LA VALOLO ALE TARITIGI E MARK KEKESIA
1
La valolo te Ioanes la tahalo la vuluhi
(Matiu 3:1-12; Luk 3:1-18; Ioanes 1:19-28)
Ale la valolo ale taritigi te Iesus Kraist e Latu La Tahalo Uru.
La silokola eia maie: Alaurati la bilalaha te La Tahalo Uru, eia veipalati la merera te La Tahalo Uru, eia veia eia vikara soio te Iesus maie:
Eau ge baha la bilalaha taku,
eia ge mamuga.
Eia ge raragi la gauru
ale eme ge polo ovola.
La golu la tahalo isasa eia tatola loio la hohoi,
eia veia maie:
Amuto ge ili paa la gauru te La Uru.
Amuto ge vimatata tomi la gauru tetala.
Tio, mai moli ale e Aisaia kekesitia, e Ioanes la tahalo la vuluhi eia sibitala oata la hohoi. Eia goio veipalea giteu la valalua me hatavivile la merera te La Tahalo Uru veia eia taritigi egite ge vulo la gabutatalala tegiteu, ge piligi taro tai la iruru tegiteu. E Ioanes veia eia ge vuhi egiteu, La Tahalo Uru ge vimavulaha legiteu te la iruru tegiteu tomi.
Egiteu ale loio la gale e Iudea vikapopo tai me egiteu ale loio la mautu uru e Ierusalem, usu tegiteu goio lolo la valolo te Ioanes. Egite veipala la iruru tegiteu, e Ioanes goio vuhi egiteu oio la lalu e Iordan.
E Ioanes, eia la tahalo isa eia isapolo sesele. Eia malo moli, kisipou. Eia tatuga te la hohoi, eia alali moli e pogo, eia liliu la magu.
Goio, e Ioanes eia veia giteu mago “La tahalo ale ge mulimuli taku, la vagagarila tetala muga taku. Eau togo pepehoa, eau kama koramulia ge tuga hagagavi soio te la balila. La vuluhi taku eia kama tikumu, eau vuhi le amutou la lalu moli. Eala moli ale ge mulimuli taku, eia ge abia mutou La Kalulu La Marokala, la ilo mutou oilo ge gabu seselea.”
E Ioanes vuhi e Iesus
(Matiu 3:13–4:11; Luk 3:21-22; 4:1-13)
E Iesus hiliti taro e Nasaret loio la gale e Galilea, eia goio te Ioanes, e Ioanes vuhia oio la lalu e Iordan. 10 Eia goio vuhi kaluvuti e Iesus, e Iesus goio hiliti, magiri. Eia goio taga soata, eia hilo la mori eia kopeti. 11 Tio La Kalulu La Tahalo Uru eia goio sivo loata, eia gotalo te Iesus, eia mai la malu la uku. Goio la golu La Tahalo Uru tola loata te la mori maie mago “Eme e Latugu la riau. Eau sagege pepeho sesele leme.”
E Satan tovo lalai e Iesus
12 Oio moli ovola, La Kalulu La Tahalo Uru eia baha taro e Iesus soio la hohoi. E Iesus eia popou oio te la baa ale la logo savulu vaa, e Satan goio tovo lalaia. 13 Te la baa ale e Iesus pou ovolale, e taiveive me la bolo vuvuhu tai oio. Eala moli egiteu la angelo te La Uru, egite goio vitahoale Iesus.
E Iesus soko la igogolu tetala oio la gale e Galilea
(Matiu 4:12-22; Luk 4:14-15; 5:1-11)
14 Te la imamala ale e Herod vagoilo e Ioanes te la luma la kilisi, e Iesus goio guvi oio e Galilea, eia veipala la valolo ale taritigi te La Uru soio tegiteu ale pou te la gale alele. 15 Eia veia giteu mago “La leavala koramuliti ale la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru ge guvi. Amuto ge piligi taro tomi la iruru tamutou, amuto ge roromuli la valolo ale taritigi.”
E Iesus tola egiteu taho vaa veia egite ge tilimulia
16 Mulimuli, e Iesus tatuga te la gale la magolilo e Galilea, eia hilo e Saimon egira me tabarala e Andrew, egira popou oio la uaga tegirua, egira vovuo. Egira igigo la igogolu alele, egira ababi la mani ovola. 17 Goio e Iesus tola egirua mago “Amulua gomai, amula ge tilimuliau. Eau ge vimari le amulua te la pululi la valalua me hatavivile soio te la matagaga.” 18 Tio egira goio piligi taro molia la vuo tegirua, egira goio mulimuli e Iesus. 19 E Iesus goio tuga lou soio, eia hilo e Iakob ale e latule Sebedi, egira me tabarala e Ioanes. Egira tai popou oio la uaga tegirua, egira holoholo la vuo. 20 Goio e Iesus tola hari moli egiruale, egira goio hiliti taro e tama girua e Sebedi. E tama giruale pou te la uaga, vikapopo me la valalua la igogolu tetala. E latula ale iluale tuga tarotia, egira goio mulimuliti e Iesus.
E Iesus kumuli taro la hitu ale kama kokora loilo te la tahalo isasa
(Luk 4:31-37)
21 Tio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite tuga goio e Kapernaum. Te la haro tabu e Iesus goilo te la luma la lotu, eia vimari egiteu ale oio lotulotu. 22 Egite lolo la merera tetala, egite karutu sesele. Eia kama vimari egiteu mai egiteu la tahalo la mari te la merera te Moses. Eia vimari egiteu mai la tahalo ale mari sesele. 23 Tio la tahalo isasa ale la hitu ale kama kokora popou tetala, eia goilo la luma la lotu. Eia tola karutu e Iesus mago 24 “Eme e Iesus la tau Nasaret ele! Eme gomaiti veia eme ge igo la rova tamiteu, e? Eme gomai veia ge igo gegeru amiteu, ia? Eau rovitime, eme la riau ale loata te La Tahalo Uru!”
25 Tio, e Iesus goio mera taro la hitu alele, eia veiala mago “Eme ge makovu! Eme ge hele taro la tahalo ale!”
26 Tio la hitu lugu taro molia. La hitu kakuraha bara sesele, eia goio hele taroa. 27 La valalua me hatavivile tomi karutu sesele la pagale, egite marapa sesele. Egite vitahi baololi moliti egiteu mago “Ale la rova e? Ale la vimari isa halaba? La tahalole, eia vagari pasi! Eia koramulia ge kumuli taro la hituhitu, egite ge roromuli molia!” 28 Tio la rerele Iesus taliti soio te la gale Galilea tomitio.
E Iesus vimahuli e loale Saimon
(Matiu 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 E Iesus mite pagegele loilo te la luma la lotu, egiteu me la valalua la vimari tetala goio muga te la luma te Saimon me Andrew. E Iakob me Ioanes, egira tai tilimuli egiteu. 30 E loale Saimon lea, la vovola tivura pepeho sesele, eia mamavuta moli. Tio e Iesus guvi, egite goio vei mugeala la ilea te loale Saimon. 31 E Iesus goio tetala, eia sau tola la limala, eia vahilitia. La ilea tetala goio kaluvu, eia goio raragia giteu la ilali.
E Iesus vimahuli la valalua me hatavivile usu
32 Te la mata sosobula la valalua isahari vahari egiteu la ilea soio te Iesus. Egite vahari tai la valalua me hatavivile isahari ale la hituhitu ale kama kokora popou tegiteu. 33 Tio egiteu la valalua me hatavivile tomi ele oio la mautu alele, egite goio pou vikapopo te la mata la luma ale e Iesus pou oio vola. 34 Tio e Iesus goio vimahuli la valalua me hatavivile ale la ilea usu abi egiteu. Eia kumuli taro tai la hituhitu ale kama kokora, eia veia giteu mago “Amutou umalati vikarakara, amuto ge makovu.” Eia mera taro egiteu mai ele, la vuhula eia kama masagea veia egiteu ge veipala haria veia eia e Latu La Tahalo Uru.
E Iesus veipala la valolo ale taritigi oio la gale Galilea
(Luk 4:42-44)
35 Tio, mai galigeli lou, e Iesus gua kavikoki sesele, eia goio tuga soio te la gale la hohoi bakisi ale la tahalo isasa ouka ovola. 36 Eia goio pou oio vola, eia kaka. Eia kaka, e Saimon mite me la valalua la vimari tetala goio paa mulia. 37 Egite goio sivutia, egite veiala mago “Egiteu la valalua me hatavivile tomi oio, egite paa mulimulime.”
38 Tio e Iesus goio veia giteu mago “Korati ele, etato ge tuga ge goio te la maututula isahari ale hagagavi moli. Eau masagea ge valolo matagaga mugea giteu. Ale la igogolu taku moli ale eau gomai veia eau ge igoa.” 39 Goio eia tuga goio te la gale tomi ale oio e Galilea. Eia goio te la luma la lotu te la maututula tomi, eia valolo egiteu, eia goio kumuli taro tomi la hituhitu ale oio popou tegiteu ele.
E Iesus vimaroka la vovo la tahalo isasa ale sereka gegeru
(Matiu 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 La tahalo isasa la vovola sereka gegeru, eia goio tuga tavu e Iesus. Eia goio toto tulu, lagu tugu, togo e Iesus. Eia kakea mago “Iesus, mai eme ge masagea, eme koramulia ge vimaroka la vovogu.”
41 Goio e Iesus gogo pepehoa, eia sau te la vovola, eia veiala mago “Eau masagea, la vovomu ge maroka lou.” 42 Tio oio moli ovolale la sereka kokovu taro la vovola, la vovola maroka seseleti lou. 43 E Iesus goio tutu tola vagaria la tahalole, 44 eia veiala mago “Eme umala ge veveiale isasa ale eau vimarokati lou la vovomu ele. Eala moli eme ge tuga, eme ge sele molia soio la luma la lotu, eme ge vahilole pris la vovomu. Eme ge abia La Tahalo Uru la vaabila ale maroka mai la vovo la tahalo ale marokati, mai ale e Moses kekesitia. La vuhula la valalua me hatavivile tomi, egite ge rovia veia la sereka taume eia kaluvuti.” 45 Eala moli la tahalole, eia goio mera lalahu, eia goio veipala la merera usu. Tio e Iesus goio loloa, eia kamati goio te la maututula. Eia goio pou moliti oio te la baa bulalahu moli isasa. Goio la valalua me hatavivile usu hiliti loio la maututula tegite, egite goio sibitala tavu e Iesus oio la baa aleio.