ALE LA MULUGA LA MERERA TE IOANES
1
La merera la vimahulila
La tahalo ale eau veia mutou ovola, eia La Merera te La Tahalo Uru, eia vimahuli etatou. Palati te la siloko la maututula, kara igoie, eia oio mahuli. La tahalo ale, pala amila vikavovou tomi, eau hilo seselea, eau rovi seseleti la vulovulola, pala amila tai vaali vikapopo te la haroharo tomi. La tahalo alele eia sibitala palati, amiteu la valalua tetala hilo seselea, me amite veipalea mutou igoie veia amuto tai ge rovia. Eia te la silokola eia vipou tomi le Tamala. Eia goio hiliti taro lou e Tamala, eia gomai te la maututula, amite hilo seselea. La tahalo ale, eia mahuli mai la tori, eia kama rovi la pileho. Eau e Ioanes, eau hilo seselea, eau lolo tai la merera tetala, me ale igoie eau ge veipalea mutou la papaga tomi ale eia vimari le amiteu ovola, veia etato tomi ge rovia. Eau pou otalo te la uluva La Tahalo Uru, eia e Tamagu, me Latula e Iesus Kraist, eia e tabaragu, eia vagoilo etatou te Tamala veia etato tomi ge vitau me tabara sesele. La merera tetala eia taritigi, ale igoie eau abi taia mutou veia etato tomi ge sau tolea, veia oio vola etato tomi ge sagege tavua, la sagegela tegatou ge uru sesele.
Etato ge tatuga te la matagaga
La merera ale eau lolotia te Kraist, eau goio vei loua mutou ovola, eia maie: La Tahalo Uru, eia la matagaga, etato kama koramulia ge sivuti bakisi la maligoma oio tetala. Eala mai etato veia etatou tetala, eala moli etato soloio te la maligoma, etato visigolo, la vuhula la vulovulo gatou me la merera tegatou ale etato veveia, eia kama visauru. Eala moli mai la matagaga te La Tahalo Uru ale uru sesele ge volu oio tegatou, ale etato ge vipuhi tigi tataho sesele, etato ge la maratatila tetala, etato ge tetalati, me la kasosole Iesus e Latula eia ge vuhi taro la iruru tegatou, etato ge maroka.
Eala moli mai etato veia etato la iruru ouka, ale etato visigolo pepeho pasi, etatou tomi la tahalo la iruru. Eala moli mai la iruru tegatou eia oio tabuli te la tia gatou isasasa, etato ge veipalea soio te La Tahalo Uru, eia ge vimavulaha taro letatou la iruru tegatou ele, eia ge vimaroka la tia gatou oilo. Ale La Tahalo Uru ge igo seselea, eia kama rovi la visigologolola. 10 Mai etato veia etatou la iruru ouka, etato mai ale veia La Tahalo Uru, veia eia la tahalo la visigologolola, la vuhula eia toitia veia etatou tomi la tahalo la iruru. Eala moli mai etato veia etatou la iruru ouka, la valalua ge rovia mai ele veia etato kama rovi la merera te Kraist.