GENESIS
Dagudagunai
Wonaberena
Niko buka e wonewonita mekabage dagudagunai dobu ba pipiya ba Israel biyisi asi dam kona, asi kupura i dagui. Kirumina kamonai si keyauwari wai asi ruwamo. Kapita 1 ba i nae kapita 11 kamonai e wonewonita mekabage God dobu ba pipiya dagudagunai i wose. Nimai wai kona Adam ba Eve, Cain ba Abel, Noah ba kutukutuba ba Babel Tower rurutuwisi tana baiyawa. Kapita 12 ba i nae ku kapita 50 wai Israel asi dagudaguna e wonewonita. Nimai wai Abraham ba natuna sebare Isaac ba wawana Jacob ba Jacob natunatuna sebasebare asi 12 rurutuwisi tana baiyawa. Pipiya niko buka i kirumi wai kega kana waba i wonita saba pipiya kuikuirsi te nosinosi kata Moses, nikosi rurutuwa i kiruma kata Israel biyisi sita nosi ba sita kuiri mekabage kosi i bineisi ana pipiya ba awaika i wosei kairavisi; Moses nikosi buka 1500 BC ba 1230 BC kamosiyai i kiruma.
1
God Awaika Ereonowana i Wosei
Dagudagunai God sapama ba dobu i wosei si tupuwa. Kona maranai kega awaika kesana dobu ai i mamana. Dobu wai, niguniguna ba kwebuna ba baidibara boga i sowo potai. Ba God Kanumina boga i wakuwaku tawani.
 
Ba God i wona, “Yasegana ina mana.”* 2 Corinthians 4:6 Ba i ruyasegana. Ba yasegana i kinani wai i nuwagaire ba God yasegana ba baidibara i buburanisi. God yasegana i yorei kao ba baidibara i yorei pom. I pom ba mara i tom wai kao dagudaguna.
Kona murinai God i wona, “Parata okowa kaidamonai ba okowa babai basusi yai ina mana.”* 2 Peter 3:5 Ba God okowa kaidamonai ba okowa babai i buburanisi. Ba basusi yai parata i terei ba nanakasike i tupuwa. Ba parata i terei wai i yorei sapama. I pom ba mara i tom wai kao bairuwaina.
Ba i wona, “Okowa sapama gaburinai gawara kesanai sini kesanisi, ba gawara gasarina ina rerematara.” Ba nanakasike i tupuwa. 10 God gawara gasarina i yorei tano ba okowa si kesanisi wai i yorei nisa. Ba God i kinani wai i nuwagaire.
11 Ba God i wona, “Tano ai sinamona ba keyama sina rutiti. Sinamona ba kam ere pesisi ba keyama uwasi ere topesi pesisi nunusi yai dobu ai sina gae.” Ba nanakasike i tupuwa. 12 Damanina, tano ai sinamona ba keyama si rutiti, sinamona ba keyama ere pesisi, ba keyama uwasi ere topesi pesisi nunusi yai, dobu ai si rutiti si gae ba God i kinani wai i gaire. 13 I pom ba mara i tom wai kao bitonuina.
14 Ba yebo God i wona, “Yasegana sapamai sina mana kata kao ba pom sini buburanisi, ba mara kaikaposi, ba bodu ba kwamra, ba kao ba bodu ini matakirisi. 15 Ba yasegana sapamai dobu sina ruyaseganei.” Ba nanakasike i tupuwa. 16 God yasegana kaikaposi ruwamo i wosisi. Yasegana maragasina wai kao ba kaowai e rauyasegana, ba yasegana kega maragasina wai nawaravi, ba pomai e rauyasegana. Ba gwamegwame yabata i wosisi. 17 God yasegana sapamai i terisi kata sita ruyasegana ku dobu. 18 Kao ba pom siti badisi ba yasegana ba baidibara siti buburanisi. Ba God i kinani wai i gaire. 19 Ba i pom ba mara i tom wai, kona kao bai bataina.
20 Ba God i wona, “Aba payapaya yawayawasisi sina pesara okowa sini bonuwisi, ba manu sina robo sapama sini bonuwei.” 21 Kata God enaga kasi aba payapayaya kaikaposi damana, ba sawara yawayawasisi ba bobokwayosi ereonowasi, pesisi nunusi yai i wose. Ba okowa si bonuwei ba manu ereonowasi roborobosi pesisi nunusi yai i wose ba God i kinani wai i nuwagaire. 22 God i gairenisi ba i wona, “Koi tuwa pesara dobu koi bonuwei.” 23 I pom ba mara i tom wai, kona kao nima masiyana.
24 Ba God i wona, “Aba payapaya yawayawasisi dobu sini bonuwei ba meyaga aba payapayaya manamisi, ba garagara aba payapayayisi ba tano ai te botete wai ereonowasi pesisi nunusi yai.” Ba nanakasike i tupuwa. 25 Ba God garagara aba payapayaya pesisi nunusi yai i tupuvisi. Ba aba payapayaya manamisi ba tano ai te botete wai ereonowasi, pesisi nunusi yai i tupuvisi, ba i kinani wai i nuwagaire.
26 Damania ba God i wona, “Pipiya gubati ai tana wosei, kota rutainita.* 1 Corinthians 11:7 Kata enaga siyauwa, manu, ba aba payapayaya manamisi, ba garagara, aba payapayayisi, ba tano ai te botete wai, ereonowasi yabata sini badisi.”
 
27 Damanina ba God pipiya kona rutainina i wosei.
Kona gubanai i wosei,
Sebare ba wasike i wosisi.* Genesis 5:1,2; Matthew 19:4; Mark 10:6
 
28 God i gairenisi ba i wonisi, “Koi tuwa pesara dobu koni bonuwei ba koni taraparanei. Siyauwa nisai, ba manu kaidamo ai, ba aba payapaya ereonowasi tano ai te botete wai koni badisi ba kona pota kabitamnisi.”
29 Ba God i wona, “Keyama uwauwasi ereonowasi, ba keyama uwasi ere pesisi ereonowasi, niko dobu ai a bereberimi wai kami kam. 30 Ba aba payapayaya ereonowasi dobu ai te mamana wai, ba manu ereonowasi kaidamonai ba aba payapayaya dobu ai yawayawasisi te mamana wai kasi kam, sinamona matamatagisi a berisi.” Ba nanakasike i tupuwa.
31 God awaika ereonowana i tupuvisi ba i kinani wai i gaire saki. I pom, ba mara i tom wai, kona kao nima masiyana ba kesana.

*1:3: 2 Corinthians 4:6

*1:6: 2 Peter 3:5

*1:26: 1 Corinthians 11:7

*1:27: Genesis 5:1,2; Matthew 19:4; Mark 10:6