2
Kelis nag ikaypom sinap
1-2 Kelis waseg bweina bitaguyes sidayas va̱gan beibwein asisinap, o bitasiwyoubus tasiyas, o bitamsamwas kululuwan waseg, o bikalin nuwads sidayas wasigeis. Mapuna kadiloka bukulatanes ninoumiy simsimiyas wasigeis, bimlavag katanok-wan, son misiwayoub; kululuwamiy o kateimiy bimlavag katanok-wan. Baligen amisinap ma̱wan, yey singay bamwa̱saw.
Awoum bukwaya̱pams amisinap; awoum! Awoum bukuyamweneimiy mamagina guyawaw yakamiy, tage kadiloka bukuseibweimiy, bukuma̱nums, simsimiyas wasigeis.
Awoum bukutawleyes simiyas mo bukuwotets yakamiy miwotet; awoum. Tage bukumtakavates beibwein simiyas.
5-6 Ninoumiy kuva̱ges ma̱wana Yeisuw Kelis nanon. Mtowen mounid Yowbad tatonen, tage nag ikayus Yowbad nakaleiwag o yakawanan, nag.
7-8 Tage nisew yakawanan tonen wanakaew, ibus imligamag, ikow nawotet mamagina touwat. E, gimgilitoun towen, vayuwein mo ibus, peinan itam won kanig waseg, mo ikanig waklos.
9-11 Mapuna Yowbad bo iyamwen, mo isek yagan towen bimgwayes yeg babaw wasigeis, va̱gan gamag babaw ya̱kids mo bitakululs Yeisuw yagan waseg, takinew min-liba̱lab, o takinew ven watinow gimgilis ya̱kids, o takinew mina-Tum, bitakululs bitalivans mamagina, “Yeisuw Kelis guyaw tonen.” Mapuna gamag babaw mo bitayakawanes Tamads Yowbad.
Ven watinow nakamnat ya̱kids
12 Sigwey yakamiy, bweina kuta̱mes ateimiy, ma̱wana Kelis. Peinan tut babaw kukwanawes aygag; o peinan kweiboug sigwey yakamiy nitasesus nukkwanawes aygag, tage tut towen kadiveiyov ases, kadiloka bukutawtouns, son amipwa̱yat bukugouls Yowbad waseg, va̱gan bikatinabweimiy, tatanok tatanok yakamiy.
13 Yowbad gog wananouds niwtuwotet mo taninuways aveiyag sivinan mo bitava̱ges ma̱wan.
14 Igaw bukuwwotets, awoum kubwayouys o kuvtokays livan; awoum.
15-16 Bweina beivag amisinap kamnat, bwanabwein, Yowbad nitun yakamiy, mamagina wodam yakamiy simiyas tasiyas tadadubs. Tasiyas gog takalbalebs tage yakamiy amisinap kamnat; liva̱nen mwamov nises wasigeis yakamiy. Kukin beivag amisinap kamnat, igaw yam towen Kelis beiyum beim mo bakineimiy bamwa̱saw balana, “Anagin gunawotet tasiyas. Nag awotet mav wasigeis tasiyas.”
17 E, peinan kusimounids o kutoukums Yeisuw waseg, mikawotet mamagina lun bulukwan silma̱nin Tamads Yowbad. Kukin yey-vak beiweigs mamagina lun bulukwan yey, gunawotet towen mo binek miwotet yakamiy, silma̱nin Yowbad, mo bikalin nuwag, bitamwa̱saws sigwey yakamiy.
18 O yey, o yakamiy-vak, ikadiloka bitamwa̱saws babaw ya̱kids.
Timotiy son Epaplodit
19 Adok daGuyaws Yeisuw bilabeig, kadilakusa mo bakayeb Timotiy beiw, mo bimey bulagamiy, baligen mo bamwa̱saw.
20-21 Amateiyun-wan kaninuweimiy yam babaw soug Timotiy, ikalin nuwem yakamiy. Tage babaw gamag sikanuway kweitan-wan, sivines sivavag tatineis biwteles; nag ivag sivines Kelis nawotet.
22 Bo kukwakins Timotiy ansinap bwein; mamagina natug tatoneig nililabeig Yeisuw Kelis nawotet silma̱nin.
23 Igaw bakatiluteg kaleiwag silma̱nig, adok mo bakayeb Timotiy beiw.
24 Yey-vak, adok daGuyaws bilabeig, tut kadilakus waseg mo baw.
25-26 Kadiloka bakayeb Epaplodit-vak beiw. Mtowen bwadads, ililabeig va̱gan bakatamap waseg Seitan, atmapumiy yakamiy bo imtakavateig. Singay sivinan beiw bilakwaneimiy. Igeg nanon peinan nukuliganes bulagan ankatoun, tage nag sivinan bukuliganes.
27 Ankatoun avakaein, kakita bikanig, tage Yowbad inok nuwan mo iyamov; o yey-vak, Yowbad inok nuwan yey; awoum va̱lam kutukut ballouvat.
28 E, singay sivinag bakayeb mtowen beiw, bukukines vayuwein, mo bukumwa̱saws; o yey-vak bo beitout nanoug.
29-30 Igaw beiw kadiloka bukutams waseg amibwabwal mtowen, sona-vak bikalin nuwamiy peinan daGuyaws nagamag towen. Kadiloka kuvna̱ses babaw tasiyas asisinap ma̱wan mtowen Epaplodit. Yakamiy bukulabeigs, nag gog, miked nag. Mtowen gog Epaplodit ililabeig, singay keikay inawotet, waseg kakita bikanig, Kelis inawotet towen.