2 Tesalonaika
Pâlaŋ Tesalonaika am ekŋengat zapat meluwaŋ kapi kume sek zut beye
Pâlaŋ zapat meluwaŋ kapi ewe dapmelaŋge sekem kwep ekŋengat kuye. Egaŋ am notnaŋ ekŋenmagen nâmyuŋguŋguŋ notnaŋ tage keyepmti zapat meluwaŋ kapi ewe kuye. Pâlaŋ msat sekam kwewegak tati zapat meluwaŋ kapi kuye.
Zet ŋotekŋaŋ kegogak sekam kwewegak. Zisasiyaŋ gilik zem msalen kokotnaŋgalen zetnaŋ. Setnaŋ zigok kopbe ma katnaŋ zigok mbe keyet zetnaŋ kuye. Pâlaŋ nâŋgeen egaŋ ewe alik tapmame Zisasiyaŋ sakwep penaŋ kokotgalen e nâmtiyepmti zapat meluwaŋ kapi sakwep kan teepmaŋ ewe ku mepme kumindaye.
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ 2 Tesalonaika zapat meluwaŋ keŋan talip:
1 Zet yaŋbemti zenzeyelen zet notnaŋ ma am mukumindedeyelen zet.
2 Zisas gilik zem kosâpmgat weyaŋeksemti tabep.
3 Zet notnaŋ mukulem mimiyelen zet.
1
Neŋmak Sailasmak Timoti nin Kawawaŋ Bipm ma Amobotnaŋ Zisas Kilais egalen maŋge Tesalonaika mka temanen matalip ingat papia kapi kumti beman kozin.
Kawawaŋ Bipm ma Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyaŋ keŋ taoletmak keŋ sewakŋaŋ indandayelen nâmti dunduyap.
Kawawaŋaŋ mama mimi nnaŋgat sepemaŋ nâmti keyet kataŋ dopmaŋ mutumndawe
Notnne, nin ingat mti kan kataŋ Kawawaŋgat dundumti wisikŋ manzenup. E ingalen nâmkiŋpepeŋinaŋ omba tasemein ma ilinagak ŋenaŋ ŋengat keŋin beme keyaŋ kegok omba tabeingapmti ingat mti kogok mmann ŋep mambein. Âpme in amnaŋ sisipeŋpeŋ mimndame sek sindem palen olat olat mamti kileŋ nâmisim mamti nâmkiŋpepeŋin atam kili kili mti mamaip. Keyet nin nâmann mopme keyet zapatnaŋ mka kataŋ Kawawaŋgalen am maŋge sambe mandiindo metnup.
Kawawaŋaŋ in ŋep penaŋ egalen zemâtâtât katnaŋ mamayet kukŋaŋgat ombemindeyeen yaŋaŋ msokbembe elak kapigok: in sek sindem matimkwalip keyaŋ ku mtotindeye in nâmisim mame Kawawaŋaŋ ingalen mama ke ekti indaombemindendeŋaŋ ke teŋ penaŋ soksok kemak. Âpme am in sek sindem maindaip ekŋen Kawawaŋaŋ yomin keyet kataŋak nâmtati sek sindem dopmaŋ indame tiwep. Yaŋgut egaŋ in ma nin sek sindemengatnan kwaletndeme sewakŋaŋ mambanup. Kegok ke Amobotnaŋ Zisasiyaŋ kululuŋ keŋangatnan enselŋane windeŋin ombamak ma taŋam balem keŋan pataŋ pemti kosâpm kan keyet sokbewe. Ke koti egaŋ am Kawawaŋgat makandapeip ma Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋgat wisat mti ku maŋgawepup ekŋen dopmaŋ bekanaŋ omba mutumindasâpm. Am ekŋen keboŋ keyaŋ tosaŋin teziŋ ŋandaŋ delaŋ zenzepiŋ tiwep. Âpme Amobotnaŋgalen mundum windemak matazinen elemiak ego egoŋaŋmak keyetnaŋ kalaŋ indeme ilinak beŋan penaŋ meti mambep. 10 Âpme Amobotnaŋgalen kokot kan keyet Kawawaŋgalen am ŋeneyaŋ sesewatsawep ma am nâmkiŋpepemak ekŋenaŋ nâme mobotnaŋ beme dundumsawep. Âpme in nin Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ diindomann nâmti in penaŋ sukwep nâmkiŋpewiengapmti in kegogak mbep. 11 Kegok mme nin Kawawaŋŋnaŋ mme ingalen mama mimiŋinaŋgat kataŋ ikŋaŋ bemti indakumtetiyeen ke penaŋ keyet keŋan mamobotgalen mene mene mandundunup. Yaŋ Kawawaŋaŋ nâmti winde indame in am sambe set ke ma ke weyaŋindendeyelen manâyap ma in Kilais manâmkiŋpeipgapm muluwin weyaŋti mmane mdelaŋ zenzeyet mandunduyap. 12 Mme in Amobotnaŋ Zisas egalen kwitnaŋ mmot pemti sesewatsawep ma egaŋ in kogak mmotindewe. Ke Kawawaŋ ma Zisas Kilais egetgalen keŋ taolelidaŋgalen penaŋaŋgat kegok mimindandaŋaŋ keyet mene mene mandunduyap.