LA IGOGOLU TEGITEU LA BILALAHA TE IESUS KRAIST
1
Tavu e tabaragu e Teopilas,
Eiau e Luk, eau guviti lou omai taume la kekesi taku bakisi. Te la muluga la valolo taku ale eau pala kekesiamu, eau vei matagageamu la igogolu tomi te Iesus ale eia sokoa omai te la maututula, kara te la haro ale La Tahalo Uru puli rivua soata tetala te la ilo la lage. Te la haro alele, e Iesus tutu tolea giteu la valalua la bilalaha tetala te la igogolu ale egite ge igoa, veia eia hiloviti egiteu pala, veia La Kalulu La Marokala eia ge pou tegiteu, ge suli la igogolu tegiteu ele.
Etato rovitia, e Iesus eia gabuti la iligiligi, eia peho, mulimuli eia goio mahuli rivu lou, eia goio sibitala lou tegiteu la valalua la bilalaha tetala. Eia goio veipalea giteu la merera usu te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. Eia igoa mai ele veia egite ge rovi seselea veia eia mahuli talati lou. Eia vimari egiteu mai ele kara te la haro savulu vaa, tio eia beua soata te La Tahalo Uru.
Ale e Iesus so pou vikapopo legiteu la valalua tetala, eia goio veia giteu mago “Amuto umala ge hiliti taro muga e Ierusalem. Amuto ge pou tali muga la vaabila ale e Tete veia eia ge abia mutou, ale pala eau veitia mutou ovola. Eia sesele, pala amuto balava bakisi la matagaga te Ioanes, ale eia vuhi la valalua la lalu. Eala moli eau veia mutou, eia hagagaviti La Tahalo Uru ge vibalava le amutou La Kalulu La Marokala, amuto ge matagaga sesele.”
Tio, te la haro isa lou ale egite la bilalaha te Iesus egite pou vikapopo, egite tahia mago “Tahalo Uru, eme soioge guviti lou omai tamiteu veia eme ge karasuku lou amite Israel veia ge bolehoho egite Rom, ia?”
Eala moli e Iesus loloa mai ele, eia goio veia giteu mago “Ouka, kama mai ele. Eia kama la paga tamutou veia amuto ge rovi la leavala ka la haro ale e Tete ge veipala la masasagala tetala! Ale la tilau tetala moli. Eia sekela moli rovia, isa lou ouka. Eala moli mulimuli La Kalulu La Marokala, eia ge sivo loata, gotalo tamutou, ge pou tamutou, eia ge vivagari amutou. Amuto ge valolo la valalua te la valolo ale taritigi te la igogolu taku ale eau igotia. Amuto ge sokoa omai e Ierusalem, goio te la maututula tomi te la gale Iudea, goio lou tegiteu la valalua e Sameria, goio lou polo galili te la maututula tomi kaluvu.”
E Iesus vikara soio tegiteu la valalua tetala mai ele, eia so vikarakara, egite karutu La Tahalo Uru lapu hilitia soata. Eia hiliti te la mata giteu, eia goata moli te la baa. Egite goio taga mulimulia soata. Goio, la tuluvu la mori isasa tuga roboa, egite kati hiloa.
10 Tio, la valalua egite magirigiri, egite taga mulimulia e Iesus soata, goio la tahalo ilua sibitala, magiri te la bali giteu ele, la kulikuli tegirua kea lovolovo. 11 Egira goio veia giteu mago “Amutou la valalua e Galilea, amuto taga mulimuli lava soata te la mori? Taritigi amuto ge rovia veia La Tahalo Uru puli taroti le amutou e Iesus ele. Eala moli mulimuli amuto ge hilo loua, eia ge beu rivu loua loata, gotalo lou mai ale amuto hiloa eia goatati igoie.”
Egite hilovi lou isasa ge koli e Iudas
12 Tio, mulimuli egite hiliti taro la gove e Oliva, egite goio beu rivua soio e Ierusalem. La gove e Oliva, la mautu e Ierusalem, la baa girua kama malau, hagagavi moli. 13 Tio egite goio guvi oio la mautu ale uru, egite goilo te la luma ale egite popou ovolao. Egite goilo te la kapiutu ale soatata, egite goio pou. Egiteu ele, la isaisa giteu maie:
E Pita, e Ioanes, e Iakob, e Andrew;
e Pilip, egira me Tomas;
e Batolomeas, egira me Mataias;
e Iakob ale latule Alpias,
e Saimon Selot,
e Iudas ale latule Iakob.
14 Egite tomi ge pou vikapopo mai ele, egite hatavivile tai, e tilale Iesus, e Maria, egite taitarile Iesus, egite tomi ele ge pou tavu moli la kilaka, la gabutatalala tegite isa moli.
15 Tio, te la haro isasa e Pita magiri te la mata gite la valalua me hatavivile, eia valolo egiteu. La giligi giteu ele salatusa savulu lua. 16 E Pita valolo egiteu, eia veia giteu maie “Amuto e tabarabaragu, la valolo isasa pala La Kalulu La Marokala eia visibitalea te la harele Devit, e suara uru tegatou pala. La merera alele goio te Iudas, eia ale sugu taro e Iesus soio tegiteu ale lao tolea. La merera alele ge puru, igoie eia puruti. 17 E Iudas pala amite igogolu vikapopo, eia abi tai la igogolu te Iesus ele.”
18 (La tahalo ale e Iudas, eia loto la gale la magasa isasa. La mani ale eia loto la magasale ovola, la mani alele la mapa la iruru tetala. Eala moli eia sae soata te la obu oata te la gove, eia boru sotalo te la uatati, la tiala mapola, la tamusila poro, eia pehotio. 19 Tio la valalua tomi e Ierusalem, egite lolo la rerela mai ele, egite goio toi la isa la gale ale e Akeldama. Me la masovala te la merera tegiteu maie: La magasa la kasoso.)
20 Tio, oio moli ovola, e Pita goio valolo lou egiteu mago “Oio te la Buk Tabu Ale Pala, te la merera te Devit, eia vikara matagaga maie:
Taritigi la luma te la tahalo ale ge kavelevele moli, isasa umala ge pou oio vola.
Tio me la merera isa tai lou eia veia maie:
Taritigi la tahalo isapolo eia ge sau tola la igogolu te la tahalo alele.
21 “Tio, taritigi etato ge hilovi isa tegatou ale tilimuli e Iesus, 22 pala te la silokola ale e Ioanes vuhi la valalua, kara te igoie ale La Tahalo Uru puli taroti letatou e Iesus soata. Mai ge la tahalo isa maie, eia ge veipala tigi ale e Iesus mahuli rivuti lou.”
23 E Pita vikara kaluvu mai ele, egite goio toi taho lua tegiteu ele, isasa e Iosep Basabas, la isala isa lou e Iastas, tio isasa lou e Mataias. 24 Goio, egite kaka tavu La Tahalo Uru, egite veia maie “Eme La Uru, eme rovi la tia miteu tomi. Eme ge vahilo le amiteu isasa tegirua ale taho lua ale eme masagea, 25 eia ge magiri la mulile Iudas te la igogolu ale eia paru keke tarotia, eia goio te la pulolou tegiteu ale kama kokora. Eme ge vahilo le amiteu isasa, la tahalo ale ge la bilalaha taume.” 26 Tio oio moli ovola, egite kekesi la isa girua, egite goio vipigi vulola, la isale Mataias eia paru mamuga. Tio egite goio vigigia vikapopo legiteu ale savulusa gete sale e Mataias ele, egiteu savulusa gete luati louo.