LA VALOLO ALE TARITIGI E MATIU KEKESIA
1
La isaisa giteu e tutubule Iesus Kraist
(Luk 3:23-28)
Egiteu la maratatila aleie, egiteu la hilile Iesus Kraist, egite veipalea te la maratatila te Devit, eia e tubule Abraham isasa sesele:
E Abraham, e latula e Aisak,
e Aisak, e latula e Iakob,
e Iakob, e latula e Iuda, egiteu vitau me taitari.
E Iuda, e latula ilua e Pares me Sera,
e tila girua e Tamar.
E Pares, e latula e Hesron,
e Hesron, e latula e Ram,
e Ram, e latula e Aminadab,
e Aminadab, e latula e Nahason
e Nahason, e latula e Salmon,
e Salmon, e latula e Boas,
me tilale Boas ele, la isala e Rahab.
E Boas, e latula e Obed,
me tilale Obed ele, la isala e Rut.
E Obed, e latula e Iesi,
e Iesi, e latula e Devit,
eia la mulugaluga tegiteu e Iuda alaura.
E Devit, e latula e Solomon,
me tilale Solomon ele, eia puli muga e Uria.
E Solomon, e latula e Rehoboam,
e Rehoboam, e latula e Abaisa,
e Abaisa, e latula e Asa,
e Asa, e latula e Iehosapat,
e Iehosapat, e latula e Iorim,
e Iorim, e latula e Usia,
e Usia, e latula e Iotam,
e Iotam, e latula e Ahas,
e Ahas, e latula e Hesekaia,
10 e Hesekaia, e latula e Manasa,
e Manasa, e latula e Amon,
e Amon, e latula e Iosaia,
11 e Iosaia, e latula e Iekonaia.
Te la imamala te Iekonaia me egiteu e taitarila, egite
Asiria lapu taro egiteu e Iuda soio te la kilisi oio la
mautu e Babilon.
12 Mulimuli te la imamala la viligila alele, e Iekonaia
eia goio savu e latula e Salatiel,
e Salatiel, e latula e Serababel,
13 e Serababel, e latula e Abiuda,
e Abiuda, e latula e Eliakim,
e Eliakim, e latula e Asor,
14 e Asor, e latula e Sadok,
e Sadok, e latula e Akim,
e Akim, e latula e Liuda,
15 e Liuda, e latula e Lieser,
e Lieser, e latula e Matan,
e Matan, e latula e Iakob,
16 e Iakob, e latula e Iosep,
e rutula e Maria ale e tilale Iesus,
egite toila e Kraist.
17 Egiteu la karakara te Abraham, kara tegiteu la karakara te Devit, egite la tuvu savulusa gete vaa. Goio, sokoa te Devit, kara te la imamala ale egite Iuda goilo te la pulolou la kilisi oio e Babilon, egite tai la tuvu savulusa gete vaa. Soko loua te la imamala la viligila oio e Babilon, kara te Kraist, egite tai la tuvu savulusa gete vaa.
E Maria pigo e Iesus Kraist
(Luk 2:1-7)
18 La veimulipolola ale te la piligole Iesus Kraist, eia maie: La vei robola oio pouti ale e Iosep ge puli e Maria, egira ge taulai, eala moli egira souka vipou tomi, e Maria savuti mai la vibalavala te La Kalulu La Marokala. 19 E Iosep, eia la tahalo sesele, eia kama koramulia veia eia ge mahela taro e rutula e Maria, eia gabutatalea veia eia ge tou kokovu molia, la vuhula eia savuti.
20 E Iosep so gabutatala molia mai ele veia egira me Maria ge vipou baa, eia goio mavuta te la logo, e angelo isasa loata te La Uru eia goio sibitala tavua, eia veiala maie mago “Iosep, eme e tubule Devit isasa sesele. Eme umala ge mahelale e rutumu, eme ge puli molia, eia ge e rutumu sesele. Eme ge loloa, ale e rutumu savu, la tahalo isasa kama la vuhula, ouka, ale la vuhula te La Kalulu La Marokala, eia pigi robotia, eia vibalavala e latulale. 21 E rutumu eia ge taposa e latula, eia ge hatamale, eme ge toi la isala e Iesus, la masova la isa aleie eia maie: eia ge vimahuli egiteu la valalua tetala, eia ge vimavulaha egiteu taro la vulovulo la iruru ale egite igigoa.”
22 La vikararala te angelo soio te Iosep ale mai ele, eia vipuru moliti la merera te la bilalaha te La Uru ale pala, ale eia veia maie 23 “La sobe isa bisi ge savu, eia ge pigo e latula ge hatamale, egite ge toi la isala e Manuel.” Me la masova la isa aleie eia maie: La Tahalo Uru eia vipou tomiti letatou.
24 Tio e Iosep goio hagolo, eia goio tilimulia mai ale e angelo te La Tahalo Uru veitiala, eia goio puli e rutula e Maria, 25 eala moli egira kama vipou tomi kara ale eia pigo e latula. La imamala te Maria goio sibitala, eia goio taposa e latula e hatamale, e Iosep goio toi la isala e Iesus.