2 KOLINIT
Pawl inalet kweitan nimug nein Kolinit, silma̱nin tayakelesiys ven towen bikakins asisinap kalbaleb. Wankuyeim mo ipiyaves asisinap kalbaleb; mapuna asisinap bwanabwein bulagan ikow Titos, inow Pawl waseg. Mapuna imwa̱saw Pawl, mo kwayuwein-vak silet ilel min-Kolinit pines.
Kweiboug mwasanin nag itams Pawl nakaleiwag waseg, mapuna ilel kwayuwein let towen, ikka̱nes. Anilivan-vak nilel silma̱nin muloul; ilana, “Mtowen Titos bikow mimuloul pines tasimavs tasiyas niyakelesiys Yelusalem waseg.”
Anilivan-vak nilel liva̱nen nawotet moumouvit, peinan itita̱vin, igeiguy bulagan Yeisuw, mapuna igeg a̱ban vena babaw waseg.
1
Nakabsilamaw
Kalin nuwag min-Kolinit yakamiy.
Yey Pawl, takawein liva̱nen Yeisuw Kelis, yey; peinan Yowbad nanon ma̱wan. Yey soug bwadads Timotiy nakalel milet neiw, kuvinis, Yowbad natayakelesiys yakamiy ven Kolinit waseg, simiyas tasiyas tayakelesiys ven avakaein Akay waseg.
Tamads Yowbad son daGuyaws Yeisuw Kelis bisiwyoubumiy mo beitaw nuwamiy.
A̱ban igeg tage ikalin nuwan
Kalin nuwem Yowbad. Mtowen daGuyaws Yeisuw Kelis Taman. Mtowen anmwa̱net ililabeids, mo itout nanouds.
Kweiboug abem igeg ilabem va̱gan bakalabes tasiyas abes igeg. E, bakalabes tasiyas Yowbad inalab to nilabem.
Kelis namouvit singay kalilivet, mo singay-vak ililabem.
Takinew abem bigeg mo bakalabeimiy va̱gan beitout ninoumiy, peinan abamiy igeg yakamiy. Takinew abem bwein, bakalabeimiy va̱gan beibwein abamiy. Yowbad ililabem mo kakamtilakeimiy va̱gan bukukwakins Yowbad bilabeimiy, magat bukwaptuleimiy waseg abamiy kalbaleb, ma̱wan abem yakamey.
Kakakin-wan bukusesus bwein. Abamiy igeg ma̱wana abem yakamey, tage Yowbad bilabeimiy ma̱wana yakamey.
Sigwey, awoum kutagouwa̱wes kweiboug abem igeg ven Esiy nakases. Singay kawta̱mat, kadokena kid mwamovem bo ikous.
Kadoki bo beiwemas; tage Yowbad tatawtoun, taykitun takanigs; bo ikaluweg abem kalbaleb va̱gan bakanamis mtowen bikatinabwem; awoum bakanamis waseg matawtoun tatinem.
10 E, kakita bakakanig tage Yowbad ikatinabwem; e, tut wanakoug mo bikatinabwem. Kaninamis-wan peinan bo bikatinabwem waseg abem igeg.
11 Yakamiy kulabemas peinan kuntougis Yowbad bikatinabwem; e, kunitougs simiyas babaw gamag, mo biligen Yowbad, bikatinabwem, mo bikalin nuwads simayas yakamiy.
Pawl sivinan binekes min-Kolinit
12 Amalivan tawtoun peinan kakakin-wan amasinap bwanabwein, kamnat. Nag ma̱wan ven watinow sinapun, tage peinan Yowbad nisiwyoubum iva̱gem mo nakamlavag takamnat yakamey, amasinap bwein wasigeis babaw gamag; singay gog wasigeis yakamiy.
13-14 Imilet nakalel kuvinis amalivan didumwal, kamnat. Kalamwey-nen kukwakins; sivinag geg bukuyakousis sinap kamnat, mo tutan daGuyaws Yeisuw beiyum beim mo bukumwa̱saws pinem tawlimiyas yakamey, o yakamey-vak bakamwa̱saw pinamiy tawlimayas yakamiy.
15 Kweiboug akakina bukuyakousis amisinap kamnat, mo ivag sivinag wanmugwana baw balakwaneimiy sivay, va̱gan bukumwa̱saws sivay.
16 Ivag sivinag balakwaneimiy mo banoun ban Masidoniy; ba̱yum baw, mo bukutaneigs ban Yudiy.
17-18 Awoum kudokes isisiyuw nanoug peinan nag aw. Ven watinow gimgilis mwasanin itimatamsa mav. Yey nag ma̱wan, nag ba̱tam mav. Tabudabod tatoukum Yowbad.
19 Kweiboug sigwey Silva̱nos son Timotiy nakageiguy liva̱nen Yowbad Natun Yeisuw Kelis; mtowen nag itimatama mav, tut babaw beitam mounid.
20 Mtowen Kelis waseg taba̱nes youd babaw bwanabwein, kweiboug Yowbad nilivnek. Mapuna tayemens waseg Yeisuw, Yowbad yakawanan silma̱nin.
21-22 Yowbad gog bo niva̱geids Kelis angamag simayas yakamiy, mo isekeids dawotets; mamagina napulsilas bo isekeids Kululuwan tonen wanuwads, mo takakins ikayuseids.
23 Tage nag aw Kolinit, peinan nag sivinag baka̱neimiy. Tabudabod Yowbad.
24 Nag peinan tayakeikay yakamey, tapwa̱loul waseg, nag. Kalabeimiy va̱gan bukumwa̱saws, peinan nukutawtouns mitapwa̱loul waseg.