ALE LA MULUGA LA MERERA TE POL EIA KEKESIA GITEU E KORIN
1
Eiau e Pol, eau kekesia mutou la valalua me hatavivile la lotu te La Tahalo Uru oio te la mautu uru e Korin. Amila me tabara gatou te la igogolu te Kraist, e Sostenes, amila toi la haro sesele soio tamutou. La Tahalo Uru, te la masasagala tetala moli, eia toleau soio te la igogolu te la valolo te Kraist Iesus veia eau ge la bilalaha tetala. Eau kekesia mutou ale te Kraist oio e Korin, La Tahalo Uru eia hiloviti amutou, eia vimaroka amutou, la vuhula amuto tomi te Kraist. Amutou la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru sesele, la vuhula eia visati le amutou. Mai la valalua me hatavivile tai te la maututula tomi ale egite lotu tavu La Uru gatou e Iesus Kraist, etatou tomi la valalua me hatavivile tetala ale maroka. La Tahalo Uru, eia e Tama gatou tomi, egira me La Uru gatou e Iesus Kraist, egira ge vibalava le amutou la gilogo ale uru, la tia mutou tomi oilo ge malilo tataho.
E Pol toi la vibalavala te Kraist soio tegiteu
Eau kama ge maila te la kilaka, eau ge vaisale moli La Tahalo Uru te la vaabila tomi tetala ale eia vaurua soio tamutou ale sau tola e Kraist Iesus. Amuto taholati la vuliti mai te la merera te La Tahalo Uru, me la mari tetala ale uru tai, e Kraist abitia mutou. Amuto sau tola sesele la merera te Kraist ale amite pala valoloti amutou ovola, eala igoie amuto kama galo bakisi te la vibalavala tomi te Kraist soio tegatou ale tetala. Amuto pou tataho moli, amuto pou tali la haro ale La Uru gatou e Iesus Kraist eia ge sibitala lou. Eia ge sau tola sesele amutou, eia kama ge maila te la igogolu tetalale. Me te la tapasi la haro, ale La Uru gatou e Iesus Kraist ge beu loua somai ovola, amuto ge magiri moli la marokala, amuto kamati ge gabu la igototolola te La Tahalo Uru. La merera tomi alele, amuto ge sau tolea, La Tahalo Uru eia vikara sesele. Eia tolati amutou veia amuto ge pou moli la sagegela vikapopo le Latula, e Iesus Kraist, La Uru gatou.
La valalua la lotu kati vipuhi tigi
10 Amuto tabarabaragu te la isale Kraist, eau kaka gogogo amutou veia amuto umalati ge vaigo. Taritigi la merera tamutou ge isa moli, amuto ge vipuhi tigi sesele, la gabutatalala tamutou ge isa moli, la marapala ouka.
11 Amuto tabarabaragu, eau rovitia veia amuto oio vaigo, la vuhula egiteu la karakara te Kloe isahari, egite loio la mautu tamutou, egite gomai Epesas, egite pogeau, egite veipaleagu veia la vaigigola sibitalati kabili tamutou. 12 Mai la merera tamutou eia kamati visauru, la merera tamutou isapolopoloti. Isa ge veia maie “Eau tilimuli e Pol.” Isa lou ge hiliti, eia ge putu olia, eia ge veia maie “Eau tilimuli e Apolos.” Goio, isa lou ge hiliti, eia ge veia maie “Eau tilimuli e Pita.” Goio, isa lou ge goio ge vikara maie “Eau tilimuli moli e Kraist.” 13 Mave, amuto soioge vilagilagi le Kraist veia ge vitabari letatou ale tetala mai ele, ia? Mave, soioge eau e Pol, eau peho robo amutou oata te la tauvalautu, ia? Mave, egite soioge vuhi le amutou te la isagu veia amuto ge taku moli, kama ge te Kraist, ia? 14-15 Ale amuto vikara papai mai ele, eau sagege pepeho ale eau kama vuhi isahari tamutou, isa kati ge koramulia ge kau loua mutou veia amuto isahari abi la vuluhi te la isagu. e Krispas mira me Gaias moli, eau vuhi egirua, 16 me eia sesele, eau vuhi tai e Stepanas me egite la karakara tetala, eala moli eau soioge kama vuhi isahari lou, eau kamati gabutatala tigia. 17 E Kraist kama baheau te la vuluhi, ouka, eia baheau veia eau ge valolo la valalua me hatavivile tomi te la maututula la valolo ale taritigi te Kraist. Oio te la merera tetalale, eia kama baheau veia eau ge valolo ovola vikapopo me la mari te la vovo. Mai la merera te la pileho te Latula oata te la tauvalautu, eau soukama ge igoa mai la merera bulalahu ale kama vagari, mai eau ge valolo ovola mai la mari te la vovo.
E Kraist sekela moli veipala la mari te La Tahalo Uru
18 La valolo te la pileho te Kraist, egiteu ale poga tavu la pileho, egite loloa mai la merera bulalahu moli, la vuhula egite kama rovi la mahulila tetala. Eala moli tegatou ale eia vimahuliti etatou, la merera te la pileho te Kraist, eia la vagagari La Tahalo Uru somai tegatou. 19 Mai te la merera te La Buk Tabu Ale Pala, La Uru eia veia maie:
La merera tegiteu la valalua la mari, eau ge barautua.
Eau ge igo marapa la mari tegiteu la tahalo la mari.
20 Mai ge mai ele, la tahalo la mari, eia ge vikara mave? Me egiteu ale gigi bibibi la merera ale mave ale mave veia ge rovi la vuhu la papaga tomi, egite ge vei lou lava e? Egiteu tai ale lapu malalau la merera veia ge vikara muli la vuvuhu la papaga tomi, egite ge vei mave? La Tahalo Uru eia veipalatia veia la mari tegiteu tomi ele, eia la golu bulalahu.
21 La valolo te la pileho te Kraist, ale amite la bilalaha tetala valolo ovola, eia mata mai sesele la merera bulalahu tegiteu la tahalo la vovo. La Tahalo uru, te la mari tetala moli, eia viputumulitia veia etato la valalua kama ge rovi eia te la mari tegatou lou te la vovo. Ouka, eia toitia veia ge vimahuli la valalua te la merera te la pileho te Latula, eia mata mai la merera bulalahu moli tegiteu la tahalo la mari. 22 Egiteu e Iuda, egite gabu tikumu sekela la irovilala loata te La Uru. Egiteu e Grik, egite gabu tikumu sekela la mari te la vovo. 23 Eala moli amiteu la bilalaha te Kraist, amite veipala moli la pileho te Kraist oata te la tauvalautu, me la mererale egiteu e Iuda vilea, me egiteu e Grik lege vahia. 24 Eala moli tegatou la valalua e Iuda me la valalua e Grik tomi ale La Tahalo Uru tolati etatou soio tetala, la mererale eia tikumu, eia la merera la mahuli moli te Kraist, eia veipala la vagagari La Tahalo Uru, eia veipala tai la mari tetala ale uru. 25 Mai la merera ale la valalua veia la merera bulalahu moli ale La Tahalo Uru toitia, eia muga sesele te la merera la mari tomi te la valalua. Mai la merera tai te La Tahalo Uru ale mata mai la merera bulalahu ale kama vagari, la vagagari la merera tetalale, eia muga sesele te la vagagari giteu la valalua.
26 Amuto tabarabaragu, eau masagea veia amuto ge gabutatala muga bakisi sotigu te la pulolou tamutou ale pala, te la imamala ale La Tahalo Uru so baha tatavu amutou. Pala, amuto mai ale so goilo halaba te Kraist, amuto kama vauru lou amutou, amuto kama vei tataho amutou veia amutou la tahalo la mari, veia la valalua tomi tai ge togo amutou. 27 La Tahalo Uru, te la masasagala tetala moli, eia hilovi amutou ale la valalua veia amuto la golu bulalahu, eia hilovi amutou veia ge vauru amutou, veia amuto ge veipala la merera tetala me la vulovulola tai ale taritigi. Eia gabutatalea mai ele veia amutou ale la golu bulalahu ge vibisi egiteu la tahalo la mari, veia amutou tai ale kama vagari ge vibisi egiteu ale vagari, egite ge gabu la mahelala ale uru pepeho. 28 Eia hilovi amutou la tahalo me la tavile bulalahu moli, ale la valalua vile amutou, eia igoa veia la vulovulo mutou ge vikaluvu tomiti la viputumulila tegiteu ale veia egiteu sekela magiri. 29 La Tahalo Uru viputumulitia veia ge igoa mai ele, veia la tahalo la vovo isasa kama ge magiri te la lagula te la vagagarila lou, veia ge vei tataho rivu lou la vulovulola soio te La Uru. 30 Eala moli amutou, La Tahalo Uru eia puliti amutou soio tetala veia amuto ge pou vikapopo tomi me Iesus Kraist. Eia vipou e Latula veia eia sekela ge vahilo letatou la gauru te La Tahalo Uru, veia oio moli te la pileho te Kraist etato ge sau tola la mari ale sesele te La Tahalo Uru, mai la vulovulo ale matata, la pulolou la marokala, me la mahuli ale sesele tai. 31 Mai la merera te La Uru te La Buk Tabu Ale Pala, eia veia maie:
Mai isa masagea veia ge vei tataho rivu loua,
Taritigi eia ge veipala moli la igogolu
ale La Uru igotia oilo te la kalulula.