Taitas
Pâlaŋ Taitasiyet zapat meluwaŋ kapi kumti beme mege
Pâlaŋ zapat meluwaŋ kapi Taitasyet kum saye. Timotiyet kuye sekam keboŋak. An kwepgat kuye yaŋgut am sambeyaŋ zet keyet keŋaŋ tazin ke makumti winde ŋep titiyelen.
Taitas ek Zuda an yek. Ek am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋengalen maŋgeengatnaŋ. Ek nâmkiŋpepeyeen Pâlaŋ mme kwageyepmti egaŋ Pâl mâti mulup ilitsekwep mamilup. Egaŋ Pâl mukulem mme Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ timti am Zuda maŋgeen ku sokbembeŋaŋ ekŋenmagen timti mekokotnaŋ. Egaŋ Pâlmak oloŋkati Zelusalem am kukŋaŋgatnaŋ nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengalen an damuŋaŋ ondeksâgât mbien ke ilitsekwep towebun. Pâlaŋ Taitas ombempeme ikŋaŋgat mundumaŋ msat notnaŋ mekoge. Pâlaŋ ombempeme Kilit msat nembu tuŋgupmanen tage am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋen indikdamuŋ mimiyelen peme mepmamtan. Kilit msat ke nembu tuŋgupmanen matazin kegogapmti waŋga ŋenaŋ nembu nembeti nembet mebi zem mme nembu mamaŋ temaŋ kun beme ekŋen met Kilit ke enzilimtapme tâgâyaŋ bemtopme mametemien. Yaŋ Pâlaŋ Taitas am maŋge kemagen peme met maŋge.
Pâlaŋ Kawawaŋgalen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zapat meluwaŋ kapiyet kuyeen yaŋaŋ kapigogat: Taitasiyaŋ mulup ke windeŋaŋbeŋ mimiyelen ma nukŋaŋ mulup keyet keŋaŋ sokbeme katikŋaŋ bemtati kume totogalen. Pâlaŋ egat zemgwatnaŋ zet notnaŋ nâmkiŋpepeŋaŋgalen ma mama mimiŋaŋgalen zeye. Am eksese mulup notnaŋ mti mamayelen zet notnaŋ zeye.
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ Taitas zapat meluwaŋ keŋan talip:
1:1-4 Zet yaŋbemti zenzeyelen zet
1:5-9 An damuŋ ekŋengalen zet
1:10-16 Am zet zemyuŋgu yuŋgu mamip ekŋengat ekseseyelen zet
2 Am maŋge ikŋak ikŋak dapmelaŋge tuŋguwinaŋ matalip ekŋengalen zet
3:1-8 Am nâmkiŋpepeŋinmak ekŋengat zet apapalak zet
3:9-11 Mama mimi bekanaŋ mme zemkulumane zedi kulume indemane bekanen keyegak tusumambep
3:12-15 Zet zemdelaŋpepeyelen zet
1
Mukukumak zet yaŋbam zenzeyelen zet
Neŋ Pâl. Neŋ Kawawaŋgalen mulup an ma Zisas Kilaisiyelen buŋam zapat zemkawaŋ bembeyet nakumtetiye. Neŋ Kawawaŋaŋ am ikŋaŋgat zapat indaombemindeye ekŋen kemagen Kawawaŋgalen zet penaŋ keyet yaŋaŋ nâmkiŋpepeŋin katikŋaŋ bembeyet zemâtâtindawan. Kegok mimindawenn keyaŋ Kawawaŋgalen zet katnaŋ ke nâmâtâpme keeset mama mimi pembenaŋ gawepumti mbep. Kawawaŋaŋ mulup zet ke naŋge. Neŋ mulup kegok mti am nâmkiŋpepeŋinmak indamukulem mma ekŋenaŋ oloŋen palen mamti mama kanzizit ke tiwep. Kawawaŋaŋ mama kanzizit zetik mimndaye keyet webemti damuŋ manup. Eweŋan penaŋ kwitnaŋ kwitnaŋ ku sokbeme Kawawaŋaŋ mama kanzizit mama zetik mimndaye. Wa Kawawaŋ ek ke an zet dâsukitoŋ yek. Zet penaŋ penaŋ etaŋ manzein. Kawawaŋaŋ Zisas sokbembeyelen zeye kan ke sokbeme zet zapatnaŋ zemkawaŋ bembeyelen neŋ ombemnemti Kawawaŋ Aŋgalalaŋŋnaŋ neme buŋam zapatnaŋ ke zemkawaŋ bemeban.
Âpme Taitas neŋ gâgât zapat meluwaŋ kapi kumgayap. Geŋmak nit Kawawaŋ kwep manâmkiŋpelup keyaŋ mme geŋ nâgât nemun penaŋnok bemane mamalup. Neŋ Kawawaŋ Bipm ma Kilais Zisas Aŋgalalaŋŋnaŋ keŋ sewakŋaŋ ma keŋ taolet mgame mamayet mandunduyap.
Dapmelaŋge ŋeŋaŋ bembeŋine ekŋengalen zet
5-6 Nit nsakwep Kilit msalen tatneti gemkoban e yaŋaŋ kapigok. Geŋ ke tati neŋ mulup mmeti butnaŋ pewan ke mzikat gama met mka kataŋ meti an damuŋ dolakŋaŋ myuŋguŋguŋinpiŋ, imbiŋin kwewetaŋ ma nemunambaŋane ekŋenaŋ Zisas nâmkiŋpemti mama mimiŋin kwetetepmaŋ mamip ma mam biwine ekŋengalen zet kuma kuluip. An keboŋ indikti indaombem indemane dapmelaŋgeyelen ŋeŋaŋ bembeŋin mamayet nâmti gemkoban. Âpme an ŋeŋaŋ bembe aikbanan keyaŋ Kawawaŋgalen mulup mamin beme egaŋ myuŋguŋgupiŋ mambe. Mti egaŋ am ekŋengat zikalinaŋ sek mmobot zet zemti am ŋenzinziŋ ku mindawe ma tu katikŋaŋ omba ku nimbe ma kasa ku kuwe ma mânep milawatgat keŋaŋ temaŋ ku bewe. Mti egaŋ keŋaŋ sekŋaŋ weyaŋdamuŋ mti nâmkiŋpepe katikŋaŋaŋ tapme ikŋaŋ sekŋaŋ ŋep ekdamuŋ mbe. Mama mimi esemteŋ mti Kawawaŋgat zikatnan kwatetepmaŋ mambe. Mti am notnaŋ nukŋanen kwitnaŋ kwitnaŋgat olat zeme indamukulem mimindewe ma mka weweyet timapme aikindawe. Ma mama mimi dolakŋaŋ sambe ke timaŋgalaŋme egat zapat etaŋ bemâbe. Egaŋ Zisasiyelen Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ zemzikat sawien ke keŋan penaŋ nâmkiŋpemti atam tabeyepmti egaŋ am notnaŋ keŋin walati zet zapat pembenaŋ ke teŋ zemzikat indame nâwep. Ma zet zapat penaŋ ke peŋpeŋ mampeip ekŋen papalimti zeme ekŋenaŋ yuŋguŋguŋin ke ekmâtâbep.
Kilit msalen am dâsukitoŋ sambe penaŋ mambien
10 Kilit msat kapiyet keŋanen an sek mmobot zet manzeip sambe penaŋ mamip. Ekŋenaŋ Kilaisiyelen zet zapat dolakŋaŋgat kasa makuip. Zuda am kegogak zet dâsuki dâsuki zemti am Kilaisiyelen maŋge tetimaemae omba mamiindaip. Ma notnaŋ ninmak tusumti mamaip ekŋenaŋ kegogak am sekŋin butnaŋ antitiyelen zet tim maiwaŋ am keŋin omba penaŋ mamyuŋgum indeip. 11 An ekŋen keyaŋ mânep milawatgapmti mama mimi mgasik ke ekŋenaŋ zemzikat indamti mam biwine ma nembaŋine ilinsakwep ŋoktikŋin mme yuŋgume indatimti ilinaŋgalen maŋgeen matusumindeip. Keyepmti geŋmak mulup an ŋenmak in am ekŋen keboŋ ke zemkulumindeme zet ewe ku zewep. 12 Kilit msat keyetnaŋ golaŋ zenze an ŋenaŋ zet pigok zeye,
“Kilit ekŋen am ka dâsukitoŋ penaŋ ekŋen ke bonzup nemboŋ mgasik penaŋ ekŋen an nimbi nimbi toŋaŋ penaŋ ma wisalin omba penaŋ mataindain.” 13 Golaŋ zenze an zeye kapi neŋ nâma penaŋ bein keyepmti Taitas, geŋ dapmelaŋge ekŋengat aŋkeŋoo zet bewalak kwisak mimindamti indamukulem mmane nâmkiŋpepeŋinan pembenaŋ bewe 14 ma Zuda am ekŋengalen wekawat zet notnaŋ dâsuki manzeip ke ma Zet Zapat Dolakŋaŋ Penaŋ bamkumpemti keŋinaŋgalak zii zet notnaŋ mambeip ke bamkume delaŋ zeme ewe ku mâpmebep. 15 Âpme an ŋenaŋ Zisas Kilaisiyet nâmkiŋpewe beme mama mimiŋaŋ pembenaŋ mâbe. Mme bekanaŋaŋ ekmagen kobe beme keyaŋ ku mtopewe. Keyaŋgut an ŋenaŋ Zisas Kilais ku nâmkiŋpemti egaŋ zet dâsuki mâti kwitnaŋ kwitnaŋ mgasik mbe beme ekŋen ke yom etaŋ beme nânâŋaŋaŋ mgasik penaŋ bewe. Egaŋ ŋep bekanaŋ ma pembenaŋ ke mimiyelen ku nâin. Egaŋ bekanaŋ mip beme nâmtemtem ku mamin 16 Ekŋen dembusekŋinaŋ etaŋ, “Kawawaŋgat yaŋaŋ nin nânup,” zemtiŋgut naman mama mimiŋin Kawawaŋgalen zelaŋ zein keyet kataŋ mimipiŋ mamip. An ekŋenaŋ ekŋen keyet mgasik penaŋ manâmindeip. Ma ekŋenaŋ Kawawaŋgalen zet ku maŋgawepup. Ma am mama mimiŋin keboŋ keyaŋ kwileki dolakŋaŋ ŋen ku mamip.