1 Pita
Pitayelen zapat meluwaŋ ŋeŋaŋgatnaŋ
Zapat meluwaŋ kapi Pitayaŋ kuye. Ek nemba Zisasiyaŋ eleŋgolamaŋ tazulutme kumtetime kwitnaŋ kwitnaŋ mulaloŋ pemti Zisas mâpmege (Luk 5:1-11). Ma egaŋ Zisasimak maŋgeen zet abatatatnaŋbeŋ. Zet notnaŋ an ŋenaŋ ku zenzeyelen egaŋ ilak abak zewaŋgut zet ilak penaŋ zeye. Egat mulup zet Zisasiyaŋ omba penaŋ zemsaye.
Pitayaŋ zet kapi am Zuda maŋgeengatnaŋ nâmkiŋpepeŋinmak kelaŋ kumti msat sambe mebet kokotnaŋ ekŋengat zet kapigok kuye. Ekŋenmagen nukŋaŋ sokbewe keyet weyeyaŋ mulup mtabep keyepmti sisipeŋpeŋ mimindawep ma nukŋaŋ sepem ikŋak ikŋak sokbemindame gwaŋ gwaŋ kumti tabep. Ma naman mopmanegak yaŋbemti Kilais kokotnaŋgalen weyaŋbe weyaŋbe mulup eweŋanegak mti tabep.
Pitayaŋ zet kapi Loma msalen tati kuye kan keyet msat Loma keyelen kwitnaŋ ŋen Babilon kuwien enenogat nukŋaŋ dapmelaŋge ekŋen yaŋbemti tiwewen ke sakam itnaŋaŋ Kawawaŋgalen amnaŋ nukŋaŋ Babilon msalen tati tiwienok kataŋ. Kegogapmti Pitayaŋ ekŋenaŋ eksemti tatagat zapat meluwaŋ kapi kumindaye.
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ 1 Pita zapat meluwaŋ keŋan talip:
1:1-2 Zet yaŋbemti zenzeyelen zet
1:3-12 Kawawaŋaŋ ndaaŋgalalaŋgalen keŋ mwat zenzeyelen zet
1:13–2:10 Teŋ mama keyelen zemgwatnaŋ zet
2:11–4:19 Nâmkiŋpepemak ekŋenmagen nukŋaŋ ma sisipeŋpeŋ sokbeme zigoset epumti tatatgalen set katnaŋ bembeŋaŋ
5:1-11 Nâmkiŋpepemagen keŋ mtoti mama katnanen zigok mamayelen zetnaŋ
5:12-14 Zet zemdelaŋ zenzeyelen zet
1
Neŋ Pita Zisas Kilaisiyelen mulup an mamti egalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemkawaŋ bembeyelen nâmti nakumtetiyeyaŋ zet zapat meluwaŋ kapi Kawawaŋgalen animbi mukupnok msalin peme tapme kileŋ Pontas ma Galesia ma Kapadosia ma Esia ma Bitima Plowins ekŋen keyet keŋaŋ mamaip ingat bema kozin. Kawawaŋ Bipmnaŋ ikŋaŋ nâme weŋge kataŋ in indakumtetiye. In Emetak Teŋaŋ keŋin mme teŋ penaŋ bembeyet ma zetnaŋ gawepumti mamayet Zisas Kilaisiyelen sipmaŋaŋ zulutindeye. Inmagen Kawawaŋgalen keŋ taolet ma keŋ sewakŋaŋ sambeleŋti weweyet nâmti mandunduyap.
Webe webenn Kawawaŋmagengatnaŋ mama kanzizit tiwanup kemagen bemti mamambanup
3-4 Egaŋ Zisas Kilais gakikiengatnaŋ mme wage egaŋ ningat keŋaŋ beme nin ekgapmti mama mimi alakŋaŋ aŋgalaŋ gogotnaŋ temaŋ penaŋ tazin keyet penaŋaŋ Kawawaŋaŋ kot ndatime mebegalen damuŋ webematatnup. Kululuŋengalen milombi lombi ku sambumbuyelen ma yomgalen zukulak ku niniŋaŋ ma kok biliŋ biliŋ ke ingat zapat bempepeŋaŋ tazin ke maneti in toŋaŋ bembeyet kegok mge keyepmti nin Kawawaŋ Amobotnaŋ Zisas Kilais egat Bipmaŋ masesewatpemambanup. Mti Kawawaŋ winde toŋaŋaŋ winde indame in nâmkiŋpepeen katikŋaŋ bemtati mane peme msalen mama kan delaŋ zeme milombi lombiŋin kalaŋ kumti bembeŋaŋ ke toŋaŋ bemambepgat zapat aŋgalaŋindeye. Kawawaŋaŋ toŋaŋ bemti mambepgat zeye ke bamgat Kawawaŋaŋ ikŋaŋ msokbewe. In keyet oloŋen palen mamambep. Ma Kawawaŋaŋ nâmindeme nukŋaŋ palen moti keyet kembeŋ palen mambep keyaŋgut keyaŋ kan isikŋaŋ bugan tabeyet nâmisimti mambep. Nâip, gol ek ŋep yek bembeyelen yaŋaŋaŋ tep keŋan toti mamsokbein. In nâmkiŋpepeŋin penaŋaŋmak penaŋ keyet yaŋaŋ nukŋaŋ sokbemindame keyaŋ mkawaŋ beme Zisas Kilais kokotnaŋ kanen inmagen keŋ sekŋeyak ma sesewat ma elimiak miak sokbemindawe. In Zisas Kilais ek sek sepemaŋ penaŋ ŋep ku ekbienaŋgut gogot etaŋ mamsaip ma kan pigogat zikalinaŋ penaŋ ku ekti belak etaŋ manâmkiŋpeip. Mti olim sesewat mobotnaŋ igagen penaŋ manâmsaip keyepmti nâmkiŋpepeŋinaŋgat penaŋaŋ Kawawaŋaŋ bamgat aŋgalaŋindewe.
10 An golaŋ zenze an ekŋenaŋ Kawawaŋgalen keŋ taolet inmagen alak tasokbein keyet zetnaŋ zemkawaŋ bemkwabien. Ekŋenaŋ Kawawaŋaŋ gilik zemindatiwe zet keyet yaŋaŋ nâsâgât mulupmaŋ omba penaŋ mbien. 11 Kilais ek sindem nâmeti bam gakikiengatnaŋ wati mama mundum zapatnaŋ Kawawaŋgat betnaŋ penaset windeen moti tiwe keyet zet Emetak Teŋaŋ golaŋ zenze angat keŋinan beme ekŋenaŋ kan zukŋan penaŋ ma kwitnaŋ kwitnaŋ ziboŋaŋ tasokbeme Kilaismagen kogok sokbewe zemti ektitimti mamkwabien. 12 An am yomengatnaŋ gilik zemindatitiyet mulupmaŋ mbe keyet an golaŋ zenze an ekŋenaŋ zetnaŋ zewienen ilinmagen sokbesâpmme ku zewien. Ekŋenaŋ zet zewien keyet penaŋaŋ an ekŋen Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ timti inmagen kozeme Emetak Teŋaŋ kululuŋengatnaŋ toti zelin winde same in keŋ gilik zenze taegip keyaŋ an golaŋ zenze an ekŋengalen zelin penaŋaŋmak sokbein kogok bein. Âpme Kawawaŋgalen ensel ekŋenaŋ kogogak zet keyet yaŋaŋ nânâyelen mulupmaŋ mamip.
Mama mimi itnaŋaŋ bekanaŋ bamkumpemti alakŋaŋ mbep
13 Kogogapmti Zisas Kilaisiyaŋ gilik zemkoti keŋ taoletnaŋgat aŋgalaŋindewe keyepmti in keŋin kume kwaopme keŋin sekŋin ekdamuŋ mti nâpeŋ nâpeŋ tati webemti mamambep. 14 In animbi Kawawaŋgalen zet gawepumti mamaip. In eweŋan nâmkiŋpepepiŋ mambienen kwitnaŋ kwitnaŋ bekanaŋ msâgât keŋinaŋ puŋpuŋ mamtemien. Kan pigogat mama mimi bekanaŋ ke ewe ku mâbep. 15 Kawawaŋ ek teŋ penaŋ mamain egaŋ indakumtetime kobien keyepmti in mama mimi teŋ mti egaŋ mamainok mait. 16 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen meluwaŋ kapigok mimiŋaŋ,
“Neŋ teŋ penaŋ mamayap keyepmti in kegogak teŋ ŋegak mambep.” (Wok Pris 11:44-45; 19:2; 20:7)
Kawawaŋaŋ tosa temaŋaŋ ndakwitimti gilik zemndatiye
17 Kawawaŋ ek am kwizet buŋaminmak ma kwizet buŋaminpiŋ keyet ku manâin. Egaŋ amgat mama mimi zigok tazin keyet kataŋ ekti zetn manzemdelaŋ zein. Keyepmti in egat, “Bien” zemti mukulem mimiyet dundumsawep beme msalen kapi mamti ek eksempemti masesewatpemambep. 18 In kapigok ŋep nâmtalip, in eweŋan yeŋsokŋine ekŋengalen mama mimi yaŋepiŋ bekanaŋ ke timti mamkwatnepeme gilik zemindatitiyelen tosaŋin gol ma silwa yek bembeŋaŋmak keyaŋ ku indakwititiŋaŋ. 19 In Kilaisiyet sipmaŋ tosa temaŋ keyaŋ indakwititiŋaŋ. Kilais ek sâpe sâpe bumbuyelen sipsip keboŋ lingit zembeŋepiŋ ma kwetetepmaŋ penaŋ. 20 Ek eweŋan msat kululuŋ ewe sokbembepiŋ tapme mulup zet ke mimiyet zempepeŋaŋ. Yaŋ kan ke daŋgome Kawawaŋaŋ peme totmamti gakimti wage ke ingat nâmti kegok mge. 21 Mti Kawawaŋaŋ in ekmak tusumindeye keyet nâmkiŋpemti maip. Kawawaŋaŋ ikŋaŋegak Zisas gakikiengatnaŋ mme wapme mundum zapatnaŋ ikŋaŋgat betnaŋ penaset windeen mopeye kegogak in Kawawaŋaŋ ikŋaŋ kot ewe indadagat webematalip.
22 In Zisas Kilaisiyelen buŋam zapat penaŋ kapi zemti gawepu mmame keyaŋ keŋin mme kwetetepmaŋ beye. Âpme in Kilaismagen nolinemak gogot penaŋ mti mamaip keyepmti in keŋ kwep penaŋ bemti mama ke gogot palen giŋgiŋ mti mbep. 23 Kawawaŋaŋ mama alakŋaŋ indayeen keyaŋ ingat dukŋin alakŋaŋ epeemti kwage keboŋ. In alik alik yek bembeyelen keyetnaŋ yek. Alik alik kwesiŋ matakwazin keyetnaŋgatnaŋ epeemti kwabien. Kawawaŋgalen zet mamaŋaŋmak ma wemeti wembe keyetnaŋ epeemti kwabien. 24 Kawawaŋgalen Zet Itnaŋanen zet kapigok kukuŋaŋaŋ tazin,
“Animbi alik mamaip ekŋengat mamaŋin tep msikokok keboŋ ma elimiakŋin ke tebilalik katnaŋ keboŋ. Tep msikokok ekŋen kasuwan indikme maaŋgasip ma tebilalik katnaŋ ekŋen mandâlâŋ zemti tolip. 25 Kawawaŋgalen zet katikŋaŋ keyaŋ wemti wembe penaŋ.” (Aizaya 40:6-8)
Zet kapi zet zapat dolakŋaŋ diindondoŋaŋ e penaŋaŋ ilak kapi zemkawaŋ bembeŋaŋ.