ALE LA ILUA LA MERERA TE PITA
1
Eiau e Saimon Pita, eau la bilalaha sesele te Iesus Kraist, eau kekesia mutou la valalua me hatavivile ale tautaulailo tetala. La tautaulailo tegatou, La Tahalo Uru mira me Iesus Kraist, la tahalo la vimahuli, egira abia gatou, etato ge sau tolea. Me etato rovia mai ele veia eia la tahalo ale matata sesele, la vuhula eia abitia gatou tomi la tautaulailo tetala, mai la vuliti tegatou sesele. Etato ge pou tataho sesele te la gilogo tetala, mai etato ge rovi La Tahalo Uru egira me Iesus, La Uru gatou.
La Tahalo Uru eia hiloviti etatou veia etato ge tetala sesele
Te la vagagarila tetala moli, La Tahalo Uru eia abitia gatou la mahulila ale maroka sesele. La Riau tetala e Kraist, eia tola tavuti etatou veia etato ge pou vikapopo leia te la matagaga me le marokala tetala. Mai etato ge rovi tataho e Kraist mai ele, etato ge sau tola la vagagarila tomi, etato ge koramuli seselea mai ele veia ge sau tola la mahulila tetala. Oio moli te la vagagarila tetala ale eia abitia gatou, etato ge koramulia ge pou vikapopo leia te la mahulila ale sesele, etato koramuli taia ge vulo taro la viluala te la vulovulo ale kama kokora omai te la maututula.
Eala moli mai amuto ge tahola la tautaulailo soio tetala, me la vagagarila tetala ge ouka oio tamutou, la tautaulailo alele eia kama ge vimahuli amutou. Taritigi amuto ge vagari veia ge pou tai te la vulovulo ale taritigi, eala moli ale tai kama koramuli. Taritigi pepeho veia amuto ge vagari tai veia ge rovi tataho la vulovulo La Tahalo Uru. Taritigi veia amuto ge vibaumuli tataho tai te la pulolou tamutou, veia amuto ge toro moli te Kraist, kama ge maila, veia amuto ge rovi tataho tai La Tahalo Uru. Oata tai tegiteu la vulovulo ale taritigi ele, etato ge vagari tai veia ge rovi la vulovulo la vipuhi tigila me la gilogo. La vuhula, mai amuto ge rovi tataho sesele egiteu la vulovulo tomi alele, la vavua la merera te Kraist eia ge vua sesele tamutou. Amuto kama ge pou bulalahu, veia la igogolu tamutou ge ouka me la vagagarila tamutou tai ge ouka te la pulolou tamutou. Mai amuto ge rovi la vipuhi tigila me la gilogo, alele amuto ge rovi seseleti e Iesus Kraist, La Uru gatou. Eala moli mai isa kama ge rovi egiteu la vulovulo tomi ale taritigi mai ele, eia ge mai la mata kea, eia soioge kati matagaga tigi ale e Kraist sabubu taroti leia la iruru tomi tetala ale eia pala igigoa, ale la kasosola eia vipupuru veiti amutouo.
10 Oio moli ovolale, eau kaka vagari amutou e tabarabaragu veia amuto ge sau tola vagari sesele e Kraist, veia la tilola tetala tavu amutou, ale eia visati le amutou veia amuto ge tetala, eia ge puru sesele omai tamutou, amuto kamati ge boru lou, 11 amuto ge vagari moli kara la tapasila, me oio vola, amuto ge tiroro tataho moli soilo te la pulolou la marokala oata te la bali La Tahalo Uru.
12 Eau vagari pepeho veia amuto tomi ge hilo sesele la vibalavala te La Uru, eala eau ge vahiliti bibibi la gabutatalala tamutou soio tetala. Eia sesele, la vimari tomi te Kraist, amuto rovitia, la gabutatalala tamutou eia vagari moliti soio te la merera tetala tomi ale sesele, egite pala valolo amutou ovola. 13 Eala moli mai eau so mahulihuli, eau ge vahiliti la gabutatalala tamutou soio te Kraist. 14 Eau rovia, eia kama ge tabaa, eau ge kai taro la vovogu alele, La Uru e Iesus Kraist, eia vei matagagatiagu mai ele. 15 Eala moli eau ge valolo vagari amutou veia mulimuli te la pileho taku, amuto ge sau tola moli la merera te Kraist.
Pala e Pita me egiteu la bilalaha isahari hilo sesele la matagaga uru eia pigi robo e Kraist
16 Ale amite la bilalaha te Kraist valolo amutou pala, amite kama veipala la merera bulalahu moli, mai la vigilemulimulila ale kama sesele. Amite vei matagagea mutou te la guluvi te Kraist, ale eia ge gomai lou vikapopo la vagagarila ale uru sesele. Me amite rovi molia veia eia la tahalo ale vagari viruru, la vuhula amite hilo seselea ale La Tahalo Uru vaurua pala. 17 Te la haro moli ale e Tamala, La Tahalo Uru, eia pigi robola la matagaga me la tilogo ale uru sesele, amite oio popou. La golule Tamala eia tola loata te la pulolou la uru tetala, mago “Ale e Latugu La Riau, eau sagege pepeho sesele leia!” 18 Amite oio popou, amite loloa ale eia tatola mai ele loata te la ilo la lage, ale amite tomi pou vikapopo le Iesus oata te la gove ale maroka.
19 Tio, me oio volale, amite matagagati te la merera tegiteu la bilalaha ale pala veia eia sesele. Taritigi amuto ge laba gele tavua, la vuhula la merera tegiteu eia mai la matagaga ale paga vei la tasi ale maligoma kara la paga mamaga, mai la matagaga te Kraist eia ge reretala mai la matatabu uru e Toko te la gabutatalala tamutou tomi isasasa. 20 Eala moli eau masagea veia la paga isa lou amuto ge matagaga sesele ovola, eia maie, veia la merera tegiteu la bilalaha te la Tahalo Uru ale etato gigia te La Buk Tabu Ale Pala, eia kama la vikararala te la vovo veia isa moli sekela tegatou ge rovi tomi la masovala. La Kalulu La Marokala moli eia igo tivura la gabutatalala tegiteu la bilalaha tetala veia egite ge veipala la merera tetala sesele. 21 Etato rovia veia la merera te La Tahalo Uru eia kama sibitala bulalahu te la hare la tahalo mai te la masasagala tetala lou.