ALE LA MERERA TE POL EIA KEKESIA GITEU E PILIPAI
1
Eiau e Pol, amilua me Timoti, amila la bilalaha moli te Iesus Kraist, amila kekesia mutou la valalua me hatavivile te La Tahalo Uru oio la mautu e Pilipai ale amuto rovi tataho e Iesus Kraist. Amutou e ururu, me amutou la tahalo la visuli tai te la lotu ele, amila kekesi taia mutoue. Amila toi taritigi pepeho soio tamutou veia la gilogo te La Tahalo Uru e Tama gatou, eia ge pou tamutou, la tia mutou oilo ge malilo tataho te la isale Iesus Kraist, La Uru gatou.
E Pol sagege robo egiteu
Ale eau gabutala bibibi moli amutou, eau toia taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru. Me ale eau ge kaka veia La Tahalo Uru eia ge suli amutou, eau kaka moli te la sagegela, la vuhula eau gabutatala rivu lou ale amutou vikapopo leau te la valolo la merera la mahulila, sokoa pala amuto lolo vutia, karati igoie. Me eau rovitia veia La Tahalo Uru, eia tau sokoti la gilogo tetala oilo te la tia mutou, me eia kama ge maila kara te la haro la bileula te Kraist, ale eia ge vikaluvu tataho la igogolu tetalale oio tamutou ele.
Eia koramuli seselea veia eau ge gabutatala pepeho amutou mai ele, la vuhula eau e tabara mutou sesele. Mai eau ge pou te la luma la kilisi, mai tai eau ge magiri te la vigagiala veia ge toro robo la valolo taku, alele amuto mai ale magiri tomi leau. Etato tomi rovi la gilogo te la Tahalo Uru, ale eia suli etatou. La Tahalo Uru rovia ale eau gabu pepeho amutou ele, la gilabu taku eia uru sesele mai la gilogo te Iesus Kraist lou.
Mai alele, eau kaka gogogo La Tahalo Uru veia amuto ge vagari veia la gilogo tamutou ge sagaiti, eia ge uru pepeho, veia la merera ale sesele me la mari tai ale tikumu amuto ge hilovi tataho tomi molia, 10 veia amuto ge rovi tataho la vulovulo ale taritigi. Mai ge mai ele, eia ge suli amutou, la vulovulo mutou ge maroka, amuto ge raragi tataho te la bileula te Kraist, 11 ale la vavua la vulovulole Kraist ge sibitala tomiti soio tamutou veia la valalua me hatavivile ge hiloa, egite ge vaisale La Tahalo Uru ovola.
La kilisi te Pol eia ge vahiliti lou la valolo te Kraist
12 Me amuto tabarabaragu ele, eau masagea veia amuto ge rovia veia la pulolou taku omai te la kilisi, eia suli pepehoti la vahiliti la valolo te Kraist. 13 Ale egite kisiti la limagu ilua la sen veia ge vilai leau te la valolo te Kraist, egiteu e soldia tomi te Sisa ale pahutu roboroboau, egite rovia, me egite soldia tai ale e tabarabara giteu ele lolo taitia, la valalua tomi usu. 14 Me oio te la kilisi taku tai ele, egiteu la valalua me hatavivile te la lotu, egite mata kasekati lou, egite vagari tavu moli la valolo la merera te La Tahalo Uru, egite kati taga.
15 Sesele, eau rovitia veia isahari tegiteu ele valolo bulalahu veia ge vagoata la vikararala tegiteu oata te la valolo taku veia ge tao taluau, egite veia ge mugeau mai ele. Eala moli egite tai usu valolo sesesele moli veia la isale Iesus moli ge vavava, 16 la vuhula egite gogo pepehoau, eala egite valolo moli mai lou eaue. Egite rovia veia eau pou te la kilisi veia ge sau tola la valolo te Iesus oio te la lagu giteu ale egite masagea veia ge tao talu la valolo tetala. 17 Eala moli egiteu ale valolo veia egite ge pepeau, egite masaga molia veia ge vauru lou la isa giteu, egite veia ge vailo buruko lou leau te la kilisi taku. 18 Eala moli eia taritigi pepeho alele! Mai isa ge valolo, la gabutatalala tetala taritigi, me isa lou ge valolo, la gabutatalala tetala kama kokora, ale la golu isa ouka, la vuhula la isale Iesus Kraist eia mai ale vavavati ovola!
Mai alele eau ge sagege moli, 19 la vuhula eau rovia veia mulimuli, oio te la vagagari La Kalulu La Marokala, la kilaka tamutou ge lubeau taro la kilisi. 20 Eala moli eau masaga pepehoa veia eau umala ge taga bububu, veia la pileho soukama ge bolehoho eau. Eau so magiri vagari, me eau masagea veia mai eau ge peho, uka mai eau ge mahuli, eau ge vagari moli me oilo vola la valalua me hatavivile ge hiloa, egite ge bole vauru la isale Kraist. 21 La vuhula, te la gabutatalala taku, ale eau so mahulihuli, la torogu moli e Kraist sekela. Eala moli mai eau ge peho, eau balava seseleti, la vuhula eau mai ale hiloti e Kraist ele. 22 Ale eau ge mahuli tabaa lou, eau ge igogolu lou te la valolo. Eala moli ale mave eau ge masaga tavua, la mahulila uka la pileho? La gabutatalala taku mai ale iluati. 23 Isasa, eau masagea veia ge sele molia ge goio ge pou te la balile Kraist, me la gabutatalala alele eia vagari seseleti, 24 eala moli la gabutatalala taku isa lou, eia tikumuti taku, veia eau ge sau tola lou la mahulila te la vovo veia eau ge suli lou amutou e tabarabaragu ele! 25 Ale eau gabu tikumu sekelea, me oio vola eau rovitia veia eau soioge kama ge peho hari, eau ge mahuli tabaa lou vikapopo me amutou ele, eau ge puli lou amutou soio te la sagegela ale uru pepeho lou te Iesus. 26 Mai amuto ge hiloa veia La Tahalo Uru ge lapu rivu louau taro la pileho, amuto ge vaisale pepeho e Kraist Iesus oio vola, ale eau ge pou tomi lou le amutou ele.
Egite ge suli e Pol te la valolo te Kraist
27 Amuto ge lagu tavu moli la vulovulo ale taritigi veia la valalua me hatavivile ge hilo amutou, egite ge rovia veia amutou te Kraist. Mai alele, mai eau ge gomai tamutou, uka mai eau ge lolo moli la rere mutou ele, eau ge rovia veia amuto magiri vagariti, la gabutatalala tamutou eia isa moliti te la valolo te Kraist, veia amuto vipoke taro tataho moliti te la vaubila te la valolo tetalale. 28 Amuto kama ge taga egiteu la gima, me oio vola egite ge rovi seselea veia amuto ge sulu egiteu, me La Tahalo Uru ge vimahuli amutou. Ale la irovilala te La Tahalo Uru tavu amutou, 29 ale eia veia amuto kama ge tautaulailo bulalahu soio tetala, eala moli amuto ge ligi tai, la vuhula amutou te Kraist, 30 me amuto goiloti te la vaubila te la isala, ale amuto hilotia pala eau vagari tavua, me ale amuto so lololo loua veia eau souka maila taroa.