19
Zacchaeus ba Iesu
Iesu i riu ku Jericho, ba kamonai i yewo i nenae. Ba kona meyaginai, sebare kesana, kana waba Zacchaeus i mamana. Kona wai tax aba yuyauna biyisi asi bada kesana, ba sebare marimariyina. Ana waina mekabage, ba Iesu ita kinani. Saba kega rubana, basuna kona wai i dubodubo saki, ba pipiya korotosi si imsi papari. Kona kairavina i vera i nao i nae, ba keyama kana waba sikamo i gaeni. Kata Iesu kona ketanai i botubotu wai, ita kinani. Iesu i botu kona ku gawarina maranai, i gagawa, ba kurina i wona, “Zacchaeus, ke gakira yagiyagina, karaku am yoveyai ana mana.” Damanina Zacchaeus yagiyagina wata i gakira, ba ere nuwagairena Iesu i kaikaivi, ba i urabai i nae ana ku yove.
* Luke 15:2Pipiya ereonowasi nikona si kinani wai si yagisi, ba si rugugu si wona, “Piragagoyo pipiyina saba kurina ebo wagawaga.”
* Exodus 22:1; Nambas 5:6-7Saba Zacchaeus i bomsiri, ba i wona, “Bada, karaku nina ke kinani, au sawara ana keyauwari ruwamo, ba sepina pipiya moyamoyakisi ana berisi. Ba memena bage kotoi wata a kwarumei, ba ana sawara yogina a pisikari wai, ana bere meyei. Ba rubana kesanina asi bata yebo ku tepana ana terei. * Luke 13:16; Acts 16:31Iesu kurina i wona, “Karaku yona yawasa i botu niko ku yove, basuna niko sebare wai yebo kona Abraham natuna. 10  * Luke 15:4; John 3:17; 1 Timothy 1:15Kairavina, Sebare Natuna i botu pipiya siwasiwanisi ina nuvenisi ba ini yawasisi.”
Gold Coin Asi Ten
(Mat 25:14-30)
11 Pipiya nikona sibi taina baenegei maranai, Iesu ana sisiya i tubotaini, ba bi maibai kurisi i sisiya. Basuna matapa i botu Jerusalem ku gwabina, ba pipiya si nosinosi kata, God ana Basileiya mara kesana ita rerematara. 12 Iesu i wona, “Mara kesana, sebare marimariyina kesana i mamana, kona wai pipiya kaimatanina. Ba mara kesana, i tauya ita bowagawaga, ku rabaraba kupura kesana. Ba namai pipiya maragata sita berei kata bi taupauma kairavina, ba yebo ita veramaga mena. 13 Muriyai ita tauya wai, ana saibisaibirisi asi ten i yoriisi, ba kesakesasike wata gold ibo pataisi i berisi. Ba i wona, “Nikosi money ko taura sina bobagibagi yepo ana veramaga.
14 Saba ana pipiya si sinikikiyei wai kairavina, i nae ba murinai wara si porai si wona “Niko sebare kega ama waina kurikai ini Taupauma. 15 Saba sebarena si wosei i Taupauma, ba i veramaga mena ana ku yove. Ba ana saibisaibirisi money i berisi wai, asi wara i porai sita botu, ba karisiyai ita kuiri kata, ana money mekabage wata si wosei.” 16 Ana saibisaibirina kesana i nao i botu wai i wona, “Bada am gold kesana ku beriku wai yebo ten tepanai a wosei”. 17  * Luke 16:10Ana bada i kaobeyei i wona, “Kuwose kabitamni, kom aba saibisaibira gairem. Sawara soesoena ku wose kabitamni kairavina meyaga kaikaposi ten ana berim kuni badisi. 18 Ana saibisaibirina kana bi ruwamo i botu ba i wona, “Bada am gold nina, ku tepana yebo yaro sepina a wosei.” 19 Ana bada i kaobeyei i wona, “Kom meyaga kaikaposi yaro sepina ki badisi.” 20 Ba ana saibisaibirina kesana yebo i botu kurina, ba i wona, “Bada am gold ku beriku wai nina, garai a sumai ba ai buneyei i mamana. 21 A nagarim, basuna kom sebare padapadam, kom awaika kega ku tereterei wai ke yuyauni, ba awaika kega ku bobaoni wai ke bo’oyauna.” 22 Ana bada i kaobeyei i wona, “Kom aba saibisaibira kawakasekasem, kom i kesim am sisiyai ani buibuiyim. Ku kuiri kata yauku sebare padapadaku, awaika kega a terei wai a yuyauni, ba awaika kega a baoni wai a bo’oyauna. 23 Awaika kairavina au money kega ku terei i bagibagi? Kata a veramaga wai yebo yogina tepanai ata yauni.” 24 Damanina pipiya nai parinai simsimsiri wai, kurisi i wona, “Gold karinai ko yauna taveyei, ba ko nae nao saibisabirina karinai gold asi ten te mamana wai ko berei.” 25 Saba kosi si wona, “Bada, kona wai gwabinai matapa gold asi ten te mamana.” 26  * Matthew 13:12; Luke 8:18Taupauma i kaobeya i wona, “Pipiya iyabosi wata gwabisi yai sawara pesarisi te mamana wai, yebo tepanai ana berisi ani pesari. Ba saba, iyabosi wata gwabisi yai kega kesana awaika emamana wai, awaika yogina ikei gwabisi yai e mamana wai, ana yauna taveyei. 27 Ba nakosi kau abiya, iyabosi kega asi waina yauku ati Taupauma wai, ko yaunisi ko botu nina naokuwai koni kasibunuwana.”
Iesu Ana Riuna Ku Jerusalem
(Mat 21:1-9; Mrk 11:1-10; Jhn 12:12-15)
28 Iesu nikona i sisiyei i kakaba wai, i tauya i nao i gegae ku Jerusalem. 29 Ba maranai i botu Bethphage, ba Bethany meyagisi ku gwabisi, koya kana waba Olives tepanai ana Nonorayauna ruwamo i poraisi si nao. Ba kurisi i wona, 30 “Koi nao ko nae nao ku meyaga naoti yai. Ba kona riuriu wai, donkey natuna nigonigorina kona kinani. Kega meyana pipiya kesana i geru ku tepana. Ko tombubauni ba ko yauni ko botu nikei. 31 Ba memena bage kotoi wata ina toirubaimi ina wona, “Awaika kairavina ko tombubauni? Ko wonei ko wona, Bada e waiwaini.” 32 Pipiysi iyabosi wata i poraisi si nae wai, awaika wata Iesu i wonisi wai nanakasike i tupuwa si kinani. 33 Ba donkey kana nigora si tombubauni maranai, donkey babadisi si toirubaisi si wona, “Awaika kairavina donkey ko tombubauni?” 34 Kosi saba si kaobeyisi si wona, “Bada e waiwaini.” 35 Damanina si yauni si nae Iesu kurina, ba kasi gara ku tepana si garu gegeyana, ba Iesu donkey ku tepana si gerui. 36 Iesu i geru i nenae wai, pipiya kasi tarasowo si botavetaveyana ba naonai ketai si yabara. 37 Ba i botu Olive koyana ita gakirei gawarinai, ana Nonorayauna korotosi si dagui wose kaimasavisi i wose si kinana kairavina, gamosi kaikaponai God si bokabakabari. 38  * Psalms 118:26; Luke 2:14Si wona, “Taupauma Bada kana wabai e botubotu wai, God ini gaireni. Nuwanuba sapamai ba Kadara God kurina.” 39 Pharisee biyisi mutusi koroto kamonai Iesu kurina si wona, “Bi beyebeyena biyim, am Nonorayauna ke wonisi kawasi sina pota.” 40 I kaobeyisi i wona, “A wonewonim kosi kawasi sina pota wai, saba akima sina parara”. 41 I botu Jerusalem ku gwabina maranai, i kinana meyagina i kinani, wai kairavina i tou. 42 I wona, “Kom niko marai awaika nuwanuba ita berim wai kuirina wata kuta yauni. Saba karaku kega rubana matami yai kuna kinani. 43 Mara ina botu wai, kam abiya sina botu sina gari pipinim, ba sini subibirim, ba sepinai ba seipinai, sina riu beyebeyim. 44  * Luke 21:6Kom, ba natunatum am papa kamonai te mamana wai, sina kasi baigoyonimi. Kega kesana akima kana gawarai e mamana wai, sina boterei kana gawarai ina mana. Basuna kom God i botu kurim wai marana kui buruburuvei.”
Iesu I Nae Ku Yove Taparoro
(Mat 21:12-16; Mrk 11:15-18; Jhn 2:13-16)
45 Damanina, Iesu i riu ku yove taparoro kamona, ba pipiya sibi gimogimona wai, i rukwabina si rukasikasibau. 46  * Isaiah 56:7; Jeremiah 7:11Kurisi i wona, “God wonana i kirumi i wona, au yove wai pari yovena. Saba komi ko wosei wai pisipisikarisi asi aba kobakoba yovena.” 47  * Luke 21:37Marana patepatena yove taparoro kamonai ibi beyebeyena. Saba priest babadisi, ba giu bi beyebeyena biyisi, ba pipiya asi babada asi waina sita kasibunui. 48 Saba kega keta memena si panani ba sita wosei, basuna pipiya ereonowasi kona wata wonana sibo kikisi.

*19:7: Luke 15:2

*19:8: Exodus 22:1; Nambas 5:6-7

*19:9: Luke 13:16; Acts 16:31

*19:10: Luke 15:4; John 3:17; 1 Timothy 1:15

*19:17: Luke 16:10

*19:26: Matthew 13:12; Luke 8:18

*19:38: Psalms 118:26; Luke 2:14

*19:44: Luke 21:6

*19:46: Isaiah 56:7; Jeremiah 7:11

*19:47: Luke 21:37