ALE LA MULUGA LA MERERA TE POL EIA KEKESIA GITEU E TESALONAIKA
1
Eiau e Pol, amite me Sailas me Timoti, amite kekesia mutou la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru ale amuto pou oio la mautu uru e Tesalonaika. Amuto la valalua me hatavivile sesele te La Tahalo Uru, e Tama gatou tomi, te Latula e Iesus Kraist tai, La Uru gatou. Taritigi la gilogo tetala eia ge pou tamutou tomi, la tia mutou oilo ge malilo tataho.
E Pol vei tataho egiteu
Amite hilo amutou magiri vagariti te Kraist, amite kaka tavu La Tahalo Uru, amite toi taritigi pepeho soata tetala. Amite sau tola le amutou la kilaka tamiteu soio te La Tahalo Uru mai ele, amite kama maila. Amite lagu tavu moli la kilaka soio te Tama gatou, amite gabutatala moli amutou ele, la vuhula amuto pou tigiti. Amuto sau tola seseleti e Iesus, alele amuto vahiliti seseleti la igogolu tetala. Amuto kama lotu bulalahu, amuto vagari tavu moli la visuli baolila, la vuhula amuto rovi seseletia la gilogo tetala, eia oioti tamutou ele. Amuto tai kama silaha taro e Kraist, amuto toroti te la isala. Amuto vagari pepeho mai ele veia la merera tetala eia sesele tomi moli, eia ge vimahuli amutou, taritigi pepeho.
Amuto tabarabaragu, amite toi taritigi soata te La Tahalo Uru, ale amite rovia veia eia masaga sesele amutou, me eia visati le amutou pala veia amuto ge tetala, la vuhula ale amite valolo le amutou te la isala, amuto loloa eia kama mai la merera bulalahu, ouka. Eia tubu sesele me amuto loloa mai ele veia eia tikumu, La Kalulu La Marokala eia vitikumu seseletia soio tamutou. Me amite la bilalaha, pala ale amite mou vikapopo le amutou, amuto hilo la vulovulole Kraist omai tamiteu, amuto rovia mai ele veia la merera tamiteu eia sesele. Amuto soveiti amiteu te la vulovulole Kraist, amuto tilimulitia mai ele. Egiteu la valalua la gima viligiti amutou, eala moli amuto sagege moli te la guluvi te la matagaga oio tamutou. Amuto sagege moli mai ele te la sagegela ale uru, La Kalulu La Marokala eia abia mutou. Mai alele, la valalua me hatavivile tomi te la lotu oio la gale e Masedonia, oio la gale e Akaia tai, egite mata muliti la vulovulo mutou ale taritigi ele, egite soveiti amutou. Me oio moli te la igogolu tamutou ele, la isale Kraist eia vavavati soio te la galegale tomi, mai e Masedonia, e Akaia, soio te la maututula tomi tai. Eala moli eau kati ge vikara lou soio tamutou, la vuhula egiteu la valalua me hatavivile te la maututula, egite gilemulitia miteu la vulovulo mutou. Egite veitia miteu ale pala amuto rara tavu pepeho amiteu la bilalaha, egite tomi lolotia. Egite lolo taia ale amuto poke taroti la lotu tavu la puigolo, amuto lagu tavuti La Tahalo Uru veia ge pou otalo te la uluvala. 10 Amuto rovi molia mai ele veia ge pou tali e Latula, eia ge beu rivu loua loata te la mori. E Iesus ele, e Tamala vimahuli rivutia lotalo te la lulu la pileho. Eia mahuli rivuti lou mai ele, eia ge sigirobo etatou te la kiloli la igototolola te La Tahalo Uru somai tegatou.