19
Iesu Ma Saakius A Rapti Xa Zuzuruk A Taakis
Iesu xa zou Jeriko xuna xana waan Jerusalem. Ma aza rapti aizina Saakius ka iziar inaan, naan a waamua zin ubina di zuzuruk a taakis, ma naan saait a raxumbaaxut. Naan ka saxot kana raamin Iesu singsaxai naan ka xalxaalif ma xawit nat faraxas kana raamin naan panaze adi mala marazaat. Naan ka valaau waamua ma xa vani a iaai laba di vakilaan a sikamo xuna raaminang Iesu xa zangas la lan angkanaan.
Iesu xa wat la non angkanaan, ma xa raamaai uzaa laaxur wana iaai, ma xa piaat sina naako, “Saakius, kabal vazaaus. Taning gana iziar la vaal zunum.” Ka kabal vazaaus puat paanaburut ma xa zaxot Iesu xula vaal zina varaxai wana a dokdokang.
Araan aubina vaakdul di raamin, di murmuru malasing kari, “A rapti angkari xa ropuran la vaal zin a rapti xa gigiu amun matmalabuk taksaat.”
Saakius ka rur ma xa piaat sin a Piran naako, “Piran, gu langar, amun lulugaan faakdul zurugu gana wagaal labirua ma gana lis sin aubina di izi gogof. Ma tamon ga ra vagit fanong taxazak ma ga vinau tazaan sina, gana xis faaralavaarin.”
Ma Iesu xa piaat sin Saakius naako, “Taning nanga a vaamuzazang iwana zaxot faulinang aubina xa balas la vaal angkari, wanaze Saakius saait aza natnaat sin Aabaraam.* A dorang kari “a natnaat sin Aabaraam,” adu Saakius ainaxam paazaaiang sina xa malasing saait sin Aabaraam. 10  Mt 18:11Avuna Naata Rapti xa wat kuna zalengang naandi ina di ra milung ma xana zaxot faulin naandi.”
A Dorang Lalaamangaai Wana Amun Iaana Kilaaiang Di Xatkatong A Kaakaai
(Mt 25:14-30)
11 Aubina di langarin ma di naxaam adu a raan iwana a bikabar zin Nakmai xana balas fazaaus mase avuna Iesu xa iziar lapaara Jerusalem. Ka vazei naandi wana aza dorang lalaamangaai 12 malasing kari, “Aza waamua xa nimniman kuna waanang pana aza pira lawalaau xuna dina bur naan kana balas a xalxaal, ma mur xana uli wat kaarik la bina. 13 Paamua wana naan ka waan, ka viring luk a zangaaflu amun iaana kilaaiang sina, ma xa lis a kaakaai azaxai zin naandi zaksaxai di vakilaan a mina* A kaakaai mina azaxai xari a wulwulang iwana flan urul zin axazak kat faamuzas la tesin. ma xa piaat naako, ‘Naaguna vaamuzas laaxur wana xa ruaas gana uli wat.’
14 Singsaxai aubina ila pira angkanaan di maska raksaat pana naan ma di kling azanon ubina xuna zalengang naan ma di piaat malasing kari, ‘Kawit maadi saxot a rapti angkari xana balas a xalxaal zimaam.’
15 Singsaxai di bur vanong naan ka xalxaal, ma xa uli wat la bina zina xaarik. Naanaan ka kilaai xun amun iaana kilaaiang ina xa ra lis a kaakaai zin naandi xuna xana rexaazin usfa naadi vabalos kuna valaupang a kaakaai angkanaan.
16 Ma a rapti waamua xa wat sina ma xa piaat naako, ‘Piran, ga vaamuzas pana a kaakaai gu ra lis surugu ma ga zuruk a kaakaai xa zangaaflu xaarik laaxur wana.’
17 Ma a mono zina xa piaat malasing kari, ‘Ka daxa marazaat, nua mase a iaana kilaaiang daxa! Gana varur nua guna xatkatong amun bina laba xa zangaaflu, wanaze ainaxamang sunum ka dikdik pana amun saan mumut.’
18 Ma a varuaiang ka wat sina ma xa piaat naako, ‘Piran, a kaakaai gu lis surugu xa vabalos a kaakaai xa watmit kaarik laaxur wana.’
19 Ma a mono zina xa piaat naako, ‘Nua guna xatkatong amun bina laba xa watmit.’
20 Aza iaana kilaaiang ka wat ma xa piaat naako, ‘Piran, a kaakaai zunum kari ina gu ra lis surugu. Ga flus pana waan marapi, ma ga rasin. 21 Avuna ga maraaut pana nua a rapti gu maradikdik. Gut suruk amun kaakaai ina xawit gu ra rasin la adi vaal a kaakaai, ma gui laaf amun fanganang nua xawit gu ra vazu.’
22 A mono zina xa piaat naako, ‘Nua a iaana kilaaiang taksaat. Gana klis nua wana amun dorang sunum. Nua gu piaat adu nia a rapti maradikdikang, ma gu piaat saait adu nia gat suruk amun kaakaai ina xawit ga ra rasin la adi vaal a kaakaai, ma gai laaf amun fanganang kawit ga ra vazu. 23 Kunaze xawit gu rasin a kaakaai zurugu la vaal a kaakaai xuna araan gana uli wat, gana zuruk a kaakaai zurugu varaxai wana azanon kaakaai laaxur wana?’
24 Ma xa vazei naandi angkanaan di irur inaan naako, ‘Naagu zuruk a kaakaai ziaana ma naagu lis sin a rapti ina xa rauxin a kaakaai xa zangaaflu.’
25 Ma di piaat sina malasing kari, ‘Piran, naan ka rauxin fanong a kaakaai xa zangaaflu.’
26  Mt 13:12, Mk 4:25, Lk 8:18Ma xa xis naandi naako, ‘Ga vazei nim, naandi ina di rauxin azaan, dina lis kaarik nanga zin naandi. Ma naandi ina xawit di rauxin tazaan, naapalaau aze ra nan saan naadi rauxin dina zuruk pizin saait siaana naandi. 27 Ma naari, naagu zaxot fawat amun purua zurugu ina xawit di saxot nia gana balas a xalxaal zin naandi, ma naagu zop famaat naandi iriat lamaraagu.’ ”
Iesu Xa Waan Jerusalem Malasing A Xalxaal
(Mt 21:1-9, Mk 11:1-11, Jn 12:12-15)
28 Araan Iesu xa vazei vanong naandi wana a dorang lalaamangaai angkanaan, ka zazangas paamua xunikula Jerusalem. 29 Naan ka balas puat lapaara uru bina Betfaage ma Betani la nan paatawut di vakilaan a Waatawut Olif. Ma xa kling urua zin ubina varaviraai zina varaxai wana dorang malasing kari, 30 “Naagu waan iaa la bina xa iziar waamua wana numaa, ma araan naagu albis iaa la bina angkanaan, naaguna raamin iaa a dongki vaaxur di pis tasin kawit nanga taxazak nat kawaas. Kiwaat luk iaa ma naagu zuruk fawat iaa iriat. 31 Tamon taxazak kana iaari zunumaa adu xunaze naagu akpaat iaa a dongki, naagu piaat iaa malasing kari, ‘A Piran ka saxot.’ ”
32 Uru rapti angkanaan ina Iesu xa kling paamuin nandiaa di waan iaa ma di raamin iaa amun saan ka balas faaratunaan malasing naan ka ra vazei nandiaa wana. 33 Araan di akpaat iaa a dongki, ubina vuvuna dongki di iaari zin nandiaa malasing kari, “Kunaze naagu akpaat iaa a dongki vaaxur?”
34 Ma di xis iaa naandi malasing kari, “A Piran ka saxot.”
35 Naadi wa lis iaa zin Iesu ma di akpaat pizin iaa amun marapi baraaf sin nandiaa, ma di rasin pana dongki ma di vaziaar iaa Iesu laaxur wana. 36 Araan ka zazangas paan aubina di akpaat pizin amun marapi baraaf sin naandi ma di zawarin la lan.
37 Araan naan ka wat faasilik pana lan ka kabal wizik la Waatawut Olif, a dokdokang laba mase xa zuruk amala vaakdul aubina varaviraai zina ma di wisfarur Nakmai ma dit kupkup laba wanaze di ra raamin fanong amun faamuzazang ka banglala, ma di xupkup malasing kari,
 
38 “A daxaiang ka waan sin a xalxaal ina xa wat pana aizina a Piran!” (Saam 118:26)
 
“A luaai xa iziar la lia, ma a marmari daxaiang ka waan sin Nakmai ikula mase laaxur!”
 
39 Azanon Faarasi lawalaua mala aubina angkanaan di piaat sin Iesu malasing kari, “Maravas, fadawaar aubina varaviraai zunum.”
40 Singsaxai Iesu xa xis naandi naako, “Ga vazei nim, tamon aubina angkanaan dina ziburung, amun faat dina xupkup pana wisfaaruiang.”
Iesu Xa Rangis Jerusalem
41 Iesu xa wat faasilik lapaara Jerusalem, ma naa raamin ma naa rangis saxot, 42 ma naako, “Ga saxot taning naaguna rexaazin aze ramun saan kana lis a luaai zinim! Singsaxai xawit nat faraxas naaguna raamin, kai zi vunfun. 43 Kana rauxin amun taan kana wat, araan amun purua zinim dina wat tur varaxulin a bina laba zinim, ma dina varur a vala xuna waakolang nim, ma dina varuxol a lan sinim iwana albizang ma tukbilakang, ma dina waakol nim lamun titit faakdul. 44 Dina albis lamaskana amun balavaat iwana bina laba zinim ma dina tuxin fawizik nim faraxai wana funalik sinim paanaburut ma naaguna maat. Ma dina wen luaa ta vaat kana itete laaxur wana axazak, avuna xawit naagu raamin fakilaan a raan ina Nakmai xa ra wat sinim.”
Iesu Xa Albis Lamaskana A Rabaraau Ila Vaal Xoxok
(Mt 21:12-16, Mk 11:15-19)
45 Iesu xa albis lamaskana a rabaraau ila vaal xoxok, ma xa vut fatukbilak aubina dit faangur. 46 Ma xa vazei naandi naako, “Di ra varaar vating lamaskana Baar Xoxok malasing kari, ‘Dina vakilaan a vaal zurugu a vaal iwana maainungang.’ Singsaxai naagu xul ma xa malasing ‘a vaal ina amun finaau di rataagul wana.’ ” (Aais 56:7, Jer 7:11)
47  Lk 21:37Amun taan faakdul Iesu xat firaai aubina lamaskana a rabaraau ila vaal xoxok. Amun pris laba ma amun maravas iwana amun Lus sin Moses, ma amun paamua zin amun Judaa di zaleng a lan kuna zop famaatang naan. 48 Singsaxai xawit di tangin ta lan kuna zop famaatang naan, panaze aubina vaakdul di saxot dina langarin a dorang faakdul zin Iesu.

*19:9 A dorang kari “a natnaat sin Aabaraam,” adu Saakius ainaxam paazaaiang sina xa malasing saait sin Aabaraam.

19:10 Mt 18:11

*19:13 A kaakaai mina azaxai xari a wulwulang iwana flan urul zin axazak kat faamuzas la tesin.

19:26 Mt 13:12, Mk 4:25, Lk 8:18

19:47 Lk 21:37