2 SAMUEL
Samuel ana buka bairuwaina
5
David i Taupauma
Damanina ba, Israel dam nununai, ereonowasi si notuwa David kurina ku Hebron ba si wona, “Yakai kona, kom, ama tupuwa ba ama tara. Rorowa Saul i taupauma maranai, kom ama abiabiyisi ku binaovisi abiya kairavina, ba Bada kurim i wona kata, ‘Kom Israel biyisi kasi aba potapota ba asi bada.’ ”
Maranai Israel warawaraetesi, si botu David kurina ku Hebron ba, debai bidamanina maragasina Bada matanai si wosei ba, David si boroi Israel kana taupauma. David kana bodu 30 ba bitaupauma i dagui ba bodu 40 rubana i bada.* 1 Kings 2:11; 1 Chronicles 3:4, 29:27

*5:4: 1 Kings 2:11; 1 Chronicles 3:4, 29:27