24
Bidamanina Maragasina si Bosekwai
Damanina ba Bada Moses i wonei, “Kom ba Aaron, Nadab, Abihu, ba Israel magumagurisi asi 70 ko gae Bada kurina ba yogina rabarabai kona bopepeta. Saba Moses ikesinaikei ini msi gwabi Bada kurina ba mutusi wai kega yabata, ba kega pipiya yabata sina gae ku koya tepana.”
Maranai Moses i nae ba Bada mekabage i wonei wai, pipiya i wonisi ba ereonowasi si kaobeyei si wona, “Yakai Bada awaika i wonei wai ereonowana kana wosei.” Ba Moses Bada ana sisiya ereonowasi i kiruma kabikabitam.
Ba maratom didibarinai i bomsiri ba koya gaburinai akimai raunabobo i bowai, ba yebo akima kaikaposi asi 12 i totorisi, i matakira kata dam asi 12 Israel kamonai te mamana. Ba Moses Israel yaraka mutusi i poraisi kata suwara kapukapunina si suwara ba bull wotusi nuwanuba suwarina Bada kurina si puyobunuwa. Moses tara mutuna i yauni ba ku kaboma i sewai, ba mutuna raunabonabo i rusewasewai. Ba Bidamanina Maragasina Bukana i yauni ba i baiyavi pipiya kurisi. Ba si kaobeyei, “Yakai Bada awaika ereonowana i wona wai kana wosei, ba kana bosisiri.”
Damanina Moses tara kabomina i yauni ba pipiya ku tepasi iru sewasewaisi ba i wona, “Ko kinani, niko tara ebi beyita kata bi damanina maragasina Bada yabata ko wosei wai gamona nununai nanakasike ko wosei.”* Matthew 26:28; Mark 14:24; Luke 22:20; 1 Corinthians 11:25; Hebrews 9:19,20, 10:29
 
12 Ba Bada Moses kurina i wona, “Kom ke gae kuriku ku koya tepana, ba namai ke mana, ba au kairuwana ba kaotunetune akimai a kirumi kao bibeyebeyesi kairavina wai ana berim.” 13 Damanina Moses ba kana bibaita Joshua yabata si bobunaga ba Moses, God ana koya i gaeni.
14 Ba Moses warawaraetesi i wonisi, “Nina koni bipotapota yepo kana veramaga kurimi. Aaron ba Hur wai komi yabata kona mamana. Ba iyabosi te bimagoyowana wai, sina botu kosi sina kinanisi wai, kosi sina bobitotorisi.”
15 Moses God ana koya i gaeni i gae ku tepana ba guba koyana i sowo potai. 16 Kata Bada ana kadara i gakira ku Sinai koyana ba guba i sowo potai kao 6 rubana ba, kana bi 7 wai Bada guba kamonai Moses i yorei. 17 Ba Israel biyisi koya gaburinai, si gagawa wai God ana kadara yaseganina kaikapona, bage keyama kaikarakarasina rutainina koya tepanai si kinani. 18 Ba Moses maranai koya i gaeni wai guba ku kamona i riu ba nai i mana kao 40 ba pom 40.

*24:8: Matthew 26:28; Mark 14:24; Luke 22:20; 1 Corinthians 11:25; Hebrews 9:19,20, 10:29