5
A Rapti Urul Di Balas Ubina Varaviraaiang Sin Iesu
(Mt 4:18-22, Mk 1:14-20, Jn 1:35-42)
Mt 13:1-2, Mk 3:9-10, 4:1Aza raan Iesu xa irur laxon ila Laman Genesaret, ma aubina di wat bas faraxulin naan ma dit langarin a dorang sin Nakmai. Naan ka raamin a mon urua laxon, ubina dit faaian di luaa ma di zuksuk aubina zin naandi. Ka xawas lamaskana azaxai zin uru mon angkanaan, a mon sin Saaimon, ma xa maainung Saaimon kuna xana urif faamumurin fauzaa a mon la laman. Naanaan Iesu xa ziar lamaskana a mon ma xat firaai aubina.
Araan ka dador vaanong, ka vazei Saaimon naako, “Naagu kaaul waan la non ka lamlamanang ma naagu rasin fawizik amun aubina zinim kuna naaguna vaaian.”
Jn 21:3Ma Saaimon ka xis naan malasing kari, “Dipiran, maadi gut faraan, singsaxai maadi vaagof. Singsaxai gana rasin fawizik kaarik amun aubina waanaburut, panaze nua gu piaat.”
Jn 21:6Ma araan naadi giu malasing naa ra piaat, di urif amun ian ka varas marazaat mase, malasing ma amun aubina zin naandi faasilik kana ramatar. Di xalif luk amun paliaana naandi lamaskana aza mon kuna dina wat ma dina vawaal naandi. Amun paliaana naandi di wat ma di sfaar vambos mase uru mon angkanaan malasing ma uru mon faasilik dina lus iaa.
Araan Saaimon Pita xa raamin azaan angkanaan, ka zibukaak la xaaka Iesu ma xa piaat naako, “Piran, paan siaagu. Nia a rapti raksaat!” Avuna naan ma amun paliaana vaakdul di banglala mase wana amun ian naadi ra urif. 10 Ma Jems nandiaa Jon saait di banglala iaa mase. Nandiaa uru naata Zebedi, ma amun paliaana Saaimon pana vaaianang ma dit suruk kaakaai wana. Naanaan, Iesu xa vazei Saaimon naako, “Tuaa gu maraaut, taning ma xa uzaa, gunat purif aubina.”* Aknaas a dorang lalaamangaai angkanaan adu xana fazei wana Dorang Daxa ma aubina dina wat sin Iesu.
11 Naanaan di urif taal uru mon sin nandiaal xu laxon. Ma di vataling taal amun saan faakdul ma di los taal Iesu.
A Rapti Xa Rauxin A Tapak
(Mt 8:1-4, Mk 1:40-45)
12 Iesu xai ziar laza bina laba ma aza rapti, a wina xa raksaat mase wana tapak, ka wat sina. Araan ka raamin Iesu, xa psin fawizik naan paanaburut la pira ma xa maainung Iesu naako, “Piran, tamon gu saxot, kat faraxas guna vaninis nia.”
13 Iesu xa rasin fawat a mitna ma xa xaaf a wina rapti ma xa piaat naako, “Ga saxot! Guna ninis!” Fazaaus mase a tapak ka vataling naan ma a wina rapti xa ninis.
14  Liv 14:1-32Iesu xa dador dikdik sina naako, “Tuaa gu vazei taxazak pana azaan angkanaan ka ra balas sunum. Singsaxai gu waan ma gu vatangin a winum sin a pris, ma gu lis a talazang sin Nakmai malasing Moses ka ra piaat lamaskana Baar Xoxok, kuna aubina vaakdul dina rexaas adu a giazang sunum ka vaanong.”
15 Singsaxai a dorang pana Iesu xa valaau varawuk nanga ma amun amala aubina di wat kuna langarinang naan ma xuna naan kana vira zaait amun giazang sin naandi. 16 Ma amun taan ka varas Iesu xai waan la non bingil ma xat maainung.
Iesu Xa Vira A Rapti Xa Zipas
(Mt 9:1-8, Mk 2:1-12)
17 Aza raan araan Iesu xat firaai aubina, amun Faarasi ma amun maravas iwana amun Lus sin Moses di iziar zaait inaan. Naandi di wat lamun bina vaakdul in Gaalili ma Judia ma Jerusalem. Ma a dikdikang sin a Piran ka iziar wana naan kuna viraiang aubina di gias. 18 Azanon ubina di vazaak fawat aza rapti xa zipas pana a iban, ma di saxot dina zaxot falbis naan ku lamaskana vaal ma dina vamaal naan lamarana Iesu. 19 Singsaxai xawit nat faraxas dina tangin ta lan kuna dina zaxot fawat naan sin Iesu, wanaze adi mala marazaat. Malasing ma di vazaak a zipas kula waata vaal laaxur. Ma di waafining a mara laaxur la waata vaal. Ma di vakabaal vawizik naan pana a iban sina lamaskana a mara angkanaan, labirua wana adi mala angkanaan lamarana Iesu.
20 Araan Iesu xa raamin fakilaan ainaxam paazaaiang sin naandi, xa piaat naako, “Paasaxo zurugu, ga naxaam pizin amun matmalabuk taksaat sunum.”
21 Amun Faarasi ma amun maravas iwana amun Lus sin Moses di inaxam lamaskana naandi zaksaxai malasing kari, “Nis axazak angkari xa dador lingpuak lawaana Nakmai? Nis kat faraxas kana naxaam pizin amun matmalabuk taksaat? Nakmai zingbe.”
22 Iesu xa rexaazin ainaxamang sin naandi ma xa iaari naako, “Kunaze naagu naxaam amun saan angkanaan lamaskana nim? 23 Aze ra dorang ka maravas kuna piaatang? ‘Amun matmalabuk taksaat sunum ga naxaam pizin,’ o gana piaat, ‘Tamaraat, ma guna zangas.’ 24 Singsaxai gana piaat malasing kari xuna naaguna rexaas adu Naata Rapti xa rauxin a burburaaiang la pira angkari xuna naxaam pizinang amun matmalabuk taksaat.” Ma naan ka vazei a zipas naako, “Tamaraat, suruk luk amun saan imilaaivang sunum ma gu waan la vaal zunum.”
25 Fazaaus mase, a zipas ka rur lamarana naandi, ma xa zuruk amun saan naa itate wana ma xa waan la vaal zina, ma xai wisfaru Nakmai. 26 Aubina vaakdul di banglala marazaat mase ma di balaxof ma di wisfaru Nakmai ma di piaat malasing kari, “Amun saan ka rawarak mase maadi raamin ka balas taning!”
Iesu Xa Viring Livaai
(Mt 9:9-13, Mk 2:13-17)
27 Lamuraana amun saan angkanaan ka balas, Iesu xa waan ma xa raamin aza rapti ina xat suruk a taakis. Aizina xanaan Livaai ma xa iziar la non iwana wulwulang a taakis. Ma Iesu xa vazei naan naako, “Los nia.” 28 Livaai xa ramaraat fataling amun saan faakdul ma xa los Iesu.
29 Livaai xa giu a flangan laba aaxan Iesu la vaal zina. Ma ubina xa varas mase iwana zurukang a taakis ma azanon ubina zaait di vavangan faraxai wana nandiaa. 30  Lk 15:1-2Singsaxai amun Faarasi ma amun maravas iwana amun Lus sin Moses, naandi zin a lemlem Faarasi, di dador varvaras sin ubina varaviraai zin Iesu malasing kari, “Kunaze naagu vangan ma naagu imin faraxai wana ubina di zuzuruk a taakis ma ubina di gigiu amun matmalabuk taksaat?”
31 Ma Iesu xa xis naandi naako, “Aubina xawit di gias dina wen paan sin a dokta, singsaxai naandi be di gias dina waan sin a dokta. 32 Ga wat kawit kuna gana viring aubina di tak dina inaxam taawuk. Kawit. Nia ga wat kuna gana viring luk aubina di gigiu a matmalabuk taksaat kuna dina inaxam taawuk.”
Di Iaari Zin Iesu Wana Valvaalang Pana Vanganang
(Mt 9:14-17, Mk 2:18-22)
33 Azanon aubina di piaat sin Iesu malasing kari, “Ubina varaviraai zin Jon bulaai dit falvaal ma dit maainung ma malasing saait ubina varaviraai zin amun Faarasi. Singsaxai ubina varaviraai zunum di vavangan ma di imimin.”
34 Ma Iesu xa xis naandi malasing kari, “Ubina di maainung fawat naandi wana vaamaxuzang, dina mitat falvaal araan a rapti dina vamaxuzin ka iziar varaxai wana naandi? 35 Singsaxai a raan kana wat araan dina zaxot pizin a rapti di vamaxuzin siaana naandi, ma lamuraana raan angkanaan laxo dina valvaal.”
36 Iesu xa vazei naandi wana a dorang lalaamangaai malasing kari, “Kawit taxazak kai taar luk a waan marapi wana a marapi vaaxur ma naat saxazit pana a marapi xabaar. Tamon naana giu malasing kanaan, kana kawin a marapi vaaxur ma a waan marapi iwana marapi vaaxur zaait kana wen taamaai vatfaraxas pana a marapi xabaar. 37 Ma xawit taxazak kat fitor sfaar a waain faaxur lamaskana a wakpaaka waain kabaar ina di giu wana a wina xaktalavaat. Tamon naana giu malasing kanaan, a waain faaxur xana pau taraar a wakpaaka waain kabaar ma a waain kana ravukaai psaai ma a wakpaakna xana raksaat. 38 Malasing ma dina vitor sfaar nanga a waain faaxur lamaskana a wakpaaka waain faaxur. 39 Ma xawit taxazak na saxot kana imin a waain faaxur lamuraana xa imin a waain kabaar, wanaze xana piaat naako, ‘A waain kabaar nanga xa daxa, ma xat faraxas pana nia.’ ”

5:1 Mt 13:1-2, Mk 3:9-10, 4:1

5:5 Jn 21:3

5:6 Jn 21:6

*5:10 Aknaas a dorang lalaamangaai angkanaan adu xana fazei wana Dorang Daxa ma aubina dina wat sin Iesu.

5:14 Liv 14:1-32

5:30 Lk 15:1-2