Epesa
Pâlaŋ Epesa am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengat zapat meluwaŋ kapi kumindaye
Am sambeyaŋ nâiwen zapat meluwaŋ kapi Pâlaŋ kuye nâmti manzeiwaŋgut zet keboŋ ke sakwep ku zenzeyelen. Zet egok zenup e zet abatatat. An notnaŋ zeiwen an ŋenaŋ Pâl ammemti zapat meluwaŋ kapi kuye yaŋgut nin sambeyaŋ Pâlaŋ kuye zemann aaŋtage keyepmti kegok zene. Epesa mka temaŋ keyet keŋanen Loma gapman egaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe penaŋ mge. Epesa mme egalen mka ŋotekŋaŋ beye ma dalaŋgalen mka ma sesewat sepem ikŋak ikŋakgalen mka ŋotekŋaŋ beye. Pâlaŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ timepme zut beye keyet egaŋ Epesa msalen metapme nup kan tuk kegok mege. Mesâgât Timoti peme egat munduman tati dapmelaŋge ke ekdamuŋ mge. Kie Kienogen dapmelaŋge Epesa ekŋen zet kegogak kumindandaŋaŋ (Kie Kienok 2:1-7).
Pâlaŋ de tati zapat meluwaŋ kapi kuye? Egaŋ mka katikŋan Loma msalen tati dapmelaŋge Epesa mkaen mambien ekŋengat kuye. An notnaŋ nâmtaliwen zapat meluwaŋ kapi am sambeyet apalak kuye. Keboŋ keyepmti Epesa dapmelaŋge ekŋenaŋ makumti beme naman dapmelaŋge notnaŋmagen mepmegalen nâmtiyepmti zapat meluwaŋ apapalak kapi kuye. Epesa ekŋenmagen nukŋaŋ ŋen sokbeme keyepmti ku kuye yek. Zet ŋotekŋaŋ notnaŋ kapigok: Kawawaŋgalen keŋ taoletgat penaŋaŋ Zisas peme koge âpme Zisasiyaŋ naman am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengat toŋin kapigoset beyeyaŋ tazin. Egaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengat ap biwin ma ŋokaselinnok beyeyaŋ tazin Pâlaŋ kogok kuye.
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ Epesa zapat meluwaŋ keŋaŋ talip:
1:1-2 Notn mukuku zet
1:3-23 Kawawaŋgalen keŋ taoletnaŋgat penaŋaŋ
2 Zisasiyaŋ am nâmkiŋpepeŋinmak ondakme kwep mobien
3 Dapmelaŋge penaŋ mama ke Kawawaŋaŋ nâmbiliwepme tazinen ke mamip
4:1–6:20 Kawawaŋmagengatnaŋ mama mimi alakŋaŋ mti mamayelen zetnaŋ
6:21-24 Zet zemdelaŋ zenze zet
1
Zet yaŋbem zenzeyelen zet
Neŋ Zisas Kilaisiyelen an ombemneneŋaŋ Kawawaŋaŋ ikŋaŋ naombem neŋge. Neŋ meluwaŋ kapi Epesa mkaen Kawawaŋgalen an imbi Zisas Kilais paŋpaŋ nâmkiŋpemti katikŋaŋ mti mamaip ingat kumindayap.
Nin sambeyet Bipm Kawawaŋ ma Amobotnaŋŋ Zisas Kilais egelaŋ keŋ taolet ma keŋ sewakŋaŋ mimindame in keyet keŋan tatagat mandunduyap.
Kilaisiyet pembenaŋgapmti Kawawaŋaŋ mama mimiŋaŋ dolakŋaŋ maketalasindain
Nin Amobotnaŋ Zisas Kilais egat zapat manup keyepmti Bipmaŋ Kawawaŋaŋ kululuŋengalen mama mimiŋaŋ dolakŋaŋ sambe keyaŋ maketalasi ndaingapmti kame nin ek sesewatpene! Kawawaŋaŋ eweŋan tipman baenen penaŋ msat kululuŋ mee pi ewe sokbembepiŋ tapme nin ikŋaŋgat zapat mamayet ndaombemndendeŋaŋgapmti ikŋaŋgat zikatnaŋ kwetetepmaŋ mamambanup. Egaŋ eweŋan nâmtikŋaŋ mimndemti kwitnaŋ kwitnaŋ mimiyet nânâŋaŋ kegok nâmbiliwepme weŋgeyepmti Zisas Kilais egat pembenaŋgapmti keŋ taolet mimndamti nin nemunambaŋane bemti mamayet ikŋaŋ nâmdelaŋ zemti zemndeme mamanup. Ikŋaŋgat Nemuŋaŋ penaŋ gogot penaŋ mamimpein piwan egaŋ am ningat tikŋaŋaŋ omba penaŋ tazin keyepmti keŋ taolet ek kiŋgagatnaŋmak mimndamti Nemuŋaŋ ke ningat mti peme msalen kapi toge. Keyet kame nin Kawawaŋ zemsesewatpene!
Kawawaŋ ek keŋ taoletnaŋ omba penaŋ tazingapmti nin yomgalen kimbat keŋan manepemann egaŋ Nemuŋaŋ Zisas Kilais zempeme koti tewen gakimti sipmaŋ mulapme sipmaŋ keyaŋ yomm sambe zulupme delaŋ zeme lala tobennaŋ mamanup. Egalen keŋ taolet temaŋ bekapi ekti pisempeyap. 8-9 Egaŋ ikŋaŋ am ningat yaŋaŋ dolakŋaŋ penaŋ nâmndein keyepmti eweŋan baenen Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ kapi mimiyet igak nâmbiliwepme weŋge keyet penaŋaŋ Kilais peme toti ikŋaŋ mkawaŋbemndame ekbenn. 10 Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ mimiyet kanaŋ nâmbiliwepme weŋge kan ke penaŋ daŋgome msalengalen kwitnaŋ kwitnaŋ weme eknup sambe bepi ma kululuŋengalen kwitnaŋ kwitnaŋ wein sambe bee Kilaisiyet kandaŋan ondekme kwaoti kwep beme egaŋ keyet Amobotnaŋaŋ mamain.
11 Egaŋ eweŋanak nâmbiliwepme weŋge keyet kataŋ Kilais egat mti egaŋ nin ikŋaŋgat zapat penaŋ ndaombemndemti Kilais ekmak tusumndeye. Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe kapi sokbembeyet nâmbiliwepme weŋge keyet katnanen masokbemkwapme eknup. 12 Egaŋ nin ndamukulem dolakŋaŋ penaŋ kegok mme nin ŋeŋaŋ penaŋ yaŋbemti Zisas Kilais nâmkiŋpewenn keyepmti kame nin Kawawaŋ kwizet buŋamaŋ temaŋ mamain ek sesewatpene!
13 Âpme in kegogak Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ ilak nâmti nâmkiŋpepe aikme keyet piliŋaŋ Kawawaŋaŋ ikŋaŋgat zapat eliŋgom indemti Emetakŋaŋ Teŋ eweŋan penaŋ indandayet zetik mimindeye ke indame tiwien. 14 Emetak Teŋ ke Kawawaŋaŋ bam ikŋaŋgat zapat ndatimti mama kanzizit ndawe keyet piliŋaŋ ke ndaye. Keyepmti kame nin Kawawaŋ kwizet buŋamaŋ temaŋ mamain ek kwitnaŋ mwatpemti sesewatpene!
Pâlaŋ Epesa am ekŋengat mandundumtan
15 Âpme neŋ in Zisas Kilais nâmkiŋpemamti Kawawaŋgalen am notnaŋ ekŋenmak keŋ kwep bemti notn notn palen mamaip. 16 Keyet zapalin kopme nâmbangapmti kan kataŋ Kawawaŋ sesewatpemti ingat nâmti mandundumkwalap. 17 Neŋ ingat nâmti Amobotnaŋŋ Zisas Kilaisiyet Bipmaŋ Kawawaŋ kwizet buŋamaŋ temaŋ egaŋ Emetak Teŋ indame Emetak Teŋaŋ in nânâ dolakŋaŋ sambe indamti Kawawaŋgat yaŋaŋ dolakŋaŋ mimkawaŋ bemindame in egat yaŋaŋ weyaŋ nâmâtâtâgalen nâmti mandundumsayap. 18 Mti keŋin mkawaŋ beme in Amobotnaŋaŋ ikŋaŋgat zapat indatimti kululuŋengalen kwitnaŋ kwitnaŋ sambe ingat zapat zeye keyet nâme mobotnaŋ beme keyet nâpeŋ nâpeŋ mamambep. 19 In yaŋaŋ kapigok penaŋ nâmkawaŋbewep. Kawawaŋ ek windeŋaŋ temaŋ penaŋ tazin keyepmti am nâmkiŋpepemak sambe nin kan kataŋ manndamukulem min. 20 Windeŋaŋ keyet yaŋaŋ Kilais gakikiengatnan mwati wat mot betnaŋ penaset kwizet buŋamŋaŋmak mamayet pemti kwitnaŋ kwitnaŋ sambe damuŋ mimiyelen winde samâge keeset yaŋaŋ ekmâtâtnup. 21 Egaŋ Zisas winde same msalen amobotnaŋ sambe ekŋengalen winde ma Sadaŋ mee piyelen winde ma ensel kululuŋen maip ekŋengalen amobotnaŋine sambe ekŋengalen winde mee pi timtot ba pemti mobotnaŋ penaŋ gwaen motazin yaŋ bamgat mama katikŋanen ewe tapmebe. 22 Kawawaŋaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ sambe kapi Kilaismagen winde titiyet nâmti ek ekŋengat ŋoktekŋin onzempemti egat kandaŋan yaloŋ pemti ek mtati dapmelaŋgeŋane nâmkiŋpepemak manup ningat ŋeŋaŋŋ onzempeye. 23 Msat kataŋ nin Kilaismak tusumti an kwep etaŋnok bemti mamanup. Kilaisiyet setnaŋ betnaŋ mee pi ilak nin dapmelaŋgeŋane kapi. Âpme Kilaisiyaŋ ikŋaŋ ningat ŋokasetn bein. Âpme kwitnaŋ kwitnaŋ sambe kululuŋen ma msalen weme eknup pi ikŋaŋ mgeyaŋ indadamuŋ dolakŋaŋ mme wemelip.