ALE LA MERERA TE POL EIA KEKESIA GITEU E GALESIA
1
1-2 Eiau e Pol, eau kekesia mutou la valalua me hatavivile te la lotu tomi te Iesus Kraist ale oio la gale e Galesia. Amite me egiteu e tabarabara gatou ale omai takue, amite toi la haro sesele soio tamutou la valalua me hatavivile sesele te Kraist. E Iesus Uru ele, eia hiloviau veia eau ge la bilalaha tetala. La tahalo la vovo isasa kama baheau, ouka. E Iesus Kraist moli, egira me La Tahalo Uru e Tamala, eia vimahuli taro loua lotalo te la lulu la pileho. Oio te la isa girua eau toi la vibalavala te La Tahalo Uru soio tamutou veia amuto tomi ge gabu tikumu la gilogo tetala ale uru, la tia mutou oilo ge malilo tataho.
E Iesus Uru eia tomo bururuti letatou, eia piligiti la mahulila tetala veia eia ge sabubu taro la iruru tegatou, eia ge lube taro etatou te la mari papaila ale viri roboti etatou te la imamala la vareagila tegatou ale etato mahulihuli ovola igoie. La vuhula la masasagala te Tamala veia e Latula ge suli etatou, eala etato vauruti la isala, sokotia alaura, eia ge kara mulimulito, kama ge kaluvu, amen.
La valolo ale taritigi eia isa moli sekela
Eau karutu sesele le amutou, la vuhula amuto poke taro hari moli La Tahalo Uru ale tola palati amutou soio te la matagaga te la gilogo uru te Iesus, igoie amuto lagu tavu moliti la valolo ale isapoloti. Eia sesele, la valolo la mahulila eia isa moliti, eala moli egiteu la tahalo la visigologolola isahari oio kabili tamutou, egite masagea veia egite ge vulo gegeru loua la merera te Kraist Iesus ele. 8-9 Eala moli mai isa ge valolo le amutou la merera ale isapolo, kama la valolo ale amite valolo mugati le amutou ovola, eia ge vilua. Mai ge e angelo isasa ge valolo ruruti amutou, veia mai amiteu la bilalaha isasa tai ge valolo ruruti amutou, eia ge vilua moli. Amuto ge taua la varu mutou! 10 Me amuto gabutatala mave la merera taku? Amuto isahari soioge so gabutatala veia eau mera gogomea mutou la merera ale malama? Ouka gologolo, eau vikara, eau gabutatala moli La Tahalo Uru sekela. Mai eau ge masagea veia la valalua ge lege sisigi leau, eau ge pou tavu la igogolu isapolo ale kama la igogolu la bilalaha te Kraist Iesus, eala moli ge ouka.
La Tahalo Uru sekela hilovi e Pol te la igogolu la valolo tetala
11-12 Eala moli amuto tabarabaragu, taritigi pepeho amuto ge rovia veia la valolo ale taritigi, ale eau valolo palati amutou ovola, eia kama la merera bulalahu veia eau loloa te la tahalo la vovo, eia tai kama la vimari te la vovo ale isasa ge tovo leau ovola. Ouka, e Iesus Kraist sekela moli veipalatiagu la merera la mahulila tetalale, eia tikumu sesele.
13 Amuto soioge lolotia la vulovulogu ale pala. Eau la tau Iuda sesele. Eau viligi pepeho egiteu la valalua la lotu te La Tahalo Uru, eau vagari veia ge sulu egiteu, veia ge barautu la valolo te Iesus veia eia ge kaluvu. 14 La vulovulo la lotu tamite Iuda, eau lagu tavu tomitia, eau mugati egiteu tomi la tuvu taku, eau tilimuli vagari la vulovulo giteu e ururu tamiteu e Iuda.
15 Eala moli e tila souka taposa eau, La Tahalo Uru hiloviti eau, eia tola tavuau te la gilogo tetala ale uru, eia masagea 16 veia te la mahulila taku eia ge veipala la vulovulole Latula, veia eau ge valolo egiteu la valalua me hatavivile ale pou te la maligoma, egite ge rovia la merera la mahulila tetala ale uru ele. Eau loloa eia tola tavuau mai ele, eau kama magiri lou veia amila me la tahalo isasa ge vipigi vulo mugala, ouka.
17 Eau tai kama goata e Ierusalem veia ge veipalea soio tegiteu ale pou palati te la igogolu la bilalaha. Eala moli eau sele molia goilo te la gale tegiteu e Arab, eau pouo, mulimuli eau sele polo loua, beu rivu loua soio la mautu e Damaskas lou. 18 Me ale la leavala itolu poloti eau goata e Ierusalem veia ge hari lalai e Pita, eau mavuta oio tetala la logo savulusa gete lima, 19 eau kama hilo lou isahari egiteu la bilalaha, eala moli e Iakob moli ale e tarile Iesus La Uru gatou.
20 Me la merera tomi taku alele eau vei seselea mutou, eau kama visigolo, eia sesele oata te La Tahalo Uru. 21 Me mulimuli ovola eau goio valolo oio te la gale ilua, e Siria, e Silisia, 22 eala moli egiteu la valalua la lotu te Kraist oio la gale e Iudea, egite soukato rovi sesele la tirarogu. 23-24 Eala moli egite lolo molia veia la tahalo la gima tegiteu eia vulo sapoloti, eia oio valololoti la merera la mahulila ale eia pala veia ge barautu taroa. Egite lolo moli la vulovulogu ale halabati ele, egite bole vauru moli la isa La Tahalo Uru ovola.