ALE LA MULUGA LA MERERA TE POL EIA KEKESIALE TIMOTI
1
1-2 Tavu e Timoti, e latugu sesele te la isale Iesus,
Eiau e Pol, eau kekesiamu, eau la bilalaha te Kraist Iesus, me la igogolu taku ele, La Tahalo Uru sesele, egira me Latula e Kraist Iesus, egira vipouau ovola. La Tahalo Uru ele, eia lapu rivu etatou taro la limale Satan, me Latula e Iesus eia ge beu rivu loua somai, eia ge vibalava etatou tomi ale tetala. Taritigi pepeho Timoti veia La Tahalo Uru e Tama gatou, egira me Kraist Iesus, La Uru gatou, egira ge vivolu leme la gilogo uru tegirua, la tiamu oilo ge malilo tataho.
E Timoti ge barautu taro la merera la visigolola
Eau kaka vagari loume, Timoti, mai lou ale pala eau raragi ge goio e Masedonia eau tutu toleamu, ale eau kaka loume mai ele veia eme ge pou tola oio la mautu Epesas ele, eme ge barautu la valolo tegiteu la valalua la visigologolola oio tamutou ele.
Egite gabu tikumu moli la veimulipolola te ururu tegiteu, egite gigi galolo la isa giteu e ururu veia ge vitau kapopola la valolo te Kraist. Eme ge mera taro egiteu veia egite umala ge pou tavu moli la veimulipolola te ururu tegite mai ele. La vuhula la valalua soukama ge vaigo muli la merera te ururu ele. Eia kama suli la valolo, la vuhula la gauru isa moli oio ale etato ge rovi La Tahalo Uru, mai ale etato ge gabu tikumu sekela la merera tetala. Eau tutu tola vagaria mutou mai ele veia eau ge vahiliti la gabutatalala ale taritigi oio tamutou ele, mai la vipuhi tigila. Ale la vulovulo ale taritigi ge sibitala mai amuto sau tola seseleti la merera te Kraist, la tia mutou oilo ge maroka. Egite isahari kati pou tigi mai ele, egite ruruti oio te la visigologolola isahari. Egite masagea veia ge pou tavu moli la vimari veia ge vimari la valalua me hatavivile la merera te La Tahalo Uru, egite vikara, egite kama rovi la masovala. Me la merera isahari mai te la merera te Moses, egite vikara muli tatahoa, eala moli la seselela egite kama rovia, eia kokovu taro legiteu.
La merera te Moses, eia taritigi, eala moli etato ge tilimuli seselea, etato kama ge vulo la masovala. La mererale, eia kama ubi legiteu la valalua me hatavivile ale taritigi, eala moli eia tubu tegiteu la tahalo me la tavile la iruru, egiteu ale pou tavu moli la vulovulo la vareagila. Egiteu ale maie:
Egiteu ale poke taro La Tahalo Uru;
egiteu ale pou tavu la iruru;
egiteu ale la vulovulo giteu kama maroka;
egiteu ale gilogilo;
egiteu la tahalo la bilili;
egiteu ale bilibili e tama giteu, e tila giteu;
10 egiteu ale para osaosa;
egiteu la tahalo ale vaigo baoli legiteu lou;
egiteu ale kisi tola la tahalo te la igogolu,
egite kama lotoa;
egiteu la tahalo la visigologolola;
me egiteu ale magiri te la vigagiala,
egite visigologolo.
Me egiteu la tahalo me la tavile la iruru mai ele, la merera te Moses eia tomu sasasae la vulovulo giteu, mai te la iruru tegiteu tomi mai ele. Me la iruru tomi moli tai, egira me la merera ale taritigi viputu tatuha. 11 Me la vuhu la merera te Moses ale taritigi ele, eia visauru moli me la vuhu la merera te Kraist, ale La Tahalo Uru sugu taroagu veia eau ge valolola. Me la valolo te Kraist ele eia veipalea veia La Tahalo Uru eia la matagaga, eia kama masaga la maligoma, la pulolou tetala la pulolou la balavala.
E Pol sagege tavu la gilogo te La Tahalo Uru soio tetala
12-13 Eau toia taritigi pepeho soata te La Uru gatou e Kraist Iesus, la vuhula eia kamati gabutatalea ale pala eau tahi taro la isala, eau viligi tai la valalua me hatavivile te la lotu tetala. Eala moli eia gogo moliau ale eau igo bububu moli te la iruru taku mai ele, la vuhula eau soukama lolo vulai tavu la valolo te Kraist. Me ale igoie eia vaurutiau, eia vipouau mai la bilalaha tetala, eia vivagariau te la igogolu taku ele, ale eia tabariti leau. 14 La Uru, eia sigili voluti leau la gilogo tetala uru. Eau puhi tigiti egiteu la valalua me hatavivile te Kraist, me eau sau tola taiti la merera te Iesus, la vuhula e Kraist oio igogoluti oilo te la tiagu. 15 Me mai moli ele eau rovitia veia la merera te Kraist ale egite totoia eia sesele viruru, me amuto tomi ge gabu tikumua, eia maie: E Kraist Iesus guvi otalo te la maututula veia ge lapu rivu etatou la tahalo me la tavile la iruru, me eau e Pol, eau mamuga sesele te la vulovulo la iruru mai ele. 16 Me oio moli ovola La Tahalo Uru suliau veia la gilogo te Kraist Iesus ge puru somai taku veia la valalua me hatavivile ge hiloa, egite ge vulo la gabutatalala tegiteu soio tetala, me eia ge vimahuli sesele lou egiteu mai ele. Me maura eiau, eau isa la tahalo ale mamuga sesele te la vulovulo la iruru, La Tahalo Uru vimahuli louau, eau toia taritigi pepeho soata tetala, 17 eia la mulugaluga ale uru sesele oata, la kaluvula ge ouka. Eia kama la tahalo la vovo veia etato ge hiloa, eia sekela moli uru. Etato ge vaisalea te la matagaga tetala ale uru, etato ge togo bibibi molia, la kaluvula ge ouka, eala moli ele, eia sesele.
E Pol tutu toleale Timoti veia eia ge magiri vagari
18 Timoti, eme mai e latugu, eau tutu toleamu la merera tomi aleie, eia mai moli la merera tegiteu la bilalaha te La Tahalo Uru, ale egite toitiamu pala. Me la merera alele, eia mai la gata taume te la vaubila. Eia la toromu ale La Tahalo Uru abiamu veia eme ge vaubi vagari, 19 veia eme ge toro tai te la merera te Kraist, la vulovulomu ge salala tataho, eme kama ge gabutatala lou la paga isasa. Eia mai la golule isasa veipalea te la tiamu, eia karasukume te la vulovulo ale taritigi. Eme ge roromuli la golulale, la vuhula isahari egite kama roromulia mai ele, egite mai ale tiloti te la mai, egite kati sau tola la merera te Kraist, 20 mai egira taho lua e Haimenias mira me Aleksanda. Eau piligi taroti egirua soio te la limale Satan, veia egira ge lai, egira umalati ge mai ale vikara kukumu lou soio te la merera te La Tahalo Uru.