28
Priest kasi Gara
“Tuwateim Aaron ba natunatuna Nadab, Abihu, Eleazar, ba Ithamar. Israel kamosi yai ke yorisi. Ba ke bosairisi yauku au priest ba sina bosaibisaibiriku. Ba Aaron kana kaobunaga garana bobokuwayina ba nuwarubarubana ke wosei kata, maranai ina kotei wai pipiya sina kumarei ba sina bokuwayei. Pipiya a bineisi ba nuwasuya i a berisi, kata sawara mutusi te wosewose wai, kosi wata ke yorisi kata Aaron kana priest garana sina wosei. Ba kuni gaireni ba kuna bosairei, kata kona priest rutainina ina bosaibiriku.”