ALE LA ILUA LA MERERA TE POL EIA KEKESIA GITEU E TESALONAIKA
1
Eiau e Pol, amiteu me egirua taho luae e Sailas mira me Timoti, amiteu kekesia mutou la valalua me hatavivile te la lotu te Kraist, amuto pou oio la mautu e Tesalonaika. Amuto la valalua me hatavivile sesele te La Tahalo Uru, tegirua me Latula e Iesus Kraist, La Uru gatou.
Taritigi La Tahalo Uru, egira me Latula e Iesus Kraist, La Uru gatou, eia ge abia mutou la gilogo tetala, la tia mutou oilo ge malilo tataho.
E Pol vei tataho egiteu
Eau gabutatalea veia eia koramuli seselea veia mai te la haroharo tomi amiteu ale omai ge toi taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru, la vuhula amite hilotia veia la merera te Kraist, amuto roromuli seseletia, amuto vagari tavutia, amuto lohotia solagu, amuto vipuhi tatahoti mai ele, amuto kama gotigu rivu, ouka, eia taritigi pepeho. Mai alele, amite vauruti la isa mutou ele soio tegiteu la valalua me hatavivile tomi te La Tahalo Uru ale oio te la maututula tomi, veia egite ge rovia mai ele veia amuto oio magiri vagari moli, me amuto sau tola seseleti la merera te Kraist, amuto kamati gabutatala la viligiligila te la isala, ale egiteu la gima tetala viligiligi amutou. Mai ale, amuto rovitia veia la vulovulo La Tahalo Uru eia matata tomi moli.
Ale amuto ligi te la viligiligila te la isale Kraist, La Tahalo Uru eia raragi amutou mai ele veia amuto ge raragi tataho te la pulolou la marokala oata tetala, ale igoie amuto ligitila veia eia ge vagoilo sesele amutou ovola. La Tahalo Uru, la vulovulola matata tomi moli. Eia ge vilai tai egiteu ale viligi amutou. Mai etatou ale igoie ligi, mulimuli eia ge vimavulaha etatou, amuto ale oiole, me amite tai la bilalaha tetala taho tolu omaie. Eia ge igoa mai ele te la tapasi la haro tetala ale La Uru e Iesus ge sibitala loata te la mori, vikapopo legiteu la angelo tetala, egite vagari. Eia ge guvi vikapopo la matagaga ale uru pepeho, mai la havi ale uru karerere. Eia ge viligi egiteu ale kama rovi La Tahalo Uru, egite kama roromuli la merera la mahulila te Iesus, La Uru gatou. Egite ge sululu sapa te la igototolola te La Tahalo Uru, eia ge vipou egiteu te la pulolou la iloburukola, la kaluvula ge ouka. La Uru ge kapi robo egiteu sogala, egite kama ge hilo bakisi la tiraro la lagula, me la vagagarila tetala eia uru, eia taritigi, egite kama ge rovia. 10 Mai alele, te la tapasi la haro, eia ge sibitala loata, me egiteu la tahalo la gima kama ge balava, egite ge vure sesele oio vola. Eala moli eia ge sibitala mai ele veia la valalua me hatavivile tetala ale eia vimaroka egiteu, egite ge karutu la matagaga tetala uru, egite ge vaisalea. Me alele etatou tomi, la vuhula amuto tai roromuliti la valolo tetala ale amite valoloti amutou ovola.
11 Me oio volale, amite kaka bibibi La Tahalo Uru veia eia ge gabu tikumu tai amutou veia amuto tai ge koramuli la pulolou la marokala oio tetala ale eia tola tavuti amutou soio tetala. La Tahalo Uru, eia tahola la vagagarila, me oio moli te la vagagarila tetala, eia taritigi pepeho veia la masasagala tamutou tavu la pulolou la marokala eia ge puru sesele. Me eia ge vivagari sesele lou la vagagarila tetala oio te la vulovulo mutou, ale amuto sau tola seseleti la merera tetala. 12 Mai ele amite kaka La Tahalo Uru veia oio te la gilogo tegirua me Latula e Iesus Kraist, La Uru gatou, amite kaka La Tahalo Uru mai ele veia amuto tomi ge rovia veia e Iesus Kraist, eia La Uru. Me amite masaga taia veia e Iesus ele eia ge vauru amutou, veia la matagaga tetala ale uru eia ge oio tamutou, la valalua me hatavivile ge rovia mai ele veia amuto tetalati.