Ioni
Ya Iginuma
Vꞌ‑inuana
Buki Taina Wayahina
Tomotau habuhabui ivitumahana buki taina a tau ginuma Sebedi natuna ana wava Ioni, Iesu a tau hae ananina aitam. Tauna mani buki kadu mani leta ginumi Awaeha Vovouna taina nihenina.
Ka leta taina a pai mini aitam vivane dewa‑vidovidoha kadu vona tunutunuhina etawana aitamoata wayahina kavaniahei. Ka Ioni itoka tau ekalesia nau‑vi‑avinika tau viwavenena vitupu wayahi. Ka tauna voneka itoka tau ekalesia nau‑wawanika kavitumahanei Iesu vi‑tomotau itoka tomotau deinake. Tauna ininina ininika deina. Ka kadu Ioni voneka nau‑wawanika yaka vitumahana naona kanua‑vi‑avini, eha tuta tuta kavo‑vinevine.
1
Pai Vi‑putu
Yauke avaha avi‑nainai. Ka yami leta taina aginumi omomo wamike wayahimia kadue natunatumi habuhabui wayahia. Yaubada vi‑nua‑dadanemi, iuna ya nuanua yawai‑vavaha uvaniahei. Ka yauke Ioni, aitam tau dune‑vi‑avina ekalesia nihenina. Ka adewa‑vidovidohemi vona tunutunuhina nihenina. Ka kadu taui habuhabui vona tunutunuhina idewa‑vidovidohei, taui kadue idewa‑vidovidohemi. Iuna vona tunutunuhina nihenikaia mamaei, kadu wayahikaia na‑maꞌ‑vavaha deina.
Ka am‑venena awawaehina, kadu ate‑nuanuai, ka kadu nua gomagomanina kavaniahei Yaubada Amaka wayahina, kadu tauna Natu‑hoina Iesu Tau Ito‑yavuha wayahina. Ka dewaia kavaniahei vona tunutunuhina nihenina, kadue dewa‑vidovidoha nihenina.
Vona Tunutunuhina Kadu Dewa‑vidovidoha
Yauke adewa‑haiawa ananina, iuna natunatumi tupwai vona tunutunuhina inononi kadue idedewei, Amaka veimeyeka kadedewei deina. 3Io 3. Wayahina ataina, vavinemi, ami veimea aginumi vivane habuhabuka nau‑wawanika kadewa‑vidovidoheka. Veimeana eha vovouna, kate tuta naona a itoava tuta ataina wayahina, veimeana wayahikaia mamaei. 1Io 2:7. Ka dewa‑vidovidoha anꞌ anamana taina. Nau‑wawanika Yaubada ya veimea kavi‑ateteyei. Nonova veimea tanoi ananina unononi, vivane nau‑wawanimi tomotau udewa‑vidovidohei.
Tau viam‑nonona habuhabui avaha iyavuyavuta tanopia papani aitamoata aitamoata wayahia. Taui eha itꞌ‑awaehe Iesu Tau Ito‑yavuha vi‑tomotau. Ka kadu eha itꞌ‑awaehe Iesu avaha omo tanopia. Wayahina, taui habuhabui tau vitupu, ka vona ahiahina, taui vivane yaka Tau Ito‑yavuha a havia. 1Io 4:1-3. Wayahina, itomi taumi nau‑wawanimi udune‑vivinimi! Aituhu tau vitupu yai viam‑nonona unononi, ka aituhu uvitumahanei, munia yawaimi ivi‑goyoi. Kate avonemi avi paisewa avaha Yaubada wayahina upaipaisewa, akanai paisewa‑naia ai nau‑pata ahiahina potapotami. Wayahina, eha ami nau‑patana uhapone‑kavokavovo, kate ugwagwaheyei, e apaina uvaniahei. Aituhu aviyaivia Iesu ya viwavenena ini‑tawanei, ka aituhu ivi‑putu mani viwavenena ivi‑muniei, taui eha Yaubada nihenina ita‑mamae. Kate aituhu aviyaivia Iesu ya viwavenena ivi‑muni‑waiwaiei, akanai taui Yaubada kadu tauna Natu‑hoina ainua nui imamaei. 10 Wayahina, aituhu aviyaivia iomomo wayahimia, kate aituhu eha Iesu ya viwavenena iviwavene, akanai ami veimea taina, eha unau‑kaiwa wayahia, ka kadu eha yami manua unꞌ‑awaehe nui umamae. Kadue eha una‑vona wayahia, “Yau nuanua nua gomagomanina uvaniahei Yaubada wayahina.” 11 Aituhu tau vitupu‑naia unau‑kaiwei, vona ahiahina, taumi avaha uaivaitei taui yai dewa goyona idedewei.
Pai Nau‑yehata
12 Vona habuhabuna mamaei, kate eha yau nuanua aginumi wayahimia yami leta taina nihenina. Kate yau nuanua anꞌ‑omo wayahimia, e matakaia kanau‑basekwa, e kadewa‑haiawa‑iaua deina.
13 Yaubada kadu vaneimi vi‑nua‑dadanei yawai‑vavaha ivaniahei, e vaneimi natunatui habuhabui yai nau‑kaiwa iva‑tawanei iomomo wayahimia.
Ana pata deina.
Yauke Ioni

1:4: 3Io 3.

1:5: 1Io 2:7.

1:7: 1Io 4:1-3.