Zems
Zapat meluwaŋ kapi Zemsiyaŋ kuye
Zapat meluwaŋ kapi an kwiyaŋ penaŋ kuye ke sosok penaŋ ŋen ku kukuŋaŋgapmti an keyaŋ kup ŋep ku zenzeyelen. An Kawawaŋgalen zetgat yaŋaŋ mnâmti makup ekŋenaŋ an kwi keyet kegogak zet mmot mtot omba penaŋ mimiŋaŋ. Notnaŋaŋ zewienen Zisasiyet meniŋaŋ ŋen kwitnaŋ Zems ek dapmelaŋge alakŋaŋ Zelusalem mka temaŋ mambien ekŋengat an damuŋin maŋge egaŋ kuye manzeip. Zemsiyaŋ an nâmkiŋpepeŋinmak Zuda maŋgeengatnaŋ kumkalaŋti msat sambe mebet kokotnaŋ ekŋengat kumindaye.
An kwi ma kwiyaŋ kuye keyaŋ zet apapalak kegok kuye. Zet esemtaŋ penaŋ kuye. Zet notnaŋ zapat meluwaŋ kapiyet keŋan tazinen Matiyu kuye keyet kataŋ kukuŋaŋ. Sekem keboŋgat Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋanen mâtâti ekbak. Zems 2:13 makumti naman Matiyu 5:7 kegogak maiŋti ekbak. Zet sekam keboŋ ombanik Zemsiyelen zapat meluwaŋen aikbek.
Zapat meluwaŋ kapi yaŋaŋ kapigok. Am nâmkiŋpepeŋinmak Zuda maŋgengatnaŋ weyaŋbe weyaŋbe mti tatnepeme sisipeŋpeŋ sokbeme ekŋen katikŋaŋ bemtatatgalen nâmti zapat meluwaŋ kapi kuye. Zemâtâtât notnaŋ tazin keyaŋ am keŋin ma sekŋin meleŋ beleŋ beme nâmkiŋpepemak tati keyet penaŋ msokbembeyelen. Kwit Kilais ke zapat meluwaŋ kapiyet tuk etaŋ kukuŋaŋ.
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ Zems zapat meluwaŋ keŋan talip:
1:1 Zet ŋeŋaŋ bemzenzeyelen zet
1:2-8 Nâmkiŋpepemak mama
1:9-11 Mânep milawatmak mama ma bekopsat mama
1:12-18 Tetimaemaeyaŋ yaŋin mimekbe
1:19-27 Kawawaŋgalen zet wagaŋ etaŋ nânâ ke ŋep yek
2:1-13 Kalalaŋgat yaŋaŋ zenzeŋaŋ
2:14-26 Nâmkiŋpepe yaŋaŋ mim eek
3 Nambalamin ekdamuŋ mimiyelen zet
4:1–5:6 Am msat kapiyelen mama mimi bekanaŋ
5:7-20 Zemâtâtât ikŋak ikŋak
1
Neŋ Kawawaŋ ma Amobotnaŋ Zisas Kilaisiyelen mulup an. Neŋ zapat meluwaŋ kapi ingat indamukumindesâti kuyap. In Islaeliyelen am maŋge 12 ekŋengat iŋsokŋine Zisas Kilaismak tususuŋin tazinaŋ kalaŋti lala bubuk bemti msat kataŋ mekobienaŋ talip.
Nukŋaŋen kaliŋaŋ bem tatalaŋ nâmkiŋpepe penaŋgat yaŋaŋ mamsokbein
Kilaismagen notnne, inmagen nukŋaŋ igak igak sokbeme keyet nâme keŋ sokukuŋaŋmak ku bewe; keŋin oloŋen palen tabep. Kwitnaŋ kwitnaŋ keboŋaŋ nâmkiŋpepeŋin mmek mmek mimindikme katikŋaŋ tabep. Keyet penaŋaŋ inmagen katikŋaŋ bemti tatat omba sokbemindawe. In nâmtekalim tati kan kataŋ nukŋaŋ pumti giŋgiŋ mtabep. Keyet penaŋaŋ nâmkiŋpepeen kaliŋaŋ bemti an imbi penaŋ mamaipgapmti nukŋaŋ pusât ku olabep.
Ingat tuŋguwinangatnan am ŋenaŋ Kawawaŋgalen set ma mama mimi ekŋenaŋ mimiyet nâmtikŋaŋ mam keyet olati ekŋenaŋ Kawawaŋ dundum same egaŋ ŋep ŋoktik dolakŋaŋ am sambe penaŋ ndamti egaŋ keyet zem watot watot ku mam. Dundusâgât keŋ zut palen yek; Amobotnaŋ nâmkiŋpemti penaŋ dunduwep. Keŋ zut mbep beme ekŋenaŋ nembu mamaŋ tâgâyaŋ kumbume mamekwazin keboŋ bewep. Am keboŋgat dundunduŋin Amobotnaŋaŋ ku manâmindein. Am keyelen ŋoktikŋin kileŋ maepeemti mekozin ma ekŋenaŋ mama mimi mamip keyaŋ set kwewetaŋ mâti ku mamezin.
Mânep milawatmak mama keyaŋ penaŋaŋ penaŋ ku bein
An ŋen bekopsat nâmkiŋpepeŋenmak ek Kawawaŋaŋ ekme ikŋaŋgat nembaŋaŋ mambein keyet nâmti oloŋen mbe. 10 Yaŋgut an ŋen nâmkiŋpepeŋaŋmak mânep milawat sambe tasain keyepmti sek mobot ku mbe. Kawawaŋaŋ ekme yomtoŋ beme gilik zem wage keyet nâmti oloŋen mbe. Tep elewilinaŋaŋ dâlâŋ zemti matolip sepem kegok mânep milawatnaŋaŋ yek bewe keyet sek mmobopiŋ. 11 Kasuwaŋ tambuŋan penaŋ kwati tep elewilinaŋ ekme aŋgasimti dâlâŋ zem msalen topme elimiakŋaŋ ke mayek bein. Sepem kegogak am mânep milawalin temaŋ ekŋenaŋ gakime mka mundumin etaŋaŋ tabe. 12 An ŋen ek nukŋanen katikŋaŋ bemti tapme Kawawaŋaŋ eget nâme dolakŋaŋ mambein. Ek nukŋanen windeŋaŋ mambein beme Amobotnaŋaŋ mama kanzizit keyaŋ miakpewe. Ke am Kawawaŋgat gogot mampeip ekŋen indandayet zetik mge.
13 An ŋen bekanaŋgat tetimaemae sokbemsame kapigok ku zewe. “Kawawaŋaŋ tatetinem nikzin.” An ŋenaŋ Kawawaŋ ku tetipepeyelen ma egaŋ kegogak an ŋen bekanaŋ mimiyet ku matetipein. 14 Tetimaemaeyet yaŋaŋ kapigosetgatnaŋ masokbein, ŋeŋaŋ an ŋenaŋ ikŋaŋgalen mama mimi mgasik mimiyelen tikŋaŋaŋ keŋanen tazin keyaŋ zemandamti tetipeme bekanaŋ mme temaŋ mambein. 15 Âpme bekanaŋ mimiyet keŋ puŋpuŋ mamin keyaŋ penaŋaŋ yom maaiksain. Yom keyaŋ tapmetneti temaŋ bemti penaŋaŋ gakiki maaikzin.
16 Notnne penaŋ, in zet keyet ku nâmyuŋguwep. 17 Kawawaŋaŋ kegok ku mimiyelen egaŋ taolet dolakŋaŋ ke mandain. Keyet Kawawaŋ Bipm An kwitnaŋ kwitnaŋ busatnaŋaŋmak sambe mme sokbeye. Mme busatnaŋ ekŋen keyaŋ kan notnaŋgat busatnaŋin temaŋ manzin ma kan notnaŋgat aiaikŋaŋ manzim. Ma nin Kawawaŋ taŋam keboŋmak ku bem mek ekbanek. Ek sepem kwep matazin. 18 Kawawaŋaŋ nâmâtâtpeye ke zetnaŋ penaŋmagesetgatnaŋ am nâmkiŋpepeen nemunambaŋane nin ndaige. Ke nin kwitnaŋ kwitnaŋ sambe Kawawaŋaŋ mge keyet ŋeŋaŋinok benup.
Kawawaŋgalen zet wagaŋ etaŋ nânâ ke ŋep yek
19 Notnne penaŋ, in kapigok penaŋ nâseip, am in Kawawaŋgalen zet wagaŋ nânâyet eleŋ beleŋ bemti nâmbep. Zet zemti ŋenzinziŋ mimiyetgut kweleŋ kweleŋ mbep. 20 Enenogat ŋenzinziŋ palen kwitnaŋ kwitnaŋ mamip keyaŋ Kawawaŋgalen mama mimi teŋ keyelen set mamimyuŋguin. 21 Keyepmti in mama mimi mgasik sambe notnaŋ ma bekanaŋ msat palen palakŋaŋ bemtazin peme tapme keŋ sewak palen mamti Kawawaŋgalen zelaŋ keŋinan tewaŋ kindiŋaŋ time matowezin sepem kegok keŋinan time topme mamambep. Keyaŋ keŋin aŋgalaŋindendeyelen windeŋaŋ tasain. 22 In Kawawaŋaŋ zet keŋinan bempeye keyet penaŋaŋ aikbep. Belak wagaŋ etaŋ nâmpemti ku nânâŋaŋ sepem mambep beme keŋin tetipewep. Kogogat zeme nâmti keyet kataŋ mbep. 23 Ŋenaŋ Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ nâmtiŋgut ku nânâŋaŋ sekem mambe beme an keyaŋ amnaŋ zimoselin gapiamen ekti naman gilik zem belakŋaŋ ekti zimoselin makandat indoin sepem kegok bewe. 24 Egaŋ ŋeŋzimosetnaŋ gapiamen ekpemti toti met kileŋ mamamti naman ŋeŋzimosetnaŋgat makandazin. 25 Ma ŋen egaŋ Kawawaŋgalen zet penaŋ yomgalen mka katikŋangatnan tetimti lala mapein zet ke yaŋaŋ weyaŋnâmâtâti mambe mti wagaŋ nâŋge ke ku makandatkuin. Nâmti gawepuwe an keboŋ ke Kawawaŋaŋ nâmtikŋaŋ mpemti mukulem mme oloŋen palen mambe.
26 An ŋenaŋ pigok mene otnâmbe, “Neŋ an nâmkiŋpepemak penaŋ mamayap,” zeyeyaŋgut dembusekŋaŋ ku ekdamuŋ mbe beme keŋaŋ tetipewe. An keboŋ nâmkiŋpepeŋaŋgalen mama mimiŋaŋ belakŋaŋ penaŋ bewe. 27 Nâmkiŋpepen esemteŋ ma kakanemuŋ keyet penaŋaŋ Bipm Kawawaŋgat zikatnan penaŋaŋmak bembeyelen kapigok mman ŋep bein: Imbi kwambet ma nemba dumen olat olat palen mame indikdamuŋ mimindendeyelen. Ma msalengalen kwitnaŋ kwitnaŋ keyaŋ keŋin mme bekanaŋ bembeyelen keyet eksemti mamambep.