DEUTERONOMY
Kairuwaina Bairuwaina
Wonaberena
Niko buka si kirumi kamonai, Israel biyisi muri yai sita riu ku Canaan kupurina ba iti karisi yai. Moses kega yabata sita nae kona kairavina wai, kairuwana e wonewone meyisi.
Greek asi gamoai niko kiruma basuna Kairuwana bairuwaina kairavina Moses mara bairuwaina God ana kairuwana pipiya e wonewonisi.
4
Moses Bosisira i Kaokikisi
Damanina ba Moses Israel biyisi kurisi i wona, “Kairuwana ereonowana ani beyebeyimi wai ko bosisirana wai kona mana ba kona riu ami kupura Bada ami God e bereberimi wai kona yauni ba ini karimi yai. Kega nikosi kaotunetune tepanai sisiya kona tubotaini kona kesana kona botaveyei. Saba Bada ami God ana kaotunetune a bereberimi wai ko bokikisi.* Revelation 22:18,19
 
Ko bosisirana kabitamnisi kata dam mutusi parimi ai ami nuwasuya ba kuira sina kitai. Ba nikosi kaotunetune sina nonora ba sina wona, ‘Bisuwona, niko dam kaikapona, wai pipiyisi nuwanuwasuyisi ba kuikuirisi!’ Kega dam kesana kaikapona asi god e gwabigwabisi nanakasike bage kota ata Bada God maranai ta raupari kurina wai gwabiti ai e mamana. Nikosi kairuwana karaku a wonewonim wai totorisi ba gaire sakiyisi. Kega meo dam kesana kaikapona ana kairuwana totorisi ba gaire sakiyisi bage niko kairuwana karaku a bereberimi wai rutainina.
 
32-34 Maranai Bada ami God Egypt yai ana maragata kaikaponai i uraba kasibauwimi, kiyakiyaya ba wose kaikaposi i wose. Ba komi kairavimi Egypt i abiyisi ba paiwara kaikapona i berisi. I wosimi ikesina mom ana pipiya, ba Sainai koyanai keyama kai karakarasina basunai ko nonori i sisiya kurimi ba katai yawayawasimi ko mamana. Nikasike wose kainaona i tupuwa kona kega? Kega! Ko nuwasuya e veramaga God pipiya dobuai i wosisi maranai, dobu ereonowana ko kinani. Kega god kesana nikasike wose i wose.
 
39 Kata Bada kona sapama kaidamonai ba dobu gaburinai kana God, ba kega memena kesana kotoi. Kona kairavina karaku ke nosi ba nuwanuwami yai e mana. 40 Ba nikosi kairuwana ba kaotunetune karaku a bereberimi wai ko bokikisi kata komi ba natunatumi sina tupuwa wai gairenai wata ba Bada ami God kupura e bereberimi wai kona mamanei yepo ami mara ku damona.”

*4:2: Revelation 22:18,19