai be bokaina-la atabala nem-kueno ngaeneno. Moimoi.
Suri Uia Alalaurituka
21 Bokaibe kam Nanaranga tamoata be aine ne moarunga makara Kristus Iesus-lo kasoaki nge suri-uia negu uiang-kaming. Taritoka-da makare sakeguo disoaki nge suri-uia nedi dinanga-kaming be. 22 Nanaranga tamoata ne moarunga makare disoaki suri-uia nedi dinanga-kaming, tamoata ‘Sisa’ pera kanana-lo dimalipilipi nge suri-uia nedi bibia-tina dinanga-kaming.
23 Tanepoa Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba iboadu kam moarunga-lo daeno.

*4:3: Sisikus Grik pile-lo nge bokai: malipi-lo moatubu bibia tabazibazi-budu.