Galesia
Pâlaŋ Zisas Kilaisiyelen am maŋge Galesia msalen mamamtemien ekŋengat zapat meluwaŋ kapi kumindaye
Pâlaŋ zapat meluwaŋ kapi kuye. Galesia zapat meluwaŋ kapiyet zet kuye keyaŋ an nânâŋin temaŋ Tâtâ Alakŋaŋgalen nânâ mulup mamiwan egaŋ zapat meluwaŋ kuye ma yek e zet kapiyetnaŋ timti zet ŋen kemak bemekti Pâliyelen ma egalen yek e zet Galesia kuye kapiyetnaŋaŋ zemusuwepme keyet kataŋ mamâlip.
Pâlaŋ zapat meluwaŋ kapi kuyeen Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ am notnaŋ Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen alakŋaŋgat ma ŋeŋaŋ timti megeen kan keyet ekŋen dapmelaŋge sambe msokbem mege. Ekŋengalen keŋaŋgatnaŋ ŋen ilak Galesia kapi ekŋengat zapat meluwaŋ kuye. Nukŋaŋ kapiyaŋ tageyepm Pâlaŋ zapat meluwaŋ kapi mge. An notnaŋ Zuda am maŋgeengatnaŋ Galesia msalen dapmelaŋge tapmebien ekŋengat tuŋguwinanen meti Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ Pâlaŋ ekŋenmagen timet zeye ke tapmeŋgut sakŋaŋ naman Zuda am ekŋengalen yeŋsokŋineyaŋ Kawawaŋmak tusum mamayet zetik mimiŋaŋgalen betziŋ ke kegogak ewe pepep bemti tim mamayelen zewien. Betziŋ keyet piliŋaŋ sek butnaŋ maantimtemien. “Ŋep in nâmkiŋpepemak mamayet Zisas nâmkiŋpeme ingalen bep. Kegok ke set penaŋaŋ penaŋ mimiyelen yaŋgut keetaŋ ŋep penaŋ yek. In kegok mti keyet palaŋaŋ sekŋin butnaŋ ewe antiseip wagak.” Zet kegok mozeme amnaŋ keŋ zut palen Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋaŋ Zisas nâmkiŋpemti mama kazizit aiik keyet mtobiengapmti Pâlaŋ zapat meluwaŋ kumti zet keboŋ keyaŋ Kawawaŋgalen zet ku mtotogalen nâmti kuye. Angalen mama mimi zetnaŋ Kawawaŋgalen zetmak ŋep ku lumaŋti tim mamayelen yegat satnaŋ penaŋgat penaŋ zemti kumindaye.
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigokgaŋ Galesia zapat meluwaŋ keŋaŋ talip:
1:1-10 Zet yaŋbem zenzeyelen zet
1:11–2:21 Pâlaŋ mulup kapi Kawawaŋaŋ ketalasim naŋge kegok zeye
3:1–4:31 Kawawaŋgalen keŋ taoletgat zet zapatnaŋ kapiyet mimiŋaŋ
5:1–6:10 Dapmelaŋge ekŋen Zisasimagen tâtâŋin tazin keyepmti ekŋenaŋ kwitnaŋ ŋen mimiyelen e kwidendeŋaŋpiŋ
6:11-18 Pâlaŋ zet zemdelaŋ zein
1
Pâlaŋ Galesia am nâmkiŋpepemak ekŋen indamukumin
Neŋ Pâl, Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemkawaŋ bembeyet Zisasiyaŋ ombemneŋge. Âpme neŋ wa an ŋenaŋ mulup kapi mimiyet ku zemneŋge ma ku neme meban. Ningat Kawawaŋ Bipm egaŋ ikŋaŋ Zisas Kilais gakikiengatnan mme wage egelaŋ muluwit kapi mimiyelen zemnembun. Âpme neŋmak nâmkiŋpepeen an notnne sambe pien Galesia matalip ekŋenmak nin in indamukunup.
Mme neŋ Kawawaŋ Bipm ma Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyaŋ keŋ taolet mimindamti indamukulem mimindeme keŋ sewakŋaŋaŋ ingat tuŋguwinan wemti weweyelen mandunduyap.
Kawawaŋ Bipmnaŋ nâme weŋge keyet katnan Kilais zempeme egaŋ zet gawepumti nin yomengatnan gilik zemti ndatim kwakwagat ikŋaŋgat keŋaŋaŋ penaŋ mamaŋaŋ ke amgat belen ketalasime ekŋenaŋ kume gakiye. Keyepmti nin Kawawaŋgat nâmann mobotnaŋ beme kan kataŋ sesewatsapeŋ mamambanup. E penaŋ.
In Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ kapi ku zemyuŋguwep
Kawawaŋaŋ in Kilaisiyelen keŋ taoletnaŋgapm indazemtetime ekmagen kobien. Ya in kot belak welep mti naman zet katnaŋ ŋen amgalen ŋoktikmak lumamaŋaŋ ke mamâlipgapmti neŋ ingat nâmtemtem penaŋ mimindeyap. In nâip, Kilaisiyelen zet katnaŋ penaŋ ŋen ku tazin. An notnaŋaŋ Kilaisiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ diindondoŋaŋ ke amgalen ŋoktikmak lumaŋti ingat ŋoktikŋin mamyuŋgumindeip. Keyepmti pigok zema nâit. Ninmagengatnaŋ an ŋen ma Kawawaŋgalen ensel kululuŋengatnaŋ ŋenaŋ zet katnaŋ diindowennen ke zemyuŋgumti ŋen diindowe beme an keboŋ ke Kawawaŋaŋ zemdelaŋ zempeme teziŋ ŋandaŋgat zapat bewe! Âpme zet pi eweŋan zewan keyegak sakwalam zema nâit. An ŋenaŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ diindowenn ke zemyuŋgumti zet katnaŋ ŋen diindoween an ke Kawawaŋaŋ welili mpeme teziŋ ŋandaŋgat zapat bewe.
10 In nâme neŋ zet kapi amnaŋ nâmneme dolakŋaŋ bembeyet zeyap bein? E yek! Neŋ Kawawaŋaŋ ikŋaŋ nâmneme dolakŋaŋ bembeyet nâmti manzeyap. Neŋ nanaŋgat amnaŋ nâmneme mobotnaŋ bewak ze zigoset Kilaisiyet mulup an mambak?
Kawawaŋaŋ Pâl mulupmaŋgapm kumtetime koge
11 Notnne, neŋ zet kapigok zema nâit: Neŋ Kilais ikŋaŋmagengatnaŋ penaŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ kapi timti diindowan wa ke ammagengatnaŋ yek. 12 Neŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ manzeyap kapi am ŋenmagengatnaŋ ku tiwan ma ŋenaŋ zemzikat ku mnaye. Zisas Kilaisiyaŋ ikŋaŋ zemzikat naŋge.
13 Neŋ Zuda am nnaŋgalen nâmkiŋpepe ke mâti mmamkwabannen zigok mamban ke in mamannaŋgat yaŋaŋ ŋep nâip. Neŋ windeŋaŋ penaŋ bemti Kawawaŋ nâmkiŋpepeŋaŋ am maŋge ŋen maŋge ŋen sisipeŋpeŋ mimindamti indawalesâgât mamkwateman. 14 Neŋ itnaŋaŋ Zuda am nnaŋgalen sesewat mama mimien nemba sememen kwep notnaŋ indasebemindemti yeŋpapmne ekŋengalen mama mimi ke mâpmamti keyaŋ katikŋaŋ bem tatagalen mulup windeŋaŋbeŋ mammteman.
15 Âpme Kawawaŋaŋ nâmneŋge keyet kataŋ neŋ ewe sokbembepiŋ tapma eweŋan tipman baenen egaŋ keŋ taoletnaŋgapmti naombemneŋge. Ma nâme weme nazemtetime ikŋaŋgalen mulup mamiap. 16 Âpme kan beme ekbanen egaŋ Nemuŋaŋ zikat name egalen buŋam zapat keyet yaŋaŋ am Zuda maŋgaen ku sokbembeŋaŋ ekŋengat ŋep zewak. Ma neŋ an ŋenmagen mepma zemmusuwewetgalen ŋoktik ku naŋge. 17 Ma Zelusalem mkaen ku moti Zisasiyet nembaŋane an notnne eweŋan yaŋbemti mammkwatemien ekŋen ku indikban. Neŋ belak Alebia msalen metatneti bam gilik zem Damaskas mkaen koban.
18 Ke matokwatnepema nup kan tuk delaŋ zeme bam Pita eksâgât Zelusalem mkaen moti ekmak ke Sonda zut etaŋ mamban. 19 Ekmak ke mamti Zisasiyet nembaŋane notnaŋ sambe ku tapme indikban. Amobotnaŋ Zisasiyet meniŋaŋ Zems etaŋgut tapme ekban.
20 Zet kapi dâsuki ku kumindayap. Penaŋ sukwep Kawawaŋgat zikatnan kuyap.
21 Neŋ Zelusalem mka teman ke maneti keyetnan bam Silia ma Silisia msalen meti Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ diindom diindom meban. 22 Kan keyet Zudia msalen Kilais nâmkiŋpepeŋaŋ am mambien ekŋenaŋ niknikpiŋ mme meban. 23 Neŋ mepma am notnaŋ ekŋenaŋ nâgât zapatn pigok etaŋ zeme nâmbien, “An nin sisipeŋpeŋ minndamti Zisasiyelen kwizet buŋamaŋ mme yek bembeyelen mulupmaŋ mamin piwan naman Zisas nâmkiŋpemti egat kwizet buŋamaŋ zetnaŋ zemzikat indam tapmmezin.” 24 Ekŋenaŋ nâgât zapatn kegok zeme nâmti keŋin dolakŋaŋ penaŋ beme Kawawaŋgat wisikŋ zewien.