23
Damanina ba pipiya duvuna ereonowana si bomsiri, ba Iesu si urabai si nae Pilate kurina. Ba namai Pilate naonai, si dagui sibi kunumakei. Si wona, “Niko sebare ama dam ibi beyena goyoisi wai, ka panani. Pipiya i wonisi kata, Taupauma Caesar kurina tax kega sini maisa, ba i wona kata kona wai Taupauma Keriso.” Pilate Iesu i toirubai i wona, “Bisuwona kom Jew biyisi asi taupauma?” Iesu i kaobeyei i wona, “Eee mekabage ku wona wai, damanina nanakasike.” Pilate priest kaikaiwabosi, ba pipiya korotosi kurisi i wona, “Niko sebare kega kesana ana goyona a panani, ba saroba ata berei. Saba kosi si kao tupetupena si wona, “Judia kupurina ereonowanai, niko sebare ana bi beyebeyenai, pipiya kamosiyai reso, ba bi rauwa te tuputupuwa. Galilee yai i dagui, ba i botu karaku nikei i verakasibau.” Maranai, Pilate nikona i nonori wai, i toiruba i wona, “Niko sebare Galilee biyina kona?” * Luke 3:1Kona maranai wai, Herod yebo i botu Jerusalem kamonai i mamana. Ba maranai, Pilate i nonori kata Iesu kona ana bibadana kupurinai i botu wai, damania Iesu i porai Herod kurina. Ba maranai, Herod Iesu i kinani wai, i nuwagaire saki. Basuna warana i nonori, ba niko mara veoromina ibi potapota, kata ana waina mekabage ba ita kinani. Ba ana waina Iesu, matakira ita wose ita kinana. Herod toiruba pesarisi Iesu i toirubai, saba Iesu kega i kaobeyei. 10 Priest kaikaiwabosi, ba giu bi beyebeyena bitasi si bomsiri, ba kunumaka kaikapona Iesu si berei. 11 Ba Herod ana abiyabiyisi yabata Iesu si namei, ba si gigimi, ba gara monimonikina si kotei, ba si porai i veramaga Pilate kurina. 12 Kona maranai, Herod ba Pilate si kwainana, basuna asi ruwamo wai si abiya katamana. 13 Pilate pipiya asi babada yabata, ba priest kaikaiwabosi i yorisi si notuwa, 14 ba kurisi i wona, “Niko sebare ko yauni ko botu kuriku, ba ko wona kata kona pipiya ibi naovena goyoisi.” Saba, nina naomi yai ai kasekasemaini, ba a panani kata kega kesana ana goyona awaika, ba koti kunumakei. 15 Herod yebo, kega ana goyona kesana i panani kairavina, i porai i veramaga kurita. Karaku nina ko kinani, niko sebare kega kesana awaika i wose goyoi, ba ina rabobo. 16 Kona kairavina, kana kwapui, ba kana boterei i na nae. (Jew biyisi asi dudura kata, baisaubona kamna maranai patupatumina kesana sini baba wai sina tombauni.) 18 Damanina koroto tupana si para takuri si wona, “Ko kasibunui! ba Barabas kairavikai ko tombubauni.” 19 Barabas kona meyaga kaikapona kamonai bi rauwa, ba i kasibunuwa kairavina ku patuma yovena si tere riuwei. 20 Pilate ana waina kata Iesu ita rubotaveyei ita nae kairavina, koroto kurisi i baba mena. 21 Saba kosi si para damadamana, si wonawona, “Ko tuparatui! Ko tuparatui!” 22 Mara kana bi tonuna Pilate kurisi i sisiya i wona, “Awaika kairavina, awaika i wose goyoi? Yauku kega ana goyona kesana a panani, ba ina rabobo. Kona kairavina ana wonisi sina kwapui ba ana boterei i nanae.” 23 Saba gamosi kaikaponai, si para tupetupena kata, Iesu sita tuparatui, si parapara yepo, Pilate si getawani. 24 Damanina Pilate asi waina i wosei. 25 Barabas kairavina si baba wai, patuma yovena kamonai birauwa, ba kasibunuwa kairavina i mamana wai, i botaveyei. Ba Iesu i bere taveyei kurisi, kata awaika si waiwainei wai, kurina sita wosei.
Iesu Si Tuparatui
(Mat 27:33-44; Mrk 15:22-32; Jhn 19:17-24)
26 Damanina ba abiyabiyisi Iesu si uraba taveyei. Ba si nenae maranai, sebare kesana kana waba Simon, Cyrene biyina i riuriu ku Jerusalem wai, si panani. Abiyabiyisi si yauni, ba korosi ku tepana si terei, ba si wosei Iesu murinai i yewo si nae. 27 Koroto kaikapona Iesu si kibi si nae, bibaine mutusi yabata murinai sibi nuwapoya, ba si tou rasarasa, ba si nenae. 28 Iesu i taibira kurisi, ba i wona, “Jerusalem bibaine! kega kairaviku ko tou, saba komi i kesimi kairavimi, ba natunatumi kairavisi ko tou. 29  * Luke 21:23Kairavina, mara e botubotu, ba kona maranai pipiya sina wona, “Saito naki, kata bibaine si kaipoki, ba kega meyana si tuwa kona si tomana.” 30  * Hosea 10:8; Hebrews 6:16Kona maranai, pipiya koya kaikaposi kurisi sina wona, “Ko peku ku tepakai,” ba koya yogiyogisi kurisi sina wona, “Ko sowoikai.” 31 Kairavina keyama matagina maranai, pipiya nikosi wose sina wose wai, keyama ina maowa maranai wai awaika ina tupuwa? 32 Abiyabiyisi yebo, sebasebare botabira bitasi asi ruwamo, si urabaisi si kasibau, Iesu yabata, sita kasibunuisi. 33 Maranai si botu gawara kana waba, Gayamateuteu ku gawarina wai, Iesu namai si tuparatui. Ba botabira bitasi asi ruwamo yebo, kesana kasaunai, ba kesana gedunai, si tuparatuisi. 34  * Psalms 22:18; Isaiah 53:12Iesu i wona, “Tama ke nota taveyisi kairavina kega si kuiri awaika te wosewosei.” Ba kana gara aba binebine si garui ba si kodei. 35  * Psalms 22:7-8Pipiya nai simsiri sibi kinana, ba Jew biyisi asi babada Iesu si kao bibisakei. Si wona, “Pipiya mutusi i yawasisi, ba kona Keriso, God i binei wai, mede i kesina i yawasa meyei tana kinani!” 36  * Psalms 69:21Abiyabiyisi yebo, si botu si namei, ba wine kawasi kwamkarina si yauni si tomani, 37 ba si wona, “Kom Jew biyisi asi taupauma wai, i kesim ki yawasa meyeim!” 38 Ba korosi yai, gayamina tepanai nikosi wona si kiruma si wona, “NIKONA JEW BIYISI ASI TAUPAUMA” 39 Nakoi sebasebare kawakasekasesi nai si roroke wai, kesana Iesu i namei i wona, “Kom Keriso kona? Kom ba yakai ki yawasita!” 40 Saba, kesana i bomsiri kwainana i yegai i wona, “Kom God ke naganagarei kona kega? Kom ba kona wai, sarobina kesanina ko yuyauni. 41 Kota saroba ta yuyauni wai i gaire, basuna wose goyogoyosi ta wose kairavina, sarobina ta yuyauni. Saba niko sebare kona kega kesana awaika i wose goyoi.” 42 Damanina ba i wona, “Iesu am ku Basileiya kuna riuriu wai, kega ki notawapiku.” 43 Iesu i kaobeyei i wona, “Abi suwonim karaku kom, ba yauku paradaisi yai tana mana.”
Iesu Ana Rabobona
(Mat 27:45-56; Mrk 15:33-41)
44 Matapa ibi kao basuna, ba kao rarana i boterei, ba baidibara kupura ereonowana i sowopotai. Ba nanakasike i mana yepo 3 o’clock rabisiai. 45  * Hebrews 6:19-20, 10:19-20Ba yove taparoro kamona, garai i tupayaragi wai, garana i tamosika ruwamo si tupuwa. 46 Ba Iesu gamona kaiponai i para i wona, “Tama ku yarom kanumiku a tereterei.” Nikona i wonei murinai wai, i rabobo. 47 Ba abiyabiyisi asi bada kesana, niko wose i tupuwa i kinani wai God i bokabakabari ba i wona, “Bisuwona niko sebare wai, kona sebare gairena.” 48 Pipiya ereonowasi si kesanisi si raugayo, ba niko wose i tupuwa si kinani wai, ere nuwapoyisi nuwanuwasi si botawana ba si veramaga asi ku yove. 49 Saba pipiya iyabosi Iesu si kuira sakiyei, ba yebo bibaine iyabosi wata Galileeyai si kibi si botu wai, rabarabai naki si imsiri, ba nikosi wose si kinakinana.
Iesu Si Dogui
(Mat 27:57-61; Mrk 15:42-47; Jhn 19:38-42)
50 Kona maranai wai, sebare kesana kana waba Joseph, rorititaina duwuna kamonai i mamana. Kona wai sebare gairena kesana, ba ana yawasa totorina. 51 Maranai, Rorititaina si duwu ba niko wose sita wosei wai, kona kega i damaninei. Kona ana meyaga Arimathea, Judia kupurina kamonai, namai i botu. Ba kona wai God ana Basileiya ana botubotuna i potapotai. 52 I nae Pilate kurina, ba Iesu tupuvina kairavina i baba. 53 Ba damanina i nae Iesu tupuvina korosi yai i terekirei, ba linen garanai i sumai. Ba karawaga wauna mom, akima nadegubina si karoi. Ba kega kesana kotoi si terei wai, namai i dauwei 54 Kona kaona wai bobunaga marana ba Sabbath marana matapa ine ratui. 55 Ba bibaine iyabosi wata Iesu Galilee yai si kibi si botu wai, Joseph yabata si nae ba karawaga si kinani. Ba mekabage wata Iesu tupuvina kamonai si terei wai, si kinani. 56  * Exodus 20:10; Deuteronomy 5:14Damanina si veramaga asi ku yove, ba Iesu tupuvina kana bane si bobunaga. Ba Bada ana kao tunetune kairavina si bosisiri wai, Sabbath maranai si yakam.

*23:7: Luke 3:1

*23:29: Luke 21:23

*23:30: Hosea 10:8; Hebrews 6:16

*23:34: Psalms 22:18; Isaiah 53:12

*23:35: Psalms 22:7-8

*23:36: Psalms 69:21

*23:45: Hebrews 6:19-20, 10:19-20

*23:56: Exodus 20:10; Deuteronomy 5:14