10
Vavaneiu, yauke yau nuanua ananina yau yoko me Isiraeli inua‑vinana, ka Yaubada ana pata na‑ito‑yavuhi. Ka tuta habuhabuna wayahina Yaubada aviamei tauna na‑ivaitei ito‑yavuha ivaniahei deina. Yauke tomotaui avaha anamanei ivitapewa ananina Yaubada ivo‑vi‑dewa‑haiawi yai dewa wayahina, kate taui mwagemwagei. Wayahina, taui yai paisewa eha aitam aviani ahiahina tauna matana. Yaubada vane Iesu wayahina vi‑tunei omo wayahikaia. Ka vaneana voneka medeina kavidoha Yaubada matana. Kate tutana vaneana omo wayahia, taui eha ita‑vitumahane. Taui inuanua kadu aitam etawana mamaei, ka etawanana wayahina ividoha Yaubada matana. Wayahina, inaunau‑nene etawanana wayahina. Taui eha Yaubada movina ita‑nononi, kadu eha ya nuanua ita‑vi‑ateteye, kadu eha movina ita‑vi‑ateteye. Taui yai nuanua idedewei. Ataina tuta Yaubada ya nuanua kavidoha matana etawana vovouna wayahina. Tauna avaha etawana tutuaina bou‑potei iakwa. Wayahina, ataina tuta eha aitam koiaka ana pata tauna Yaubada ya veimea vi‑ateteye, e munia Yaubada nꞌ‑awaehe tauna tau tunutunuhina matana deina. Eha ana pata. Ataina tuta etawana aitamoata ana heta mamaei kavi‑tau tunutunuhika, vivane Tau Ito‑yavuha Iesu kavitumahanei.
Etawana tutuaina taina deina. Aituhu veimea kavi‑ateteyei, akanai, kavi‑tau tunutunuhika. Ka Mosese etawana tutuaina wayahina ipupu deina, ivona,
 
“Aituhu aviyaivia veimeana
aitamoata aitamoata ivi‑ateteyei tunuhina,
akanai taui imamaei ahiahina deina.”
 
Yaubada movina ivona deina, kate itoka tomotau eha aka pata, iuna tuta tuta veimeana katana‑bwegebwegei. Lev 18:5.
Kate etawana vovouna vivane yaka vitumahana wayahina kavi‑tau tunutunuhika. Ka etawanana wayahina ivona,
 
“Eha nau‑wawanim bana mamanaina
evanevane wahuma etawana wayahina
enaunau‑nene evaniahe. Eha. V.V 30:12-14.
Ka kadu eha nau‑wawanim bana mamanaina
eopuopu ito‑niuna etawana wayahina
enaunau‑nene evaniahe.”
 
Eha nau‑wawanika kavanevane wahuma Iesu kataini na‑opu tanopia kavidoha deina. Ka kadu eha nau‑wawanika kaopuopu ito‑niuna Iesu kataini na‑vane tanopia kavidoha deina. Dewa ainuai vivane dewa‑wayohe.
Ka tauna yaka etawana vovouna viwaveneka deina, ivona,
 
“Vane etawana wayahina maupwani‑hoima,
vivane nihenima, kadu avaha awam nihenina
kadu nuam nihenina.”
 
Vaneana vivane vitumahana Iesu wayahina. Kadu ataina tuta vaneana anaunau‑waheyei tomotau habuhabui wayahia papani aitamoata aitamoata wayahia. Ka vaneana anaunau‑waheyei taina.
Vona tunutunuhina, Iesu Tau Ito‑yavuha aniga, kadu munia Yaubada anigea si‑vi‑mini‑havinei. Ka aituhu aviyaivia vaneana ivitumahanei, kadu aituhu ivona, “Iesu vivane Kauvea‑hoina a heta‑ohota,” akanai Kauvea na‑ito‑yavuhi. 10 Ka dewa taina ainua nau‑wawanika kadewei. Naona nau‑wawanika nuaka nihenina Iesu Vaneana kavitumahanei. Aituhu kadewei deina, Yaubada awaeheka kavi‑tau tunutunuhika. Ka kadu nau‑wawanika awakaia kawaehei, kana‑vona, “Iesu Tau Ito‑yavuha Kauvea‑hoina.” Ka aituhu kadewei deina, Yaubada yaka vona na‑nononi ka na‑ito‑yavuhika. 11 Avaha iginuma aitam atomani unononi,
 
“Kate aituhu aviyaivia tauna ivitumahanei,
taui ividoha akanai.
Ka eha aitam tuta
taui ina‑ini‑yauyau mataua.” Isa 28:16.
 
12 Wayahina, taina deina kadueyei. Taui me Iudea kadu taui eha me Iudea yoko aitamoata deina. Iuna Iesu me Iudea yai Kauvea, kadu tauna taui eha me Iudea yai Kauvea. Aituhu aviyaivia me Iudea wayahia iviama Kauvea wayahina, tauna na‑nononi, e taui yai viama na‑nau‑patai dewa ahiahina wayahina. Kadue aituhu aviyaivia taui eha me Iudea wayahia Kauvea wayahina iviama, tauna na‑nononi, e taui yai viama na‑nau‑patai dewa ahiahina wayahina aitamoata deina. Dew 15:9. 13 Ka Iginuma voneka deina, ivona,
 
“Aituhu aviyaivia iviama Kauvea wayahina,
tauna yai viama aitamoata aitamoata nononi,
kadu na‑ito‑yavuhi.” Ioe 2:32.
 
14-15 Yaubada ya nuanua tauna tomotau na‑ito‑yavuhi. Wayahina, tauna yana dewa taina deina. Naona tauna ya tau nau‑wahe vaniahei, e vane mataedai. Iakwa, e tauna vi‑tunei iomo mani tomotau wayahia. Ka tau nau‑wahe‑naia vaneana inaunau‑wahei, ka tomotaui inononi. Iakwa, tomotaui vaneana ivitumahanei, e ivi‑putu iviama Kauvea wayahina na‑ito‑yavuhi. Ka Yaubada awaehei itoka yaka ito‑yavuha kavaniahei deina, ka ya dewana kavaniahei Iginuma nihenina, ivona,
 
“Tutana Yaubada ya tau nau‑wahe
iomo wayahikaia,
dewana ahihi‑vainena wayahika.
Iuna taui Vaneana Ahiahina
inaunau‑waheyei, kanononi.” Isa 52:7.
 
16 Tupwai tomotau Yaubada inau‑kaiwei deina, kate eha habuhabui. Me Isiraeli habuhabui Vaneana Ahiahina ivihahaiei.a Vaneana Ahiahina aitam vona baimina Iesu viviwavina wayahina. Tutana Isaia naunau‑wahe, dewana vinꞌ‑omo deina, ivona,
 
“Kauvea, ai vi‑am tomotau
yaka mataeda ivitumahane?
Aitonuata. Eha habuhabui.” Isa 53:1.
 
17 Wayahina, kadueyei, tau nau‑wahe nau‑wawani Vaneana Ahiahina inaunau‑waheyei. Ka avi tuta tomotaui Tau Ito‑yavuha‑nana vaneana inononi, taui nau‑wawani ivi‑nua‑dadana. Ka taui ai heta vaneana ivitumahanei o kadi ivihahaiei. 18 Ka Yaubada avaha ya tau nau‑wahe vi‑tunei iomo papani aitamoata aitamoata wayahia. Ka Iginuma voneka deina, ivona,
 
“Yaubada ya tau nau‑wahe avaha iomo
papani aitamoata aitamoata wayahia,
ka tomotau habuhabui
avaha nau‑wahe‑nana inononi.” Sam 19:4.
 
19 Vavaneiu, vonana tunuhina. Ka aviani wayahina me Isiraeli Yaubada movina ivihahaiei? Nonova Yaubada Mosese vonei, tauna ya nuanua me Isiraeli yoko wayahi tuta tepaia vo‑vi‑mahetei, ivona,
 
“Apaina paisewa ananina kadu ahiahina
apaisewei mani tomotau wayahi.
Ataina tuta tomotaui eha yau yoko.
Kate apaina, avi tuta itomi me Isiraeli
yau paisewa taui wayahi ududueyei,
uvi‑bwanou wayahina.
Ika, ataina tomotaui eha itꞌ‑anamaneu,
kate apaina, avi tuta
yau paisewa ahiahina wayahi ududueyei,
itomi unua‑goyoei.” V.V 32:21.
 
20 Ponimana habuhabuna apa‑taputapu‑nana munia, Yaubada Isaia vonei dewana wayahina, e Isaia ginumi, ivona,
 
“Taui mwagemwagei eha ita‑naunau‑nene wayahiu,
kate udu! Taui avaha ivaniahau.
Taui eha ita‑viama wayahiu,
kate taui wayahia aviwaveneu,
inꞌ‑anamaneu.” Isa 65:1.
 
21 Yaubada tauna ya paisewa apa‑taputapuei taui eha me Isiraeli wayahi deina. Kate tauna ya tomotau me Isiraeli wayahi ivona deina,
 
“Tuta tuta, nonova a itoava tuta ataina wayahina,
ahidahida yau tomotau wayahia
moviu inononi,
kate eha yai nuanua.
Tuta tuta wayahiua ivi‑heyoheyo,
ka eha ita‑vi‑ateteyeu.” Isa 65:2.

10:5: Lev 18:5.

10:6: V.V 30:12-14.

10:11: Isa 28:16.

10:12: Dew 15:9.

10:13: Ioe 2:32.

10:14-15: Isa 52:7.

a10:16: Vaneana Ahiahina aitam vona baimina Iesu viviwavina wayahina.

10:16: Isa 53:1.

10:18: Sam 19:4.

10:19: V.V 32:21.

10:20: Isa 65:1.

10:21: Isa 65:2.